Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi đối với hoạt động tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi hoạt động tuyên truyền lưu động đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ09/2012/NQ-HĐND mức chi Đội Tuyên truyền lưu động Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi hoạt động tuyên truyền lưu động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2011 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-VHXH ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Nghị quyết này quy định mức chi đối với các hoạt động tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã; các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện, thị xã.

Điều 3. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động.

STT

Nội dung

Chỉ tiêu trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện, thị xã

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội thông tin lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng đẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 8 đến 12 tài liệu

Từ 8 đến 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Từ 1 đến 2 lớp

Từ 1 đến 2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 4 đến 6 chương trình

Từ 4 đến 6 chương trình

Điều 4. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động.

1. Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Tài trợ, viện trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 5. Các nội dung và mức chi hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động.

1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động được hưởng theo chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập theo quy định tại Nghị quyết này, cụ thể gồm:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới:

Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới tối đa không quá 48.000 đồng/người. Số buổi tối đa cho một chương trình là 10 buổi.

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động

Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính tối đa không quá 78.000 đồng/người. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các trương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã quyết định. Mức bồi dưỡng 01 buổi biểu diễn lưu động đối với các vai khác tối đa không quá 60.000 đồng/người.

2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có) cũng được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

1. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của Đội tuyên truyền lưu động thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện, thị xã khi luyện tập, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn tối đa không quá 2 lần mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Nghị quyết này.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực05/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi hoạt động tuyên truyền lưu động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi hoạt động tuyên truyền lưu động
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực05/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi hoạt động tuyên truyền lưu động

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi hoạt động tuyên truyền lưu động