Quyết định 35/QĐ-UBND

Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/12/2017

Nội dung toàn văn Quyết định 35/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MC VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT DO HĐND VÀ UBND TNH BÌNH PHƯC BAN HÀNH HT HIU LC THI HÀNH TOÀN B ĐN NGÀY 15/12/2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 166/TTr-STP ngày 22 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/12/2017.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Công báo Danh mục văn bản bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/12/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vàn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- TT.TU; TT.HĐND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Như Điều 4;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, PNC. DN39

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN NGÀY 15/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Số, Ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

19/2004/NQ-HĐND

10/12/2004

V/v: Quy định về thu, chi phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý.

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 bãi bỏ

2

07/2008/NQ-HĐND

29/07/2008

V/v: Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 thay thế

3

15/2008/NQ-HĐND

29/07/2008

V/v: Thông qua mức thu lệ phí và trích nộp phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh nhân dân.

Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 thay thế

4

06/2009/NQ-HĐND

31/07/2009

Về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 thay thế

5

08/2009/NQ-HĐND

31/07/2009

V/v thông qua Đề án tăng cường công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2015.

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

6

09/2009/NQ-HĐND

31/07/2009

Quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 bãi bỏ

7

11/2009/NQ-HĐND

14/12/2009

Ban hành Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 thay thế

8

17/2009/NQ-HĐND

14/12/2009

V/v quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 bãi bỏ

9

07/2010/NQ-HĐND

14/12/2010

Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

10

14/2010/NQ-HĐND

14/12/2010

Thông qua Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 thay thế

11

15/2010/NQ-HĐND

14/12/2010

Thông qua đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

12

17/2010/NQ-HĐND

14/12/2010

Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 thay thế

13

01/2011/NQ-HĐND

21/06/2011

Về thông qua nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2016

14

04/2011/NQ-HĐND

26/07/2011

Về việc thông qua nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bình Phước.

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

15

06/2011/NQ-HĐND

26/07/2011

Về việc thông qua Đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011-2015.

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

16

18/2011/NQ-HĐND

16/12/2011

Thông qua Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyn địa phương của tỉnh giai đoạn 2011-2015

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

17

19/2011/NQ-HĐND

16/12/2011

Về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương kỳ ổn định ngân sách 2012-2015

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

18

20/2011/NQ-HĐND

16/12/2011

Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 thay thế

19

22/2011/NQ-HĐND

16/12/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 thay thế

20

24/2011/NQ-HĐND

16/12/2011

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 thay thế

21

09/2012/NQ-HĐND

06/08/2012

Về việc quy định mức chi đối với hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 bãi bỏ

22

23/2012/NQ-HĐND

17/12/2012

Thông qua một số loại mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 thay thế

23

22/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 bãi bỏ

24

05/2015/NQ-HĐND

30/07/2015

Quy định một số nội dung chi đối với Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 thay thế

25

07/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016

Hết thời gian thực hiện năm 2016

26

08/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016

Hết thời gian thực hiện năm 2016

27

09/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

Hết thời gian thực hiện năm 2016

28

11 /2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua dự toán ngân sách địa phương phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2016, tỉnh Bình phước

Hết thời gian thực hiện năm 2016

29

12/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2014

Hết thời gian thực hiện năm 2016

30

18/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 bãi bỏ

31

01/2016/NQ-HĐND

22/04/2016

Thông qua mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 thay thế

32

12/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020

Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 thay thế

33

19/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Thông qua quy định mức thu phí đường bộ Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT

Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 bãi bỏ

II. QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

767/QĐ-UB

04/06/1997

V/v: Thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

2

03/1999/QĐ-UB

11/01/1999

V/v: ban hành quy chế trực ban phòng chống lụt bão.

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 06/06/2017 bãi bỏ

3

165/1999/QĐ-UB

16/07/1999

V/v: Thành lập Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 2183/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ

4

22/2000/QĐ-UB

22/03/2000

V/v: Ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 255/TB-TW và Quyết định số 11/2000/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đối với đạo Tin lành trong tình hình mới.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi b

5

90/2000/QĐ-UB

13/10/2000

V/v: Thành lập Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 bãi bỏ

6

49/2001/QĐ-UB

06/07/2001

V/v: Thay đổi, kiện toàn Ban Thường trực thuộc BCĐ phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

7

62/2002/QĐ-UB

04/10/2002

V/v: Thành lập Ban chỉ đạo Dự án Phát triển giáo viên tiểu học tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

8

66/2002/QĐ-UB

24/10/2002

V/v: Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Đức Liễu trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 bãi bỏ

9

68/2002/QĐ-UB

24/10/2002

V/v: Thành lập Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Bom Bo trực thuộc trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 bãi bỏ

10

73/2002/QĐ-UB

13/11/2002

V/v: Ban hành Quy định quản lý xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, cơi nới nơi thờ tự của các Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

11

76/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v: ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 bãi bỏ

12

23/2003/QĐ-UB

19/03/2003

V/v: Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 bãi bỏ

13

46/2003/QĐ-UB

14/05/2003

V/v: Thành lập ban quản lý dự án huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/06/2017 bãi bỏ

14

49/2003/QĐ-UB

21/05/2003

V/v: Thành lập Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/06/2017 bãi bỏ

15

90/2003/QĐ-UB

07/10/2003

V/v: Đổi tên Chi cục Quản lý nước và Phòng, chống lụt bão thành Chi cục thủy lợi và Phòng, chống lụt bão tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 bãi bỏ

16

98/2003/QĐ-UB

21/10/2003

V/v: Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc.

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 bãi bỏ

17

101/2003/QĐ-UB

31/10/2003

V/v: Phê duyệt Đán cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND thị xã Đồng Xoài.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

18

102/2003/QĐ-UB

31/10/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Lộc Ninh.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

19

103/2003/QĐ-UB

31/10/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Phước Long.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

20

104/2003/QĐ-UB

31/10/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Bình Long.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

21

122/2003/QĐ-UB

25/12/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Đồng Phú.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

22

127/2003/QĐ-UB

29/12/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Lao động và thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

23

128/2003/QĐ-UB

29/12/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Chơn Thành.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

24

129/2003/QĐ-UB

29/12/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

25

130/2003/QĐ-UB

29/12/2003

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

26

03/2004/QĐ-UB

07/01/2004

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Bù Đốp

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

27

04/2004/QĐ-UB

15/01/2004

V/v: Phê duyệt Đán cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Bù Đăng

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

28

14/2004/QĐ-UB

24/02/2004

V/v: Thành lập Ban chỉ đạo chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/06/2017 bãi bỏ

29

27/2004/QĐ-UB

13/04/2004

V/v: Đổi tên: Trung tâm quản lý các bệnh xã hội thành Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 bãi bỏ

30

49/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã thuộc huyện Bù Đăng.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

31

50/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã thuộc huyện Lộc Ninh.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

32

51/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã thuộc huyện Đồng Phú.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

33

52/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã thuộc huyện Phước Long.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

34

53/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

35

54/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã thuộc huyện Bình Long.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

36

55/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã thuộc huyện Bù Đốp.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

37

56/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v: Phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở các xã thuộc huyện Chơn Thành.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

38

76/2004/QĐ-UB

02/08/2004

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 bãi bỏ

39

84/2004/QĐ-UB

06/09/2004

V/v: phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 thay thế

40

86/2004/QĐ-UB

20/09/2004

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

41

90/2004/QĐ-UB

12/10/2004

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất phòng, chống gây rối loạn, bạo loạn, khủng bố.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

42

91/2004/QĐ-UB

13/10/2004

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở y tế.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

43

104/2004/QĐ-UB

05/11/2004

V/v: Thành lập Ban quản lý dự án các chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc - tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 bãi bỏ

44

105/2004/QĐ-UB

15/11/2004

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa thông tin tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

45

113/2004/QĐ-UB

25/11/2004

V/v: thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại UBND xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

46

132/2004/QĐ-UB

28/12/2004

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 thay thế

47

02/2005/QĐ-UBND

11/01/2005

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Long.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

48

16/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại UBND các xã, thị trấn thuộc Đồng Phú

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

 

17/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

49

18/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đăng

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

50

19/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

51

20/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

52

21/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Chơn Thành

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

53

31/2005/QĐ-UBND

09/03/2005

V/v: Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa " tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phước Long.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

54

36/2005/QĐ-UBND

23/03/2005

V/v: Thành lập Chi cục Phát triển nông thôn Tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 bãi bỏ

55

45/2005/QĐ-UBND

25/04/2005

Về việc Thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 thay thế

56

65/2005/QĐ-UBND

13/07/2005

V/v: Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 2120/QĐ-UBND năm 2008 thay thế

57

78/2005/QĐ-UBND

01/08/2005

V/v: Thành lập Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 bãi bỏ

58

86/2005/QĐ-UBND

15/08/2005

V/v: Phê duyệt đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở TDTT tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

59

107/2005/QĐ-UBND

08/09/2005

V/v: Điều chỉnh lại một số nội dung về thủ tục hành chính trong đề án CCHC theo cơ chế "một cửa" của Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

60

113/2005/QĐ-UBND

29/09/2005

V/v: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài PTTH tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 thay thế

61

122/2005/QĐ-UBND

17/10/2005

V/v: Ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 41/2004/CT-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

62

129/2005/QĐ-UBND

24/10/2005

V/v: Phê duyệt đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Tư pháp.

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

63

67/2006/QĐ-UBND

23/06/2006

V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa " của sở Tài Nguyên - Môi Trường - Tỉnh Bình Phước

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

64

105/2006/QĐ-UBND

18/10/2006

V/v: Điều chỉnh nội dung Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh

Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND đã được Quyết định số 2465/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực

65

104/2006/QĐ-UBND

18/10/2006

V/v: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 bãi bỏ

66

52/2007/QĐ-UBND

6/29/2007

V/v: Ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 thay thế

67

01/2008/QĐ-UBND

21/01/2008

V/v: Phê duyệt Quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 thay thế

68

03/2008/QĐ-UBND

15/02/2008

V/v: Phê duyệt Quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ Trâu, Bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 thay thế

69

36/2008/QĐ-UBND

28/07/2008

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 thay thế

70

37/2008/QĐ-UBND

29/07/2008

V/v: Ban hành quy định quản lý và thực hiện tuyn chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 thay thế

71

38/2008/QĐ-UBND

29/07/2008

V/v: Ban hành quy định quản lý và thực hiện việc tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 thay thế

72

41/2008/QĐ-UBND

04/08/2008

V/v: Ban hành quy định về cử tuyn học sinh dân tộc thiểu số, học sinh người Kinh ở những xã đặc biệt khó khăn đi học đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thng giáo dục quốc dân

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 thay thế

73

68/2008/QĐ-UBND

06/10/2008

V/v: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 thay thế

74

74/2008/QĐ-UBND

28/10/2008

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động tại cửa khẩu quốc tế và khu kinh tế Hoa Lư, cửa khẩu Hoàng Diệu, cửa khẩu Tà Vát tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 thay thế

75

02/2009/QĐ-UBND

13/01/2009

Ban hành Quy định về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 thay thế

76

13/2009/QĐ-UBND

07/04/2009

Phê duyệt Đề án quy hoạch báo chí in trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2009-2020.

Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 bãi bỏ

77

21/2009/QĐ-UBND

25/06/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 thay thế

78

26/2009/QĐ-UBND

29/06/2009

Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 thay thế

79

30/2009/QĐ-UBND

16/7/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở tài chính tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 thay thế

80

36/2009/QĐ-UBND

11/08/2009

Về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tư pháp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 bãi bỏ

81

39/2009/QĐ-UBND

24/08/2009

Quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 bãi bỏ

82

55/2009/QĐ-UBND

08/12/2009

Ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

83

61/2009/QĐ-UBND

24/12/2009

V/v Quy định thu Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 bãi bỏ

84

08/2010/QĐ-UBND

09/02/2010

Ban hành Quy định mức thu thủy li phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/1/2016 thay thế

85

02/2011/QĐ-UBND

04/01/2011

Phê duyệt Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Hết giai đoạn thực hiện từ năm 2015

86

05/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 bãi bỏ

87

48/2011/QĐ-UBND

19/8/2011

Quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 thay thế

88

61/2011/QĐ-UBND

28/10/2011

Về việc bố trí các ngành nghề, dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 bãi bỏ

89

70/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2012- 2015

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 thay thế

90

72/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương kỳ ổn định ngân sách 2012-2015

Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 thay thế

91

74/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 bãi bỏ

92

04/2012/QĐ-UBND

16/02/2012

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ các hợp tác xã và Tổ hợp tác trong việc xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản và tìm kiếm thị trường.

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 bãi bỏ

93

14/2012/QĐ-UBND

23/5/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh Bình Phước

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 thay thế

94

21/2012/QĐ-UBND

27/7/2012

Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 bãi bỏ

95

33/2012/QĐ-UBND

08/11/2012

Ban hành quy định mức chi đối với hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 thay thế

96

15/2013/QĐ-UBND

12/4/2013

Ban hành quy định về quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 thay thế

97

21/2013/QĐ-UBND

06/5/2013

Ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 thay thế

98

24/2013/QĐ-UBND

15/5/2013

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 bãi bỏ

99

25/2013/QĐ-UBND

20/5/2013

Quy định tải trọng đường và cầu thuộc hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 bãi bỏ

100

33/2013/QĐ-UBND

12/8/2013

Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 thay thế

101

50/2013/QĐ-UBND

19/11/2013

Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở ban ngành UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 bãi bỏ

102

61/2013/QĐ-UBND

24/12/2013

Ban hành cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 bãi bỏ

103

03/2014/QĐ-UBND

23/01/2014

Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 thay thế

104

08/2014/QĐ-UBND

14/5/2014

Ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách htrợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 bãi bỏ

105

18/2014/QĐ-UBND

11/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định s 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 bãi bỏ

106

24/2014/QĐ-UBND

04/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh quy định quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 bãi bỏ

107

25/2014/QĐ-UBND

05/12/2014

Ban hành Quy chế Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 thay thế

108

32/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2019

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 thay thế

109

36/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 thay thế

110

41/2014/QĐ-UBND

31/12/2014

Ban hành Quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 bãi bỏ

111

34/2015/QĐ-UBND

10/7/2015

Về việc quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 thay thế

112

44/2015/QĐ-UBND

12/3/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 bãi bỏ

113

47/2015/QĐ-UBND

12/22/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016

Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 2/12/2016 thay thế

114

01/2016/QĐ-UBND

7/1/2016

Ban hành quy định về khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 bãi bỏ

115

02/2016/QĐ-UBND

1/13/2016

Ban hành quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 bãi bỏ

116

25/2016/QĐ-UBND

14/6/2016

Quy định mức thu, trích nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 bãi bỏ

117

37/2016/QĐ-UBND

5/9/2016

Ban hành Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước trình và ban hành

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 bãi bỏ

III. CHỈ THỊ QPPL CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

07/1997/CT-UB

19/02/1997

V/v tiếp tục thực hiện công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

2

22/1997/CT-UB

21/04/1997

V/v: Thực hiện công tác bảo hiểm trên địa bàn.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

3

41/1997CT-UB

01/08/1997

V/v: Thống nhất quản lý quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các công trình xung quanh khu vực cơ quan trọng yếu của tỉnh.

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 bãi bỏ

4

54/1997/CT-UB

25/11/1997

V/v: tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

5

03/1998/CT-UB

03/03/1998

V/v: Đẩy mạnh phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

6

16/1998/CT-UB

02/06/1998

V/v: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn Tỉnh.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

7

28/1998/CT-UB

01/10/1998

V/v: Tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong trẻ em.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

8

30/1998/CT-UB

16/12/1998

V/v: Triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường của Tỉnh.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

9

31/1998/CT-UB

22/12/1998

V/v: Tổ chức đại hội công nhân viên chức hàng năm trong các DNNN.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

10

24/1999/CT-UB

20/07/1999

V/v: Thực hiện nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về công tác cấp giấy chứng minh nhân dân.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

11

26/1999/CT-UB

18/08/1999

V/v: Tăng cường quản lý các ấn phẩm văn hóa và sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

12

07/2000/CT-UB

11/04/2000

V/v: Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

13

21/2000/CT-UB

06/09/2000

V/v: Quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

14

24/2002/CT-UB

12/09/2002

V/v: Triển khai thực hiện chính sách với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

15

30/2002/CT-UB

06/12/2002

V/v: Tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

16

14/2003/CT-UB

24/07/2003

V/v: tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 bãi bỏ

17

17/2003/CT-UB

03/09/2003

Về tổ chức phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh phòng chống mại dâm.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

18

18/2003/CT-UB

04/12/2003

V/v: Thực hiện công tác khuyến học và xây dựng Xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

19

17/2005/CT-UBND

14/10/2005

V/v: Tăng cường thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 bãi bỏ

20

04/2006/CT-UBND

28/02/2005

V/v: Triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân nhân là dân tộc thiểu số nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

21

12/2006/CT-UBND

03/07/2006

V/v: Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

22

19/2006/CT-UBND

03/10/2006

V/v: Thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

23

24/2006/CT-UBND

13/12/2006

V/v: Quản lý nhà nước về lao động.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

24

05/2007/CT-UBND

6/29/1905

V/v: Triển khai đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 bãi bỏ

25

09/2007/CT-UBND

26/06/2007

V/v: Tổ chức triển khai thi hành Luật cư trú.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

26

10/2007/CT-UBND

05/07/2007

V/v: Tổ chức triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của luật nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 bãi bỏ

27

11/2008/CT-UBND

09/05/2008

V/v: Triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

28

14/2008/CT-UBND

16/05/2008

V/v: Tổ chức tháng hành động vì trẻ em hàng năm (15/5 đến 30/6).

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

29

16/2008/CT-UBND

09/07/2008

V/v: Tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

30

18/2008/CT-UBND

02/10/2008

V/v: Phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các chương trình phổ thông của tỉnh Bình Phước trong năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 bãi bỏ

31

19/2008/CT-UBND

11/11/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

32

20/2008/CT-UBND

19/11/2008

Về tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ.

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 bãi bỏ

33

01/2009/CT-UBND

23/01/2009

V/v: Triển khai thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

34

09/2009/CT-UBND

05/06/2009

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017 bãi bỏ

35

19/2009/CT-UBND

10/12/2009

V/v trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

36

08/2010/CT-UBND

6/22/2010

Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 bãi bỏ

37

15/2010/CT-UBND

11/26/2010

Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 bãi bỏ

38

14/2011/CT-UBND

23/9/2011

Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

39

09/2012/CT-UBND

13/6/2012

Về việc chn chỉnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 01/11/2016 bãi bỏ

40

11/2012/CT-UBND

15/8/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng thiết bị phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dây trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 bãi bỏ

41

15/2012/CT-UBND

26/12/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng tượng đài hoành tráng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 bãi bỏ

42

07/2013/CT-UBND

13/5/2013

Về việc thực hiện Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ nay đến năm 2015.

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 bãi bỏ

43

09/2013/CT-UBND

07/6/2013

Tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

44

19/2013/CT-UBND

07/11/2013

V/v cải thiện môi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 bãi bỏ

45

10/2014/CT-UBND

16/4/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 bãi bỏ

46

12/2014/CT-UBND

09/5/2014

Về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020.

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 bãi bỏ

47

22/2014/CT-UBND

28/10/2014

Về việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 bãi bỏ

48

19/2015/CT-UBND

25/12/2015

Về việc tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 bãi bỏ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành08/01/2018
       Ngày hiệu lực08/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/QĐ-UBND 2018 văn bản quy phạm Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực Bình Phước

           • 08/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực