Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố Cần Thơ (2016 – 2020) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

I. Về thu ngân sách:

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện:

a) Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2018.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo các chủ trương và chính sách hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào ngân sách theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo thu đạt dự toán được giao.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu; ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

d) Thực hiện rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất đai vào ngân sách nhà nước (NSNN).

II. Về chi ngân sách:

1. Chi đầu tư phát triển:

a) Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018 được Ủy ban nhân dân thành phố giao, tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (gọi tắt là Luật Ngân sách) và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 09/2015/NQ- HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ.

Ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các Chương trình, Dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết dở dang; vốn đối ứng các Chương trình, Dự án ODA; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước. Thực hiện lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

b) Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 được Ủy ban nhân dân thành phố giao, giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Cần Thơ thực hiện hoàn trả các khoản vay, tạm ứng khi đến hạn (cả gốc và lãi).

c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2018 nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN và có nguồn gốc từ NSNN, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN và có nguồn gốc từ NSNN.

d) Hàng quý, giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ bố trí vốn hợp lý giữa chi xây dựng cơ bản và chi thường xuyên.

Đối với quận, huyện, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm cân đối ngân sách để bố trí chi xây dựng cơ bản, đảm bảo thủ tục đúng quy định và thực hiện đạt dự toán đã được giao, tránh tình trạng chi tập trung vào cuối năm hoặc chuyển khối lượng xây dựng cơ bản tồn đọng sang năm sau quá lớn ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách.

Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm sử dụng nguồn vốn NSNN đúng mục đích, đúng quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và khả năng giải ngân các nguồn vốn NSNN.

2. Chi thường xuyên:

a) Dự toán chi thường xuyên năm 2018 đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các đơn vị và quận, huyện là mức tối đa được phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân thành phố không giải quyết bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị và quận, huyện trừ trường hợp thiên tai, lũ lụt, hạn hán và các trường hợp cấp thiết khác sẽ xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018. Hạn chế việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách;

b) Giao Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện các khoản chi đã được phân bổ trong dự toán, các khoản chi của ngân sách phải được phản ảnh vào ngân sách theo quy định và được hạch toán đầy đủ theo đúng Mục lục Ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối Ngân sách nhà nước, các khoản chi được quản lý qua Ngân sách nhà nước, đảm bảo sử dụng kinh phí NSNN có hiệu quả;

c) Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong năm; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền.

- Cập nhật, rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin tài sản công hiện có; thực hiện quản lý sử dụng tài sản công trực tuyến.

- Không sử dụng xe công và các phương tiện, thiết bị, tài sản của Nhà nước, của tập thể phục vụ cho việc riêng.

- Các nhiệm vụ chi đặc thù đảm bảo mức tối thiểu.

d) Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, cơ quan chủ quản thực hiện phân bổ dự toán kinh phí và xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng đơn vị quyết định chi và gửi chứng từ để Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán. Trường hợp cơ quan, đơn vị chi sai chế độ hoặc lập quỹ trái phép thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm vật chất và kỷ luật tài chính về quyết định của mình khi bị phát hiện. Đối với cán bộ phụ trách công tác tài chính - kế toán tại đơn vị phải báo cáo kịp thời đối với các trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính;

đ) Các nguồn thu phát sinh tại đơn vị dưới bất cứ hình thức nào, đơn vị phải lập dự toán, quản lý và tập hợp vào báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định;

e) Tất cả các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố và quận, huyện đều phải gửi báo cáo quyết toán thu - chi với cơ quan tài chính cùng cấp (trừ các đơn vị trực thuộc do Sở chủ quản xét duyệt quyết toán thì gửi báo cáo quyết toán thu - chi cho Sở chủ quản);

g) Để tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương năm 2018, ngoài nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu theo dự toán và tăng thu trong tổ chức thực hiện; không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), để thực hiện kịp thời chính sách tăng lương theo Nghị quyết Quốc hội, các ngành, các cấp phải sắp xếp hợp lý các khoản chi để thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương; các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2018 (không kể tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), các đơn vị sự nghiệp có thu (kể cả các đơn vị thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập) sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2018; riêng ngành y tế là 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao,... để thực hiện cải cách tiền lương;

h) Đối với các khoản chi trong dự toán:

- Toàn bộ kinh phí chi thường xuyên của hệ Đảng được cấp qua Văn phòng Thành ủy theo dự toán đã giao, các Ban Đảng khi sử dụng kinh phí liên hệ trực tiếp với Văn phòng Thành ủy. Kinh phí hoạt động của Quận ủy, Huyện ủy do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện cấp phát;

- Căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2018, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2018; nhất là thực hiện các chính sách an sinh xã hội để các đối tượng hưởng chính sách được nhận tiền hỗ trợ ngay từ những tháng đầu năm;

i) Đối với các đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch đầu năm nhưng kinh phí trong dự toán đã giao không đảm bảo chi thì mới xem xét bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Kho bạc Nhà nước các cấp sử dụng kinh phí trong dự toán đã giao cho đơn vị để thanh toán các khoản chi này.

Giao Sở Tài chính tổng hợp đề nghị của các đơn vị có yêu cầu bổ sung dự toán kèm theo thuyết minh chi tiết, có ý kiến đề xuất cụ thể báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm 2018.

3. Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí:

a) Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách: căn cứ dự toán được giao của năm 2018, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và đảm bảo nguyên tắc:

- Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội,...) thực hiện thanh toán theo mức được hưởng hàng tháng của các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ NSNN.

- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Cần Thơ và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định và trong phạm vi dự toán được giao.

b) Tiếp tục thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đối với nhiệm vụ chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới: căn cứ dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, hàng tháng cơ quan tài chính cấp dưới rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp để cân đối ngân sách cấp mình, riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

- Đối với bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện: giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, quy định mức rút dự toán hàng tháng của ngân sách quận, huyện cho phù hợp thực tế;

- Đối với bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định mức rút dự toán hàng tháng của ngân sách cấp xã cho phù hợp thực tế địa phương.

c) Tiếp tục thực hiện hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, cụ thể:

- Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện được Ủy ban nhân dân thành phố giao trong dự toán đầu năm: giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, quy định việc rút dự toán của ngân sách quận, huyện cho phù hợp. Mức rút tối đa bằng dự toán đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

- Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, thực hiện các chính sách mới phát sinh theo quy định: căn cứ vào quyết định bổ sung ngoài dự toán cho ngân sách quận, huyện của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tổ chức thực hiện.

- Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Sở Tài chính tình hình thực hiện kinh phí ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chính sách. Trường hợp địa phương không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo không đúng và đầy đủ theo quy định, Sở Tài chính sẽ dừng thông báo số rút dự toán bổ sung cho địa phương cho đến khi địa phương có báo cáo đầy đủ.

- Kết thúc năm ngân sách, số kinh phí đã rút dự toán từ ngân sách thành phố về ngân sách quận, huyện (bao gồm cả vốn đầu tư và kinh phí thường xuyên); trường hợp sử dụng không đúng mục tiêu hoặc đúng mục tiêu nhưng không sử dụng hết phải hoàn trả ngân sách thành phố (trừ trường hợp được chuyển nguồn sang năm sau theo chế độ quy định).

- Riêng đối với các khoản ngân sách thành phố tạm ứng cho ngân sách quận, huyện, khi rút dự toán các khoản tạm ứng thực hiện hạch toán tạm thu, tạm chi và thực hiện thu hồi theo quy định (hạch toán điều chỉnh sang thực thu, thực chi trong trường hợp chuyển thành số bổ sung cho ngân sách quận, huyện hoặc giảm tạm thu ngân sách quận, huyện, giảm tạm chi của ngân sách thành phố trong trường hợp phải hoàn trả tạm ứng cho ngân sách thành phố).

- Đối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã (bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán): căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quy định việc rút dự toán của ngân sách cấp xã cho phù hợp thực tế địa phương.

d) Thực hiện cấp kinh phí bằng hình thức lệnh chi tiền đối với các nhiệm vụ chi theo quy định của Bộ Tài chính. Các nhiệm vụ chi bằng lệnh chi tiền được thực hiện khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của lệnh chi tiền; căn cứ nội dung trên lệnh chi tiền, thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp tiền mặt theo chế độ quy định để chi trả, thanh toán cho tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách trong phạm vi thời gian chế độ quy định.

4. Dự phòng ngân sách: các cấp chính quyền địa phương bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và không thấp hơn mức dự phòng đã được cấp có thẩm quyền giao để chủ động sử dụng cho các nội dung chi quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính, Ngân sách nhà nước:

a) Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; trong hoạt động của cơ quan, tổ chức,... đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả và tiết kiệm.

Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chi NSNN bảo đảm sử dụng ngân sách đúng dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định. Cơ quan tài chính và cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí ngân sách ở các đơn vị. Xử lý nghiêm, kịp thời, đầy đủ những sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán kết luận.

b) Thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước” để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách.

c) Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính đối với các cấp Ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ huy động từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định tại các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai.

Công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công và đi công tác nước ngoài; định kỳ 6 tháng và hàng năm, các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo tình hình sử dụng kinh phí (dự toán đã bố trí, kinh phí đã phân bổ, sử dụng, số lượng đoàn đi công tác nước ngoài) về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động ảnh hưởng đến cân đối thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với năm ngân sách 2018. Ngoài những nội dung quy định trên của Chỉ thị, các đơn vị thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP CP (HN-TP. HCM);
- Bộ Tài chính;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- UBMTTQ VN và các Đoàn thể TP;
- UBND thành phố (1);
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- TT. HĐND và UBND quận, huyện;
- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
- Phòng TC-KH quận, huyện;
- Kho bạc Nhà nước quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố;
- VP UBND thành phố (2,3AB,5);
- Lưu VT. Tâm120.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 điều hành thu chi ngân sách nhà nước Cần Thơ

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực