Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ hạ tầng giao thông tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Thông báo số 13/TB-BCA-V11 ngày 08/9/2016 của Bộ Công an về Kết luận Hội nghtổng kết Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 giữa Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải v kim soát tải trọng xe, các lương lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục kim soát ti trọng độc lập theo chc năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Việc duy trì công tác kiểm soát tải trọng xe giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chủ phương tiện, tạo được sự đng thuận, hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình phương tiện cơi nới thùng hàng, ch hàng quá ti trọng ở khu vực đầu nguồn hàng, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn có biểu hiện gia tăng trở lại; đã xy ra hiện tượng chng đi, cản trở, thách thức lực lượng chức năng xlý vi phạm (không chp hành hiệu lệnh kim soát tải trọng; sử dụng phương tiện vi phạm đâm, va phương tiện của lực lượng chức năng); các cơ quan truyn thông, báo đài và người dân trực tiếp phản ảnh vhiện tượng phương tiện chở hàng quá tải trọng gây phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, tim n tai nạn giao thông trên tuyến đường H Chí Minh, Quc lộ 6, các tuyến đường trên địa bàn thành phHòa Bình gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân của các tn tại đó được xác đnh do một phần từ ý thức của lái xe, chủ phương tiện, mặt khác là do một số cp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tng hợp thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp v kim soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác đm bo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ tnh ủy vviệc tăng cường sự lãnh đạo của các cp ủy Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh...nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại, thực hiện các giải pháp nhm kim soát tải trọng phương tiện, giảm thiểu tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, gây mt an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phtập trung chđạo quyết liệt, trin khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh với các các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyn, ph biến, giáo dục pháp luật vtrật tự an toàn giao thông trong đó chú trọng tuyên truyền cp quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vkết cấu hạ tầng giao thông; đi mới, lựa chọn hình thức tuyên truyn phù hp theo từng nhóm đi tượng đcán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu, nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; nâng cao trách nhiệm người đứng đu, coi công tác đảm bo trật tự, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Bám sát nhiệm vụ chđạo của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông Quc gia, kịp thời tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh chđạo phối hợp, đôn đc trin khai thực hiện nhiệm vụ kim soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là việc gắn trách nhiệm cụ thể đối với trách nhiệm của người đứng đu, từng cá nhân, đơn vị; tăng cường công tác giám sát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương.

- Chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành cp tỉnh v công tác lãnh đạo, chỉ đạo kim soát tải trọng phương tiện (thành phn Ban Chỉ đạo dự kiến gm: 01 lãnh đạo y ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban, Giám đốc Công an tỉnh là Phó Ban thường trực, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó Ban, các thành viên: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Giám đốc Đài phát thanh và Truyn hình tỉnh; Tng biên tập Báo Hòa Bình,...), trong đó phân công cho các thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt công tác kiểm soát tải trọng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời đổi mới, lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật vê trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là công tác kiểm soát ti trọng phương tiện đường bộ, chở hàng hóa đúng tải trọng cho phép theo quy định của pháp luật; bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền không lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường đsản xuất, kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động trái phép khác.

- Kịp thời khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác lập li trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý, đặc biệt trú trọng xlý nghiêm các hành vi: Đào, đắp, san lp mặt bng trong phạm vi đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ. Thường xuyên cập nhật thông tin, trao đổi tình hình tchức xlý vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với những trường hợp lập biên bản xử phạt bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý, kịp thời tổng hợp những vụ đã xử lý, những vụ chưa xử lý, nguyên nhân chưa xử lý, lý do vướng mắc, tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tnh chấn chỉnh người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu sự đôn đốc, chỉ đạo.

- Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát ti trọng 24/24h trong ngày, 07 ngày/tuần bng bộ cân TC38 tại Km450+608, trên đường Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Thanh tra Sở bố trí lực lượng Thanh tra giao thông kiểm soát tài trong lưu động tại các điểm xuất phát hoặc gần khu mỏ đất, đá, các cng, bến, đầu các nguồn hàng trên địa bàn tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe chở hàng quá ti, gây mất an toàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông; xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm chở hàng quá trọng tải lưu thông trên đường hoặc sdụng những đường tránh đné tránh trạm cân.

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an các huyện, thành phố sử dụng bộ cân xách tay được cấp để tiến hành kiểm soát tải trọng trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường liên huyện, liên xã.

- Tiếp tục tiếp nhận thông tin, phn ảnh do người dân cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng đxử lý những hạn chế, bt cập, tn tại trong công tác quản lý vvận ti, kết cu hạ tng, tun tra, kiểm soát và các thông tin vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

- Thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng Cảnh sát giao thông về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kim soát tải trng phương tiện, cung cấp các dữ liệu có liên quan đphục vụ công tác xử lý vi phạm.

- Ch trì, phối hợp với Công an tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph tiếp tục kim tra, rà soát, tng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh phương án xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ, đặc biệt là các tuyến đường tnh, đường huyện, đường giao thông nông thôn.

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất trang bị thêm bộ cân xách cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa được cấp để giao lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm trên các tuyến đường huyện, đường xã.

- Giám đốc SGiao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu đxe ô tô chở quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường phân cấp quản lý và để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực thi nhim vụ của lực lượng Thanh tra giao thông, lực lượng trực tiếp điều hành Trạm kiểm tra tải trọng xe.

