Chỉ thị 16/2008/CT-UBND

Chỉ thị 16/2008/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chỉ thị 16/2008/CT-UBND bảo hộ an toàn lao động phòng chống cháy nổ Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 73/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2008/CT-UBND bảo hộ an toàn lao động phòng chống cháy nổ Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG, CHỐNG CHÁY NỔ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như: đời sống công nhân lao động ngày càng được nâng cao, môi trường lao động, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các vụ cháy nổ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại không ít đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động nói chung và người lao động nói riêng chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy. Tình trạng vi phạm các quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ còn khá phổ biến. Việc đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong nhiều doanh nghiệp chưa được quan tâm, đặc biệt là trong các doanh nghiệp chuyên khai thác khoáng sản, khai thác chế biến đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xây dựng và sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động; đồng thời để chấn chỉnh việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện:

a) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động của Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006;

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại doanh nghiệp, nhất là công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trên các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp, các cơ sở khai thác khoáng sản, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng…; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động;

c) Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục, huấn luyện pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; đồng thời phát động phong trào quần chúng thi đua làm tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đến tận các cơ sở sản xuất, các công trình trọng điểm kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất tư nhân, làng nghề, trang trại,…;

d) Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Phước và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ;

e) Bổ sung biên chế và kiện toàn bộ máy Thanh tra lao động; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ và năng lực thanh tra, kiểm tra cho đội ngũ thanh tra viên và cán bộ thanh tra.

2. Sở Công Thương tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện bảo hộ lao động, an toàn lao động trong các cơ sở thuộc ngành và lĩnh vực quản lý Nhà nước được phân công; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất, các công trình trọng điểm, các mỏ khai thác khoáng sản, các doanh nghiệp kinh doanh, chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu, các danh mục máy móc, thiết bị và hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt, đặc thù chuyên ngành; phối hợp với các sở ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực giám đốc điều hành mỏ, quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp (trừ các công trình công nghiệp do ngành Công Thương quản lý); đặc biệt là các công trình có người lao động làm việc trên cao; các đơn vị khai thác vật liệu xây dựng; các loại máy, thiết bị phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các công trình xây dựng, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng thuộc ngành; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thành lập bộ phận chuyên trách công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong xây dựng.

4. Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình xây dựng cầu đường, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm thuộc quyền quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 08/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng máy nông nghiệp; thành lập bộ phận chuyên trách công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong nông nghiệp.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nhằm bảo đảm an toàn lao động cho công nhân và bảo vệ có hiệu quả môi trường tại các khu vực khai thác, sử dụng tài nguyên theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong sản xuất.

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra lao động ở địa phương bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về thanh tra lao động.

8. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan hướng dẫn công tác vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, đo đạc môi trường lao động; đầu tư nâng cấp cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở điều trị và phục hồi chức năng để nâng cao chất lượng điều trị cho người lao động.

9. Công an tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy; Chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp để điều tra, truy tố, xét xử những người thiếu trách nhiệm, có những hành vi vi phạm pháp luật lao động để xảy ra những vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. Kiện toàn hệ thống tổ chức, cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý và trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được phân công, chú trọng đặc biệt đối với công tác xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, công tác khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Phước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chuyên mục về an toàn lao động để phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động và kinh nghiệm phòng, chống tai nạn lao động; xây dựng và phát sóng những tin, bài, phóng sự, các phim chuyên đề phản ánh về điều kiện lao động, gương điển hình tốt trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của công tác này.

12. Sở Tài chính trên cơ sở kinh phí hàng năm được phân bổ bố trí kinh phí cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan để thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 theo Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

13. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các phòng, ban liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở, đại lý kinh doanh, chiết nạp gas vào bình gas mini, các làng nghề, trang trại; kiên quyết xử phạt những hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; kịp thời đình chỉ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề của các cơ sở vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn về cháy, nổ.

15. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động chấp hành pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động; tổ chức các phong trào về bảo hộ lao động, an toàn lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

16. Liên minh các Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh tập trung ưu tiên triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, hỗ trợ kỹ thuật về bảo hộ lao động, an toàn lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong các làng nghề.

17. Người sử dụng lao động, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải tăng cường tự kiểm tra, tự rà soát và chấn chỉnh ngay việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động tại doanh nghiệp. Đồng thời có nghĩa vụ hưởng ứng các hoạt động do Nhà nước phát động nhằm đảm bảo chấp hành pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong các trường hợp do pháp luật quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và người đứng đầu các đơn vị, cơ sở trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu để xảy ra tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng.

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực19/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2008/CT-UBND bảo hộ an toàn lao động phòng chống cháy nổ Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2008/CT-UBND bảo hộ an toàn lao động phòng chống cháy nổ Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực19/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 16/2008/CT-UBND bảo hộ an toàn lao động phòng chống cháy nổ Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2008/CT-UBND bảo hộ an toàn lao động phòng chống cháy nổ Bình Phước