Chỉ thị 10/2015/CT-UBND

Chỉ thị 10/2015/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Công Thương tỉnh Bình Phước 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/10/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thời gian qua, việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, đã được các cấp ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện đã đạt kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc quán triệt chỉ đạo thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, tiết kiệm điện nói riêng ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa được chú trọng.

Nhằm tiếp tục quán triệt, tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, của Trung ương và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ; Quy định của Bộ Công Thương tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian tới, phù hợp với hệ thống các văn bản hiện hành; khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn điện có thể xảy ra trong mùa khô; đảm bảo hệ thống điện trên địa bàn tỉnh vận hành liên tục an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh,

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Tiếp tục rà soát quy định sử dụng điện để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan.

2. Sở Công Thương:

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

b) Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện; lập danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng để ưu tiên cung cấp điện trong điều kiện hệ thống điện mất cung cầu công suất, trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện đúng các quy định của Luật Điện lực.

c) Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng và thực hiện đầu tư, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

d) Đề xuất UBND tỉnh khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích hoặc xử lý vi phạm những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái với quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

đ) Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh nói chung và tiết kiệm điện nói riêng theo định kỳ.

e) Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để phục vụ công tác kiểm tra, tuyên truyền các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Tài chính:

a) Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc đầu tư mua sắm thiết bị tiêu thụ điện theo quy định tại Quyết định 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, tuyên truyền các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế:

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trong việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chế độ duy tu, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, đầu tư thay thế các dây chuyền sản xuất lạc hậu để giảm tổn thất năng lượng; ban hành quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi doanh nghiệp; phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, mô hình quản lý sản xuất tiên tiến; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng.

Riêng đối với các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%; thực hiện kiểm toán năng lượng; đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm và xây dựng Kế hoạch cho từng giai đoạn của năm năm tới; báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch theo mẫu 1.1 và mẫu 2.1 quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức và chỉ đạo các phương tiện truyền thông thực hiện các chương trình, quảng bá, nâng cao nhận thức của xã hội về thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Xây dựng: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư các công trình xây dựng phải tuân thủ sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và đúng các tiêu chí tiết kiệm năng lượng quy định tại Thông tư 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2013/BXD.

7. Sở Giao thông Vận tải:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải xây dựng định ngạch và thực hiện công tác bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ trong quá trình khai thác, sử dụng phương tiện giao thông vận tải nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quản lý sử dụng năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong hoạt động giao thông, vận tải.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

c) Phổ biến lộ trình dán nhãn năng lượng; tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng, tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng đối với doanh nghiệp vận tải.

8. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Công Thương; các sở, ban, ngành có liên ; quan, tổ chức đoàn thể; UBND các huyện, thị xã; các đơn vị quản lý vận hành lưới điện phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bình Phước nghiên cứu đưa các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình giáo dục phổ thông. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên về nội dung, tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

10. Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng chính sách chuyển giao công nghệ để đề xuất với UBND tỉnh xem xét ban hành; tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong nhân dân và doanh nghiệp.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Phổ biến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi.

b) Hướng dẫn việc quản lý sử dụng năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp, thủy lợi.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy lợi.

12. UBND các huyện, thị xã:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, tiết kiệm điện nói riêng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn biết để thực hiện.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, tiết kiệm điện nói riêng tại các quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại,... đóng trên địa bàn.

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện đúng quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích.

13. Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện:

a) Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phát điện, truyền tải và phân phối điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn mới tiếp nhận; triển khai tích cực các chương trình tiết kiệm điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

b) Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan công sở, thông báo cho khách hàng và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

c) Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng; huy động tối đa các nguồn điện từ các nhà máy thủy điện, nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

d) Vận hành hệ thống điện đảm bảo an toàn, liên tục và theo các phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm nhằm đáp ứng hợp lý nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

đ) Phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm điện.

e) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành lưới điện với các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Báo cáo định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối Quý và đột xuất khi có yêu cầu gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND ngày 03/9/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Đơn vị QLVHLĐ trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;
- Báo Bình Phước, Đài PTTH Bình Phước;
- LĐVP, các Phòng;
- Trung tâm Tin học - Công báo, Website tỉnh;
-Lưu: VT, (Quế-10.7).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực31/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Bình Phước
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu10/2015/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýPhạm Văn Tòng
       Ngày ban hành21/07/2015
       Ngày hiệu lực31/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Bình Phước