Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND thông qua bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Bình Phước đã được thay thế bởi Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 18/2015/NQ-HĐND quản lý thuế doanh nghiệp Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/08/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 18/11/2015; Báo cáo thm tra số 45/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tnh Bình Phước, cụ th như sau:

1. Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý đối vi các doanh nghiệp:

a) Tất cả các doanh nghiệp có vốn Nhà nước (bao gồm tất cả các đơn vị trực thuộc có vốn nhà nước);

b) Tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm tất cả các đơn vị trực thuộc có vốn đầunưc ngoài);

c) Các doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư (BOT, BTO, BT,…);

d) Các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiu địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông, điện lực, xây dựng cơ bản,...);

đ) Doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn (vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên), các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động xut khu hàng hóa, dịch vụ;

e) Doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bổ cho nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thụ hưởng theo quy định của pháp luật;

f) Các doanh nghiệp thành lập mới có nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động trên nhiều địa bàn trong và ngoài tnh;

g) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, đại lý thuế, hoạt động tư vấn pháp luật, khai khoáng;

h) Ngoài các tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý nêu trên, các trường hợp cá biệt thì Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

2. Chi cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp:

a) Chi cục Thuế các huyện, thị xã trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp thành lập mới không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Riêng Chi cục Thuế các huyện Bù Đốp, Hớn Quản, Bù Gia Mập giao trực tiếp quản lý thuế đối với tất cả các doanh nghiệp thành lập mới (trừ doanh nghiệp có vốn Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ).

Việc thực hiện tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới được áp dụng thực hiện cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh thi kỳ ổn định ngân sách giai đoạn mi.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (Cục KTVB), Tổng Cục Thu
ế;
- TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các B
an của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND t
nh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực20/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành14/12/2015
        Ngày hiệu lực20/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới Bình Phước