Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Công tác vệ sinh phòng bệnh luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những công việc quan trọng nhất trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân - Người đã đưa vấn đề vệ sinh phòng bệnh vào Phong trào "Vệ sinh yêu nước". Ngày 19 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02 tháng 7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước. Đồng thời, ngày 01 tháng 7 năm 2012, Chủ tịch nước đã chính thức phát động Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên phạm vi cả nước, kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe.

Trước thực trạng môi trường sống ở nhiều nơi bị ô nhiễm bởi các chất thải trong sinh hoạt và trong sản xuất, ô nhiễm đã tác động trực tiếp sức khỏe của mỗi người dân, nguyên nhân do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân còn hạn chế là nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh mới nguy hiểm.

Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi người dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch liên ngành và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nhằm bảo đảm Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân được phát triển sâu rộng và duy trì một cách có hiệu quả.

b) Chỉ đạo triển khai nhằm bảo đảm thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án về phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh trong lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

c) Hằng năm, tổ chức phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Chỉ đạo việc cung cấp đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng. Tiếp tục vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà, hạn chế sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản. Thực hiện tốt vệ sinh trong nông nghiệp, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường; có kế hoạch cụ thể để từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh trong các làng nghề và khu vực dân cư nông thôn. Đặc biệt, có kế hoạch phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép  kiến thức và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe góp phần xây dựng cộng đồng có nếp sống hợp vệ sinh, văn minh. Hình thành, xây dựng và phát triển các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của làng, xóm, tổ dân phố. Khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh; xóa bỏ dần các tập quán hủ tục, lạc hậu gây mất vệ sinh không có lợi cho sức khỏe trong cộng đồng dân cư. Tuyên truyền và vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọi người dân trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất kinh phí tạo điều kiện cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiến hành triển khai các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể có kế hoạch cụ thể của từng cấp để triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào. Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân của tỉnh, sự chỉ đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

a) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm huy động toàn thể người dân tham gia thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Giao Phòng Y tế là cơ quan đầu mối để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tiến hành kiện toàn và giao nhiệm vụ bổ sung đối với Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp huyện, cấp xã.

b) Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe. Thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi; xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; bảo đảm an toàn vệ sinh trong lao động để phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu có liên quan tới vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án ... đang triển khai trên địa bàn.

c) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe, bảo đảm Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân được thực hiện một cách sâu rộng và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hưởng ứng và thực hiện.

d) Chỉ đạo việc lựa chọn và quyết định lấy ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

đ) Tăng cường đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên cơ sở đầu tư của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hóa huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các hộ gia đình để thực hiện.

e) Trong quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành kiểm tra giám sát một cách thường xuyên, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sáng kiến hay để nhân rộng. Phát động thi đua thực hiện Phong trào trên cơ sở lồng ghép với các phong trào thi đưa khác của địa phương, kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giao Sở Y tế kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh HB;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (T0750)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước Hòa Bình

             • 08/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực