Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ cát trái phép trên các tuyến sông do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH CHỐNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH, TIÊU THỤ CÁT TRÁI PHÉP TRÊN CÁC TUYẾN SÔNG.

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống khai thác cát trái phép có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện chưa tốt; tình trạng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn; bến, bãi kinh doanh không có giấy phép vẫn tồn tại; khai thác cát lòng sông trái phép ở một số nơi còn phức tạp, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn của đê, kè, cống, làm cản trở luồng tuyến giao thông thủy; vận chuyển cát quá tải trọng ảnh hưởng đến an toàn đường bộ, gây ô nhiễm môi trường và thất thu ngân sách Nhà nước.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy và quản lý Nhà nước về khoáng sản trên các tuyến sông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, nhất là các xã ven sông, ven biển thực hiện tổng điều tra phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường hiệu lực thực hiện chính sách pháp luật về khoáng sản”. Tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác cát trái phép; mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp; cho thuê bến bãi chứa cát không đúng thẩm quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và tài nguyên, khoáng sản đến toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại địa phương, các bến bãi tập kết, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven các tuyến sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý thu thuế, phí, lệ phí về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng thuộc thẩm quyền; kiên quyết đình chỉ các đơn vị lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, không thực hiện đúng thiết kế, quy trình và thời gian nạo vét. Không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát trái phép.

2. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng về Luật Giao thông đường thủy nội địa (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BGT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện. Có giải pháp đẩy nhanh việc đăng ký, quản lý, kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện và đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

- Chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa; phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện tại cảng, bến; xử lý triệt để phương tiện chở quá tải, phương tiện không đủ điều kiện an toàn rời cảng, bến; Chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải khách ngang sông; kiên quyết xử lý những bến thủy nội địa không có giấy phép hoạt động, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là nhân dân các xã ven sông, ven biển; tổ chức tập huấn cho cán bộ trong ngành thực hiện pháp luật tài nguyên khoáng sản.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép; lợi dụng hoạt động nạo vét khơi thông luồng, lạch để khai thác cát trái phép; các trường hợp mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp; cho thuê bến bãi chứa cát không đúng thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm soát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong vận tải, xếp, dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình, khai thác cát hoặc khoáng sản khác trên đường thủy nội địa.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa; tập trung xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm, đặc biệt là phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm điều kiện an toàn; phương tiện chở quá tải trọng cho phép, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc (Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát giao thông đường thủy, đường bộ ...) tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép; mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp, không thực hiện nộp thuế tài nguyên; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia các đợt thanh tra liên ngành trên toàn tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các lực lượng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động ra, vào khu vực biên giới biển theo đúng quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, giáo dục ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; về khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển; về đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đảm bảo người, phương tiện được trang bị an toàn khi tham gia đánh bắt thủy sản và đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải để thống nhất việc đăng ký, quản lý đối với các phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên các tuyến sông; phương tiện chở người đi làm đầm, bãi ở cửa sông, ven biển.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan để tham mưu việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát lòng sông nhằm bảo đảm an toàn đê điều; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp khai thác cát trái phép theo quy định của pháp luật.

7. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Khoáng sản và các quy định của tỉnh về quản lý, khai thác tài nguyên cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy của tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

8. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

- Sở Lao động thương binh xã hội: Chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, Thanh tra Giao thông, Cảng vụ kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động tại các doanh nghiệp vận tải thủy, bến bãi kinh doanh ven sông, khu vực khai thác cát; kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện bốc xếp hàng hóa tại các cảng, bến thủy nội địa.

- Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương thực hiện quy hoạch các điểm trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông; quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác khoáng sản và quản lý việc xây dựng cơ bản các công trình của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, hướng dẫn việc thu lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký phương tiện thủy nội địa loại nhỏ thuộc thẩm quyền đăng ký của cấp huyện và cấp xã; phối hợp với Cục thuế tỉnh tăng cường các biện pháp kiểm tra quản lý thu thuế, phí, lệ phí của việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển tài nguyên khoáng sản; kiên quyết xuất toán hoặc truy thu, hoàn thuế đối với các công trình tiêu thụ cát khai thác trái phép, trốn thuế.

- Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Khoáng sản và các quy định của tỉnh về quản lý, khai thác tài nguyên cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy và các quy định quản lý, khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân; tập trung viết bài đưa tin biểu dương những điển hình tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và các hoạt động quản lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể nhân dân tổ chức vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Khoáng sản; giám sát chặt chẽ Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, kịp thời báo cáo (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- UBATGT Quốc gia;
- Cục CSGT-Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Đài PTTH Thái Bình; Bao Thái Bình;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Cổng thông tin Điện tử:
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CTXDGT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực19/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa Thái Bình

           • 19/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực