Quyết định 25/2016/QĐ-UBND

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND mức thu trích nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 41/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2011/QĐ-UBND 74/2011/QĐ-UBND Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2016/QĐ-UBND mức thu trích nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2016/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MÚC THU, TRÍCH, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh thông qua mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 69/TTr-STP ngày 12/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hộ tịch; các tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan thu, mức thu

Stt

Nội dung

Mức thu

I. Mc thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

01

Khai sinh

6.000 đồng/trường hợp

02

Khai tử

6.000 đồng/trường hợp

03

Kết hôn

20.000 đồng/trường hợp

04

Nhận cha, mẹ, con

12.000 đồng/trường hợp

05

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

3.000 đồng/01 bản sao

06

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

12.000 đồng/trường hợp

07

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12.000 đồng/trường hợp

08

Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

6.000 đồng/trường hợp

09

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch

6.000 đồng/trường hợp

II. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

01

Khai sinh

60.000 đồng/trường hợp

02

Khai tử

60.000 đồng/trường hợp

03

Kết hôn

1.200.000 đồng/trường hợp

04

Giám hộ

60.000 đồng/trường hợp

05

Nhận cha, mẹ, con

1.200.000 đồng/trường hợp

06

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

6.000 đồng/01 bản sao

07

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; bsung hộ tịch, xác định lại dân tộc

25.000 đng/trường hợp

08

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

60.000 đồng/trường hợp

09

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

60.000 đồng/trường hợp

4. Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Điều 2. Cơ quan thu lệ phí quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này được tạm trích 50% số tiền lệ phí thu được, số còn lại (50%) phải nộp vào ngân sách nhà nước, số tiền lệ phí tạm trích được cân đối vào dự toán ngân sách hàng năm và sử dụng theo đúng chế độ quy định, cuối năm nếu chưa sử dụng hết phải nộp số còn lại vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thu có trách nhiệm tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, nộp, trích, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp; Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản, Cục Công tác phía Nam);
- TT.T
U, TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV. DN31(20/5)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2016/QĐ-UBND mức thu trích nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2016/QĐ-UBND mức thu trích nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành14/06/2016
       Ngày hiệu lực24/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2016/QĐ-UBND mức thu trích nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2016/QĐ-UBND mức thu trích nộp quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch Bình Phước