Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý và thực hiện Quyết định 33/2013/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi 08/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 17/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về dân tộc của Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi 08/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2014/QĐ-UBND NGÀY 14/5/2014 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2013/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẾN NĂM 2015, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến 2020”;

Thực hiện Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 38/TTr-BDT ngày 23/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi căn cứ pháp lý thứ 4 như sau:

“Thực hiện Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012” và chuyển vị trí xuống sau căn cứ thứ 6.

2. Sửa đổi căn cứ pháp lý thứ 5 như sau:

“Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015”.

3. Bổ sung thêm các căn cứ pháp lý cụ thể:

“Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến 2020”.

4. Về nội dung Quy định theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh.

- Tại Điều 1, Chương I, sửa đổi thành “Quy định này áp dụng cho chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn du canh, du cư thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

- Sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 5 như sau:

Ngân sách tỉnh: Đảm bảo chi cho các nhiệm vụ điều tra, khảo sát, lập đề án tổng quan và các dự án định canh, định cư; bố trí kinh phí tuyên truyền, vận động các hộ thuộc đối tượng của chính sách thụ hưởng tự nguyện thực hiện định canh, định cư; quản lý, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ đã được định canh, định cư. Ngoài ra, ngân sách tỉnh có thể bổ sung thêm để đối ứng với nguồn vốn của Trung ương nhằm thực hiện hiệu quả chính sách định canh, định cư trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ thêm để làm nhà ở, hỗ trợ lương thực cho các hộ về điểm định canh, định cư theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- VPCP, UBDT, Bộ KHĐT, Bộ TC;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các Phòng;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT (qđ091-14).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2014
Ngày hiệu lực14/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi 08/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi 08/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Huy Phong
       Ngày ban hành04/12/2014
       Ngày hiệu lực14/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi 08/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư Bình Phước

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi 08/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư Bình Phước