4. Công an tnh

- Tiếp tục chđạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, kiểm soát các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải trọng theo địa bàn, tuyến đường được phân cấp, đặc biệt là các tuyến quốc lộ. Xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý xe quá ti trên địa bàn tỉnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe chở hàng quá ti, gây mất an toàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông; xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chở hàng quá trọng ti lưu thông trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Cnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Công an xã, phường, thị trấn huy động phương tiện, công cụ hỗ trợ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các trường hợp chống đi, các trường hợp cản trlực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động vận tải, đặc biệt là hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện cho Sở Giao thông vận tải biết để phối hợp phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm vvận tải theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục duy trì việc tiếp nhận thông tin, phản ảnh do người dân cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng để xử lý những hạn chế, bất cập, tồn tại trong công tác quản lý vvận tải, kết cu hạ tng, tun tra, kim soát và các thông tin vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

- Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu đxe ô tô chở quá tải trọng lưu thông trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường được phân cấp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông thuộc địa giới hành chính của tỉnh; để xảy ra việc cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ. Giám đốc Công an tỉnh phân cấp cho lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường và quy định v trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị chức năng liên quan thuộc quyền quản lý trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tham mưu, đ xut y ban nhân dân tnh btrí kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chđạo liên ngành cp tỉnh và Tkiểm tra liên ngành xử lý vi phạm quy định về tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí trang bị bộ cân xách tay cho lực lượng Thanh tra giao thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm nâng cao hiệu qu công tác kim soát ti trọng phương tiện trên địa bàn.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chđạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản bảo đảm tuân thủ quy định khổ giới hạn, ti trọng cho phép của phương tiện, của cầu đường bộ khi xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển hàng hóa tại mỏ.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có phương tiện thường xuyên vi phạm chở quá tải, quá khổ,... theo quy định của pháp lut; Đề xuất y ban nhân dân tnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đi với các mỏ ctình vi phạm quy định của pháp luật trong việc khai thác khoáng sản, vi phạm quy định vế xếp hàng hóa trên phương tiện bốc xếp hàng hóa tại mỏ.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình, Báo Hòa Bình

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện, xếp hàng hóa trên xe ô tô, thiệt hại do xe quá ti gây ra; quy định của pháp luật v qun lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đưng bộ, đc biệt là hu quả tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, làm giảm tui thọ khai thác của đường bộ, đồng thời phổ biến mức xử phạt và hình thức xử phạt đối với những vi phạm này nhm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

- Tăng cường đưa tin, biểu dương các gương tốt, việc tốt đi đôi với phê phán, lên án, xử lý kịp thời các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương pháp luật. Các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong gây ùn tắc giao thông, các hành vi gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưng đến mỹ quan đô thị,...

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Có trách nhiệm đưa công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, người đứng đầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đạt được, cần quy định rõ trách nhiệm và các hình thức khen thưng, xử lý kỷ luật đi với người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương, cán bộ, công chức, viên chức người có trách nhiệm liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

- Coi việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kim soát tài trọng phương tiện là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên. Kịp thời biu dương, khen thưởng các cán bộ, cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân thực hiện tt công tác qun lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đng thời phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trong công tác này.

- Tại các địa phương có cơ sở khai thác khoáng sản, các mỏ vật liệu, đầu mối bốc dỡ hàng hóa, phải tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông tại các khu vực này. Tiếp tục rà soát các tchức, cá nhân được cp phép khai thác mỏ, san tạo mặt bằng yêu cầu các tổ chức, cá nhân ký cam kết không bốc, xếp hàng hóa quá tải trọng phương tiện, khi phương tiện vn chuyn hàng ra khỏi mỏ, khu vật liệu phải có biện pháp vệ sinh, che phủ bạt để đảm bảo môi trường;... đồng thời phi hợp với lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện việc kim tra, kim soát và xử lý nghiêm các chmỏ, chủ đất không thực hiện đúng cam kết theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường thuộc địa bàn qun lý nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông sử dụng có hiệu quả bộ cân xách tay đ tiến hành kiểm soát tải trọng trên các tuyến đường trọng điểm phát sinh nguồn gốc đất vận chuyển được khai thác từ san, hạ mặt bng; các mỏ vật liệu xây dựng thuộc phạm vi địa bàn qun lý.

- Tăng cường phối hợp với Sở Giao thông vận ti kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đưng bộ, lấn chiếm lòng đường, hè phố để họp chợ, kiên quyết không để phát sinh thêm điểm đấu nối trái phép vào đường bộ. Tổ chức xử lý, cưỡng chế các trường hợp vi phạm quy định về hành lang an toàn đường bộ do các lực lượng chức năng bàn giao theo quy định của pháp luật.

- Ch tch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu đphương tiện chở quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn mà không kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định, làm phá hoại kết cấu hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là đ xy ra tình trạng lợi dụng việc san lp mặt bng vận chuyn đt, khoáng sản vưt quá ti trọng cho phép của phương tiện; để xy ra tình trạng lấn chiếm, tái ln chiếm hành lang an toàn đường bộ mà không có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

9. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Chỉ đạo đẩy mạnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy v vic tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đng trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; tuyên truyn, vận đng đoàn viên, hội viên từ phường, xã đến các thôn, bản gương mẫu tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; kim soát tải trọng phương tiện và tiếp tục tham gia hưởng ứng hoạt động thiết lập lại trật tđô thị; trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đưng, hè phtrên địa bàn tỉnh Hòa Bình, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, an toàn, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

- Tổ chức giám sát và phản ảnh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân về hoạt động của các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ làm công tác kim soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh đến Ban An toàn giao thông tnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ nhằm ngăn chặn, đy lùi các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sĩ thi hành nhiệm vụ.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Các Ban của T
nh ủy;
-
UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Các đoàn thể t
nh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ban ATGT t
nh;
- VP
UB: CVP, các PVP, Trung tâm Tin học và Công báo;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CNXD (TD 70b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ hạ tầng giao thông tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ hạ tầng giao thông tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ hạ tầng giao thông tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ hạ tầng giao thông tỉnh Hòa Bình

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực