Quyết định 392/QĐ-UBND

Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 392/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC KỲ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 12 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước kỳ 2014-2018 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Cụ thể như sau:

1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 gồm 408 văn bản (114 Nghị quyết, 277 Quyết định, 17 Chỉ thị).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 gồm 303 văn bản (75 Nghị quyết, 225 Quyết định, 03 Chỉ thị).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 gồm 105 văn bản (39 Nghị quyết, 52 Quyết định, 14 Chỉ thị).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 gồm 18 văn bản (05 Nghị quyết, 13 Quyết định).

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018 trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 gồm 81 văn bản (20 Nghị quyết, 58 Quyết định, 03 Chỉ thị).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước kỳ 2014-2018:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản của địa phương.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đăng Công báo toàn bộ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước kỳ 2014-2018.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện công tác hệ thống hóa theo đúng quy định.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật cấp trên và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- TT.TU; TT.HĐND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, NC. DN02(19/02)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Stt

Tên loại văn bản

Số, Ký hiệu

Thời gian ban hành

Tên gọi của văn bản

Hết hiệu lực

Quyết định công bố hết hiệu lực

Ngành/ Lĩnh vực

Ghi chú

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

1

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về ban hành Quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

HĐND tỉnh

 

2

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc quy định về mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

Tư pháp

 

3

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

 

Xây dựng

 

4

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc quy định danh mục và mức thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long.

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

5

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

6

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

7

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất đến năm 2015

x

3017/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

8

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

9

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Tài chính

 

10

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

x

3017/QĐ-UBND

Tài chính

 

11

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

12

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

x

3017/QĐ-UBND

HĐND tỉnh

 

13

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Mở rộng Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh

 

 

HĐND tỉnh

 

14

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc quy định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

15

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về nhiệm vụ năm 2015

x

3017/QĐ-UBND

HĐND tỉnh

 

16

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015

x

3017/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

17

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Tài chính

 

18

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013

x

3017/QĐ-UBND

Tài chính

 

19

Nghị quyết

20/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT Quốc lộ 13, đoạn từ km 62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị trấn An Lộc - Bình Long - Bình Phước)

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

20

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT 741, đoạn từ km 49+537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 72+861 (Trường Cao đẳng công nghiệp cao su)

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

21

Nghị quyết

22/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Tài chính

 

22

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

 

TN & MT

 

23

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014

 

 

TN & MT

 

24

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh BP

x

3017/QĐ-UBND

Tài chính

 

25

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015, tỉnh Bình Phước.

x

3017/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

26

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019

 

 

TN & MT

 

27

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Thông qua Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ ANTT của Lực lượng Công an xã giai đoạn 2015-2020

 

 

Công an

 

28

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Quy định một số nội dung chi đối với Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

GD & ĐT

 

29

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Về việc thông qua tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & ĐT

 

30

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016

x

35/QĐ-UBND

HĐND tỉnh

 

31

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016

x

35/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

32

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

x

35/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

33

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

 

 

KH & ĐT

 

34

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua dự toán ngân sách địa phương phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2016, tỉnh Bình phước

x

35/QĐ-UBND

Tài chính

 

35

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Phê duyệt tổng kết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2014

x

35/QĐ-UBND

Tài chính

 

36

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

 

 

Tài chính

 

37

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về việc Sửa đổi điểm 1, mục II, điều 1 nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của hội đồng nhân dân tỉnh.

x

2933/QĐ-UBND

NN & PTNT

 

38

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về việc bãi bỏ một phần điểm a, khoản 2 điều 1 nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Tư pháp

 

39

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

 

TN & MT

 

40

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Quy định về số lượng chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

41

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

x

35/QĐ-UBND

Cục thuế

 

42

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND

22/4/2016

Thông qua mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Tư pháp

 

43

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND

22/4/2016

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

TN & MT

 

44

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND

04/7/2016

Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

HĐND tỉnh

 

45

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND

04/7/2016

Về ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

HĐND tỉnh

 

46

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND

04/7/2016

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước

 

 

HĐND tỉnh

 

47

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND

05/7/2016

Về việc thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

48

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND

05/7/2016

Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Phước

 

 

KH & ĐT

 

49

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND

17/10/2016

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

x

2933/QĐ-UBND

HĐND tỉnh

 

50

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND

17/10/2016

Ban hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

51

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Ban hành Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

HĐND tỉnh

 

52

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

x

2933/QĐ-UBND

NN & PTNT

 

53

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020

x

35/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

54

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Thông quan kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

 

 

KH & ĐT

 

55

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017

x

2933/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

56

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Thông qua định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

 

 

Tài chính

 

57

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

58

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

TN & MT

 

59

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

60

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Thông qua quy định mức thu phí đường bộ Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT

x

35/QĐ-UBND

Tài chính

 

61

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

62

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

 

 

GD & ĐT

 

63

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Quy định một số nội dung chi đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GD & ĐT

 

64

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

65

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh quy định về thu, chi phí dự thi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý

 

 

GD & ĐT

 

66

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Bộ CHQS

 

67

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Bãi bỏ nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND ngày 31/7/2009 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

 

 

Tư pháp

 

68

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Quy định về chính sách đối với già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Ban dân tộc

 

69

Nghị quyết

28/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

70

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

 

Công an

 

71

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018

 

 

HĐND tỉnh

 

72

Nghị quyết

31/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & ĐT

 

73

Nghị quyết

32/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quyết định chủ tương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước.

 

 

KH & ĐT

 

74

Nghị quyết

33/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017

x

2933/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

75

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với các nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

TN & MT

 

76

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

 

 

KH & ĐT

 

77

Nghị quyết

36/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

 

 

Ban QLKKT

 

78

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

KH & ĐT

 

79

Nghị quyết

38/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

80

Nghị quyết

39/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí đường bộ Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ thị trấn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT

 

 

Tài chính

 

81

Nghị quyết

40/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

 

 

Thuế

 

82

Nghị quyết

41/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

83

Nghị quyết

42/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

84

Nghị quyết

43/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

85

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

86

Nghị quyết

45/2017/NQ-HĐND

19/7/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GD & ĐT

 

87

Nghị quyết

46/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Y tế

 

88

Nghị quyết

47/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

 

 

NN & PTNT

 

89

Nghị quyết

48/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

 

 

NN & PTNT

 

90

Nghị quyết

49/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước.

 

 

TN & MT

 

91

Nghị quyết

50/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

TN & MT

 

92

Nghị quyết

51/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Về quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

93

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

94

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

95

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Về bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về phí trên địa bàn tỉnh

 

 

Tài chính

 

96

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND

12/12/2017

Quy định về mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Thanh tra

 

97

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

LĐ, TB & XH

 

98

Nghquyết

02/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Chính sách hỗ trợ đặc thù đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020

 

 

Ban dân tộc

 

99

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế diện dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; nghỉ theo nguyện vọng

 

 

Nội vụ

 

100

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riềng

 

 

Nội vụ

 

101

Nghị quyết

05/2018/NQ HĐND

12/07/2018

Sửa đổi nội dung quy định tại số thứ tự 3,5 mục I khoản Điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

102

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

103

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

i chính

 

104

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

Tài chính

 

105

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

106

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

TN & MT

 

107

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND

12/07/2018

Điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp vào cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2018-2020

 

 

Tài chính

 

108

Nghị quyết

12/2018/NQ-HĐND

14/12/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn UBND gửi báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

Tài chính

 

109

Nghị quyết

13/2018/NQ-HĐND

14/12/2018

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

TN & MT

 

110

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND

14/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

 

KH & ĐT

 

111

Nghị quyết

15/2018/NQ-HĐND

14/12/2018

Quy định nội dung và định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

Xây dựng

 

112

Nghị quyết

16/2018/NQ-HĐND

14/12/2018

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh.

 

 

Xây dựng

 

113

Nghị quyết

17/2018/NQ-HĐND

14/12/2018

Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 

 

Nội vụ

 

114

Nghị quyết

18/2018/NQ-HĐND

14/12/2018

Quy định phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND

17/01/2014

Về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

2

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

23/1/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Nội vụ

 

3

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

23/01/2014

Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Liên hiệp khoa học và Kỹ thuật

 

4

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND

28/02/2014

Đính chính Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh

 

 

TN& MT

 

5

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND

21/3/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

6

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

21/3/2014

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GT & VT

 

7

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND

08/5/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 và Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh

 

 

NN & PTNT

 

8

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND

14/5/2014

Ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Ban Dân tộc

 

9

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

14/5/2014

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

 

 

GT & VT

 

10

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND

11/6/2014

Ban hành quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Ban Dân tộc

 

11

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND

11/6/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh

x

3017/QĐ-UBND

TN & MT

 

12

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND

24/6/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

TT & TT

 

13

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND

08/7/2014

Ban hành quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Thanh tra

 

14

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND

08/7/2014

Bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về xử lý công trình xây dựng, ănten và cây trồng vi phạm công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

15

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND

21/8/2014

Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 741 đoạn Đồng Xoài - Phước Long

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

16

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND

29/8/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 105/2003/QĐ-UBND ngày 03/11/2003 và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND tỉnh

 

 

Ban Dân tộc

 

17

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

03/9/2014

Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Công thương

 

18

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND

11/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

NN & PTNT

 

19

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND

30/9/2014

Về việc quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

20

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND

30/9/2014

Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

21

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND

27/10/2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 187/1999/QĐ-UB ngày 11/8/1999 của UBND tỉnh và Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 14/01/2003 của UBND tỉnh

 

 

Công thương

 

22

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND

24/11/2014

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Phước đang học tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

 

Ban Dân tộc

 

23

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND

03/12/2014

Ban hành Quy chế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

24

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND

04/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh quy định quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Ban Dân tộc

 

25

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

05/12/2014

Ban hành Quy chế Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Tư pháp

 

26

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

09/12/2014

Ban hành Quy định xử lý về trách nhiệm đối với Chủ rừng, Hạt kiểm lâm, UBND cấp xã thiếu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, phát, đốt rừng gây thiệt hại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

27

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

15/12/2014

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Nội vụ

 

28

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

16/12/2014

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

29

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND

16/12/2014

Ban hành Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

30

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Về việc Quy định hạn mức đất cơ sở tôn giáo khi Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

31

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

32

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2019

x

35/QĐ-UBND

TN & MT

 

33

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

 

 

VP UBND tỉnh

 

34

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT741, đoạn từ km 49+537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 72+861 (Trường Cao đẳng công nghiệp cao su)

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

35

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường Quốc lộ 13, đoạn từ km 62+700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95+000 (thị trấn An Lộc - Bình Long - Bình Phước)

x

2933/QĐ-UBND

Tài chính

 

36

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND

19/12/2014

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Tài chính

 

37

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND

25/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

38

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND

25/12/2014

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh

 

 

TT & TT

 

39

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND

27/12/2014

Về việc quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

40

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND

29/12/2014

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 38/1997/CT-UB ngày 28/7/1997 và Chỉ thị số 22/2001/CT-UB ngày 09/8/2001 của UBND tỉnh

 

 

Công thương

 

41

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND

31/12/2014

Ban hành Quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Tư pháp

 

42

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND

13/01/2015

Về việc bãi bỏ Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 và Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi nhiệm và định mức phụ cấp Kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

43

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

15/01/2015

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

Tài chính

 

44

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND

26/01/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

TT & TT

 

45

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND

05/02/2015

Ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

46

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND

10/03/2015

Ban hành quy định thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

47

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND

21/04/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

Thanh tra

 

48

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND

12/05/2015

Vv bãi bỏ QĐ số 144/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999, QĐ số 02/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002, QĐ 106/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh

 

 

Xây dựng

 

49

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND

12/05/2015

Ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & CN

 

50

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND

22/05/2015

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban tiếp Công dân tỉnh Bình Phước

 

 

VP UBND tỉnh

 

51

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND

26/05/2015

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Tư pháp

 

52

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

28/05/2015

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

x

 

TN & MT

 

53

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND

01/06/2015

Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

54

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND

08/06/2015

Ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

TN & MT

 

55

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND

12/06/2015

Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Nội vụ

 

56

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND

12/06/2015

Ban hành quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

57

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND

30/06/2015

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GT & VT

 

58

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

01/07/2015

Ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

59

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND

02/07/2015

Ban hành Bảng giá một số loại tài nguyên để làm cơ sở tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

60

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND

14/07/2015

Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

61

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

17/07/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

x

3017/QĐ-UBND

Tài chính

 

62

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND

27/07/2015

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

63

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

29/07/2015

Ban hành Quy chế hoạt động của Cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

 

Tư pháp

 

64

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND

29/07/2015

Ban hành Quy chế phối hợp về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

65

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND

05/08/2015

Quy chế phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh

 

 

Công thương

 

66

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND

24/08/2015

Về việc sửa đổi khoản 3, khoản 4, điều 20 của Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh

 

 

Tư pháp

 

67

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND

01/09/2015

V/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

68

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND

07/09/2015

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bình Phước

x

 

KH & CN

 

69

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND

07/09/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định Về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GD & ĐT

 

70

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND

07/09/2015

Về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và tổ chức giao thông; phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GT & VT

 

71

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

17/09/2015

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

 

 

Ban Dân tộc

 

72

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND

17/09/2015

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng diện tích cao su trồng trên đất rừng sản xuất

x

2933/QĐ-UBND

NN & PTNT

 

73

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND

18/09/2015

Về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019

 

 

TN & MT

 

74

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND

07/10/2015

Về việc quy định một số nội dung chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

GD & ĐT

 

75

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

07/10/2015

Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & ĐT

 

76

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND

16/10/2015

Về việc Quy định danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc thù của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

77

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND

16/10/2015

Về việc bãi bỏ Quyết định số 159/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

78

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

30/10/2015

Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

79

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND

02/11/2015

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Công thương

 

80

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND

11/11/2015

Ban hành Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an xã giai đoạn 2015-2020

 

 

Công an

 

81

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND

18/11/2015

Ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh

 

 

Xây dựng

 

82

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND

03/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

 

 

GT & VT

 

83

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND

03/12/2015

Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

84

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND

03/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

TT & TT

 

85

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND

03/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

TT & TT

 

86

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND

17/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

87

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND

22/12/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016

x

35/QĐ-UBND

Tài chính

 

88

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND

23/12/2015

Ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

89

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND

23/12/2015

Về việc sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

NN & PTNT

 

90

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND

23/12/2015

Ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh BP

 

 

Tài chính

 

91

Quyết định

51/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

Ban hành quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

LĐ, TB & XH

 

92

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

07/01/2016

Ban hành quy định về khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

KH & ĐT

 

93

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND

13/01/2016

Ban hành quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh

x

35/QĐ-UBND

NN & PTNT

 

94

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Thanh tra

 

95

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh

 

 

Thanh tra

 

96

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND

19/01/2016

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong QLNN đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập

 

 

KH & ĐT

 

97

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND

25/01/2016

V/v bãi bỏ một phần điểm a khoản 2 điều 1 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Tư pháp

 

98

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

25/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước

x

 

Ngoại vụ

 

99

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND

02/02/2016

Về việc sửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 6 quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh

 

 

Công thương

 

100

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND

22/02/2016

Ban hành Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

101

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

01/03/2016

Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

TN & MT

 

102

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND

01/03/2016

Ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

103

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND

11/03/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Xây dựng

 

104

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

23/03/2016

Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

105

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND

23/03/2016

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

106

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

24/03/2016

Ban hành Quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố; việc phân loại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

107

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND

05/04/2016

Ban hành Bộ đơn giá để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

108

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND

07/04/2016

Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Ban QLKKT

 

109

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND

08/04/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

LĐ, TB & XH

 

110

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND

08/04/2016

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 9 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

 

Công thương

 

111

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND

15/04/2016

Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

112

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND

26/04/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước

x

 

Y tế

 

113

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND

05/05/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước

 

 

Ban QLKKT

 

114

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND

19/5/2016

Sửa đổi Điểm c, khoản 1 và Điểm d, khoản 2, điều 6, quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh

 

 

Công thương

 

115

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

31/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

 

 

KH & ĐT

 

116

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND

06/06/2016

Bãi bỏ Quyết định số 03/1999/QĐ-UB ngày 11/01/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế trực ban phòng, chống lụt bão

 

 

NN & PTNT

 

117

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

14/6/2016

Quy định mức thu, trích nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Tư pháp

 

118

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND

21/06/2016

Sửa đổi Mục 5 Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020

 

 

NN & PTNT

 

119

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND

23/6/2016

Bãi bỏ Quyết định số 43/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005, Quyết định số 46/2005/QĐ-UB ngày 27/4/2005, Quyết định số 73/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh

 

 

Nội vụ

 

120

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND

29/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

NN & PTNT

 

121

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND

29/06/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công an

 

122

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

01/07/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

123

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND

18/7/2016

Ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Thuế

 

124

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND

01/08/2016

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Bình Phước đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Bình Phước

 

 

Ban Dân tộc

 

125

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

09/08/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Truyền thông và Thông tin tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

TT & TT

 

126

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND

09/08/2016

Bãi bỏ Quyết định số 32/2004/QĐ-UBND ngày 04/5/2004 và Quyết định số 126/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh

 

 

GD & ĐT

 

127

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND

12/08/2016

Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp do UBND tỉnh Bình Phước ban hành

 

 

Tư pháp

 

128

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND

12/08/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

x

 

GD & ĐT

 

129

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND

05/09/2016

Ban hành Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước trình và ban hành

x

35/QĐ-UBND

Tư pháp

 

130

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND

23/09/2016

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu Chính và cửa khẩu Phụ tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

131

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND

04/10/2016

Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh ban hành

 

 

TN & MT

 

132

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND

05/10/2016

Bãi bỏ Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Phước

 

 

Y tế

 

133

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND

12/10/2016

Bãi bỏ Quyết định số 237/1999/QĐ-UB ngày 02/11/1999 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp ký các Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh

 

 

Tư pháp

 

134

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND

12/10/2016

Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công thương do UBND tỉnh Bình Phước ban hành

 

 

Công thương

 

135

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND

25/10/2016

Sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 1 số 30/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức đất cơ sở tôn giáo khi nhà nước giao đất, cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

136

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND

25/10/2016

Sửa đổi tiết 2, 3 điểm b, khoản 1, điều 4 quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức

 

 

VH, TT & DL

 

137

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND

01/11/2016

Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh ban hành

 

 

Nội vụ

 

138

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND

03/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

139

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND

07/11/2016

Ban hành quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

140

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND

18/11/2016

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công Thương

 

141

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND

18/11/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công Thương

 

142

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND

22/11/2016

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 4 và Điều 5 của Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh

 

 

Công an

 

143

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND

22/11/2016

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & CN

 

144

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND

23/11/2016

Ban hành quy định các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & CN

 

145

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND

30/11/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

146

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND

02/12/2016

Ban hành Quy định thiết lập, cung cấp, quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

147

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND

09/12/2016

Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

148

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND

12/12/2016

Ban hành Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

149

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND

12/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

150

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND

13/12/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án quy hoạch báo chí địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2009 - 2020

 

 

TT & TT

 

151

Quyết định

59/2016/QĐ-UBND

13/12/2016

Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin truyền thông do UBND tỉnh Bình Phước ban hành

 

 

TT & TT

 

152

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND

13/12/2016

Bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 và Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

153

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND

16/12/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

154

Quyết định

62/2016/QĐ-UBND

16/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

155

Quyết định

63/2016/QĐ-UBND

16/12/2016

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

156

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND

19/12/2016

Điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh

 

 

TN & MT

 

157

Quyết định

65/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

158

Quyết định

66/2016/QĐ-UBND

21/12/2016

Bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Quy định tải trọng đường và cầu thuộc hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GT & VT

 

159

Quyết định

67/2016/QĐ-UBND

22/12/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

x

 

Tài chính

 

160

Quyết định

69/2016/QĐ-UBND

27/12/2016

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ thu chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

161

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND

27/12/2016

Bãi bỏ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh quy định mức và tỷ lệ phần trăm % để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

162

Quyết định

71/2016/QĐ-UBND

27/12/2016

Ban hành Quy định Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù, tài sản vô hình; Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

163

Quyết định

72/2016/QĐ-UBND

27/12/2016

Ban hành Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020

 

 

Tài chính

 

164

Quyết định

73/2016/QĐ-UBND

28/12/2016

Bãi bỏ 18 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do UBND tỉnh ban hành

 

 

LĐ, TB & XH

 

165

Quyết định

74/2016/QĐ-UBND

29/12/2016

Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & CN

 

166

Quyết định

75/2016/QĐ-UBND

29/12/2016

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ

 

 

Nội vụ

 

167

Quyết định

76/2016/QĐ-UBND

29/12/2016

Ban hành quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

168

Quyết định

77/2016/QĐ-UBND

30/12/2016

Bãi bỏ Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

169

Quyết định

78/2016/QĐ-UBND

30/12/2016

Bãi bỏ Quyết định số 76/2002/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

170

Quyết định

79/2016/QĐ-UBND

30/12/2016

Bãi bỏ Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tư pháp

 

171

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

09/01/2017

Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

172

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

20/01/2017

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

173

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

20/01/2017

Bãi bỏ các Chỉ thị Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và du lịch do UBND tỉnh Bình Phước ban hành

 

 

VH, TT & DL

 

174

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND

20/01/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

175

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND

24/01/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

VH, TT & DL

 

176

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

03/02/2017

Quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT

 

 

Tài chính

 

177

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND

09/02/2017

Ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

178

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND

28/02/2017

Bãi bỏ Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 và Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

 

 

GD & ĐT

 

179

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND

09/03/2017

Quy định một số nội dung chi đối với công chức phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GD & ĐT

 

180

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND

21/03/2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước

 

 

VP UBND tỉnh

 

181

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND

22/03/2017

Bãi bỏ quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh về việc quy định thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Bộ CHQS

 

182

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND

24/03/2017

Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

 

Công an

 

183

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND

11/04/2017

Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước

 

 

Liên hiệp khoa học và Kỹ thuật

 

184

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

13/04/2017

Bãi bỏ quyết định số 23/2003/QĐ-UBND ngày 19/3/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

185

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

14/04/2017

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân tộc do UBND tỉnh ban hành

 

 

Ban Dân tộc

 

186

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND

14/04/2017

Ban hành đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Ban Dân tộc

 

187

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

21/4/2017

Ban hành quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

188

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND

08/05/2017

Bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

189

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND

30/5/2017

Bãi bỏ Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

190

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND

05/06/2017

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Phước

 

 

Đài PTTH

 

191

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND

05/06/2017

Ban hành Quy định thực hiện chính sách đối với già làng tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Ban Dân tộc

 

192

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND

05/06/2017

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

NN & PTNT

 

193

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND

13/6/2017

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ

 

 

Nội vụ

 

194

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND

23/6/2017

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

 

 

GT & VT

 

195

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND

01/08/2017

Bãi bỏ Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 13/4/2004, Quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002, Quyết định số 68/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh

 

 

Nội vụ

 

196

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

01/08/2017

Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

197

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

11/08/2017

Bãi bỏ Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về tổ chức và hướng dẫn hồ sơ thủ tục, quy trình cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

198

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND

21/08/2017

Bãi bỏ quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức thức BOT

 

 

Tài chính

 

199

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND

24/8/2017

Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã và tổ hợp tác trong việc xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường

 

 

Công thương

 

200

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND

20/9/2017

Bãi bỏ các chỉ thị, Quyết định QPPL trong lĩnh vực an ninh, trật tự do UBND tỉnh Bình Phước ban hành.

 

 

Công an

 

201

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND

27/9/2017

Bãi bỏ các Chỉ thị, Quyết định QPPL trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND tỉnh Bình Phước ban hành.

 

 

GD & ĐT

 

202

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND

03/10/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 

Nội vụ

 

203

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND

03/10/2017

Ban hành Quy định về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại các doanh nghiệp mà nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ

 

 

Nội vụ

 

204

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

03/10/2017

Bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011, Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh

 

 

Tư pháp

 

205

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

10/10/2017

Bãi bỏ điều 15 và điểm a, khoản 1 Điều 28 quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh

 

 

Tài chính

 

206

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND

19/10/2017

Bãi bỏ quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013, quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/9/2014, quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh

 

 

KH & ĐT

 

207

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND

26/10/2017

V/v ban hành Quy định bố trí các ngành nghề dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh BP

 

 

KH & ĐT

 

208

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND

02/11/2017

Bãi bỏ quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 quyết định số 90/2000/QĐ-UBND ngày 13/10/2000 của UBND tỉnh

 

 

Nội vụ

 

209

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND

02/11/2017

Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

210

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND

02/11/2017

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

 

TN & MT

 

211

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND

13/11/2017

Phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

 

NN & PTNT

 

212

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND

13/11/2017

Bãi bỏ QĐ số 50/2013/QĐ-UBND và QĐ số 37/2016/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Phước ban hành

 

 

Tư pháp

 

213

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND

16/11/2017

Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

TN & MT

 

214

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND

16/11/2017

Sửa đổi một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh

x

 

GD & ĐT

 

215

Quyết định

52/2017/QĐ-UBND

28/11/2017

Bãi bỏ các Chỉ thị QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng do UBND tỉnh ban hành

 

 

Xây dựng

 

216

Quyết định

53/2017/QĐ-UBND

05/12/2017

Ban hành quy định tạm thời mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

GT & VT

 

217

Quyết định

54/2017/QĐ-UBND

11/12/2017

Phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với người nộp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Cục thuế

 

218

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND

12/12/2017

Ban hành Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 22kv trở xuống trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

219

Quyết định

56/2017/QĐ-UBND

22/12/2017

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

x

 

i chính

 

220

Quyết định

57/2017/QĐ-UBND

22/12/2017

Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

VP UBND tỉnh

 

221

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND

22/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

222

Quyết định

59/2017/QĐ-UBND

26/12/2017

Về việc ban hành Quy định về việc giao khoán đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi tỉnh Bình Phước để trồng rừng và quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia trồng rừng trên đất nhận khoán

 

 

NN & PTNT

 

223

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND

29/12/2017

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

224

Quyết định

62/2017/QĐ-UBND

29/12/2017

Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

225

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

02/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 và QĐ số 34/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 do UBND tỉnh ban hành

 

 

VH, TT & DL

 

226

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

02/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

227

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

05/01/2018

Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách, quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, KP và các đối tượng khác công tác ở xã, thị trấn, thôn, ấp, KP; việc phân loại thôn, ấp, KP trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo QĐ số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh

 

 

Nội vụ

 

228

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

12/01/2018

Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

229

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND

17/01/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công an

 

230

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND

25/01/2018

Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn do UBND tỉnh Bình Phước ban hành

 

 

NN & PTNT

 

231

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND

25/01/2018

Bãi bỏ quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh ban hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và môi trường đối với các cơ sở gia công chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

232

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND

25/01/2018

Ban hành quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

233

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND

08/02/2018

Bãi bỏ quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007, quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009, quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh

 

 

Xây dựng

 

234

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND

08/02/2018

Bãi bỏ quyết định số 141/1998/QĐ-UB ngày 16/11/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước"

 

 

Tư pháp

 

235

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND

09/02/2018

Bãi bỏ chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (iNGOs) trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

KH & ĐT

 

236

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND

06/03/2018

Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

237

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND

06/03/2018

Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VP UBND tỉnh

 

238

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

08/03/2018

Bãi bỏ quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

239

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND

16/03/2018

Bãi bỏ quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chi trả nhuận bút đối với các cơ quan báo chí tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

240

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND

26/03/2018

Bãi bỏ quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Ngoại vụ

 

241

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND

30/03/2018

Ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TN & MT

 

242

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND

04/04/2018

Bãi bỏ quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 và quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

 

 

NN & PTNT

 

243

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND

04/04/2018

Bãi bỏ quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

 

 

Thanh tra

 

244

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND

17/04/2018

Bãi bỏ quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng diện tích cao su trồng trên đất rừng sản xuất

 

 

NN & PTNT

 

245

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND

17/04/2018

Bãi bỏ quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 và quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh

 

 

Y tế

 

246

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND

23/04/2018

Bãi bỏ quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

247

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

27/04/2018

Bãi bỏ quyết định số 170/1998/QĐ-UB ngày 24/12/1998 và quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh

 

 

Tư pháp

 

248

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND

27/04/2018

Ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

249

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND

09/05/2018

Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VP UBND tỉnh

 

250

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

04/07/2018

Bãi bỏ quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 

 

Tài chính

 

251

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND

04/07/2018

Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định về phí trên địa bàn tỉnh

 

 

Tài chính

 

252

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND

11/07/2018

Sửa đổi khoản 4, điều 9 quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh

 

 

Công thương

 

253

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND

30/07/2018

Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh

 

 

TN & MT

 

254

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND

06/09/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP UBND tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Bình Phước

 

 

VP UBND tỉnh

 

255

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND

12/09/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

LĐ, TB&XH

 

256

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND

21/09/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

 

 

NN & PTNT

 

257

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND

21/09/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 và quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh

 

 

Nội vụ

 

258

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND

04/10/2018

Điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

 

Tài chính

 

259

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND

22/10/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

260

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND

29/10/2018

Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Xây dựng

 

261

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND

29/10/2018

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

 

Xây dựng

 

262

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND

29/10/2018

Về việc Bãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực tài chính

 

 

Tài chính

 

263

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND

02/11/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở TT&TT tỉnh Bình Phước

 

 

TT & TT

 

264

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND

02/11/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở VH,TT&DL tỉnh Bình Phước

 

 

VH, TT & DL

 

265

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND

02/11/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở LĐ, TB&XH tỉnh Bình Phước

 

 

LĐ, TB & XH

 

266

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND

07/11/2018

Công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

267

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND

08/11/2018

Bãi bỏ chỉ thị số 15/2015/CT-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh BP

 

 

LMHTX

 

268

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND

09/11/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

 

 

Nội vụ

 

269

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND

09/11/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

 

 

Thanh tra

 

270

Quyết định

48/2018/QĐ-UBND

09/11/2018

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

 

 

Công thương

 

271

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND

19/11/2018

Bãi bỏ chỉ thị số 12/2015/CT-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

 

 

GD & ĐT

 

272

Quyết định

52/2018/QĐ-UBND

30/11/2018

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Tài chính

 

273

Quyết định

53/2018/QĐ-UBND

07/12/2018

Về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh BP

 

 

TT & TT

 

274

Quyết định

54/2018/QĐ-UBND

19/12/2018

Bãi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước phước trong lĩnh vực giao thông vận tải

 

 

GTVT

 

275

Quyết định

55/2018/QĐ-UBND

21/12/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

Nội vụ

 

276

Quyết định

56/2018/QĐ-UBND

21/12/2018

Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019

 

 

Tài chính

 

277

Quyết định

58/2018/QĐ-UBND

28/12/2018

Ban hành quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

VP UBND tỉnh

 

III. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

1

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND

16/01/2014

Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh

 

 

NN & PTNT

 

2

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND

16/01/2014

Về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Cục thống kê

 

3

Chỉ thị

05/2014/CT-UBND

28/02/2014

Về việc tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Cục thống kê

 

4

Chỉ thị

09/2014/CT-UBND

10/4/2014

Về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Tư pháp

 

5

Chỉ thị

10/2014/CT-UBND

16/4/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Xây dựng

 

6

Chỉ thị

12/2014/CT-UBND

09/5/2014

Về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020

x

35/QĐ-UBND

TT & TT

 

7

Chthị

15/2014/CT-UBND

11/6/2014

Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Tư pháp

 

8

Chỉ thị

16/2014/CT-UBND

08/7/2014

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Tư pháp

 

9

Chỉ thị

22/2014/CT-UBND

28/10/2014

Về việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

LĐ, TB & XH

 

10

Chỉ thị

23/2014/CT-UBND

19/12/2014

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Nội vụ

 

11

Chỉ thị

24/2014/CT-UBND

30/12/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

TN & MT

 

12

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND

29/01/2015

Triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Tư pháp

 

13

Chỉ thị

07/2015/CT-UBND

22/6/2015

Về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

x

3017/QĐ-UBND

Công thương

 

14

Chthị

10/2015/CT-UBND

21/7/2015

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

3017/QĐ-UBND

Công thương

 

15

Chỉ thị

12/2015/CT-UBND

17/8/2015

Chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định và các khoản kinh phí được vận động thu tại các trường học, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

x

2933/QĐ-UBND

GD & ĐT

 

16

Chthị

15/2015/CT-UBND

27/10/2015

Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

2933/QĐ-UBND

Liên minh HTX

 

17

Chỉ thị

19/2015/CT-UBND

25/12/2015

Về việc tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

x

35/QĐ-UBND

Ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Stt

Tên loại văn bản

Số, Ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ngành/ Lĩnh vực

Ghi chú

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND

31/07/2014

Về ban hành Quy chế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

10/08/2014

HĐND tỉnh

 

2

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND

31/07/2014

Về việc quy định về mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10/08/2014

Tư pháp

 

3

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND

31/07/2014

Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

10/08/2014

Xây dựng

 

4

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND

31/07/2014

Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

10/08/2014

Xây dựng

 

5

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Mở rộng Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh

20/12/2014

HĐND tnh

 

6

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc quy định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

20/12/2014

Tư pháp

 

7

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

20/12/2014

TN & MT

 

8

Nghị quyết

24/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014

20/12/2014

TN & MT

 

9

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND

30/07/2015

Thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019

09/08/2015

TN & MT

 

10

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND

30/07/2015

Thông qua Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ ANTT của Lực lượng Công an xã giai đoạn 2015-2020

09/08/2015

Công an

 

11

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND

30/07/2015

Về việc thông qua tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước

09/08/2015

KH & ĐT

 

12

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

24/12/2015

NN & PTNT

 

13

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

24/12/2015

Tài chính

 

14

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

24/12/2015

TN & MT

 

15

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Quy định về số lượng chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24/12/2015

Nội vụ

 

16

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND

04/07/2016

Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

14/07/2016

HĐND tỉnh

 

17

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND

04/07/2016

Về ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/07/2016

HĐND tỉnh

 

18

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND

04/07/2016

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước

14/07/2016

HĐND tỉnh

 

19

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND

05/07/2016

Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bình Phước

15/07/2016

KH & ĐT

 

20

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND

17/10/2016

Ban hành Quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

27/10/2016

TN & MT

 

21

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Ban hành Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

16/12/2016

HĐND tỉnh

 

22

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Thông quan kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

16/12/2016

KH & ĐT

 

23

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND

06/12/2016

Thông qua định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

16/12/2016