Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ09/2012/NQ-HĐND mức chi Đội Tuyên truyền lưu động Bình Phước


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2016/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2012/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ - TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình s 82/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND-VHXH ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Ban văn hóa - xã hội Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Hội đông nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyn lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: không còn phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực, từ ngày 17 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, B
Tư pháp (Cục KTVB), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND t
nh, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Các B
an của HĐND tỉnh:
- Đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Tin h
c - Công báo;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2016
Ngày hiệu lực17/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ09/2012/NQ-HĐND mức chi Đội Tuyên truyền lưu động Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ09/2012/NQ-HĐND mức chi Đội Tuyên truyền lưu động Bình Phước
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu20/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrần Tuệ Hiền
       Ngày ban hành07/12/2016
       Ngày hiệu lực17/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ09/2012/NQ-HĐND mức chi Đội Tuyên truyền lưu động Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ09/2012/NQ-HĐND mức chi Đội Tuyên truyền lưu động Bình Phước

           • 07/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực