Quyết định 33/2013/QĐ-UBND

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Phước

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền tuyển dụng quản lý công chức viên chức Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 57/2016/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng sử dụng quản lý công viên chức tỉnh Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền tuyển dụng quản lý công chức viên chức Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/10/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc SNội vụ tại Tờ trình số 1121/TTr-SNV ngày 07/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý biên chế, viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Bình Phước; Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp Y tế thuộc tỉnh Bình Phước và các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Nội vụ;
-
Cục Kim tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT.
HĐND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
CT, PCT;
-
Ban TCTU; HU, TU các huyện, thị xã;
-
Sở Nội vụ (10 bản);
-
Sở Tư pháp;
-
BHXH tỉnh;
-
Kho bạc Nhà nước tỉnh;
-
Các tổ chức Hội được giao vị trí việc làm viên chức;
-
Như Điều 3;
-
LĐVP. P. NC-NgV;
-
TT Công báo - Tin học tỉnh;
-
Lưu: VT(T-P/C7/8).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước (gọi chung là công chức, viên chức).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Những người quy định tại Điều 2 Luật Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh;

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh (sau đây gọi chung là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở);

5. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở;

6. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh là các đơn vị sự nghiệp công lập do y ban nhân dân tỉnh thành lập gồm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Quỹ Phát triển đất; Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... và các tổ chức khác được pháp luật quy định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở như: Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Bảo vệ Môi trường... và các tổ chức khác được pháp luật quy định là cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở như: Trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các trường cao đắng, trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ, ngành đóng trên địa bàn), trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông), trung tâm giáo dục thường xuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Công báo - Tin học, Trung tâm Thủy sản, Trung tâm Phòng chống sốt rét, Bệnh viện Đa khoa tỉnh... và các tổ chức khác do pháp luật quy định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở như: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm, Trạm Bảo vệ thực vật... và các tổ chức khác do pháp luật quy định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

6. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện gồm: Cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp trung học phthông) và các cơ sở giáo dục khác (nếu có), các Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực (nếu có), Trưng tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất... và các tổ chức khác do pháp luật quy định là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 4. Nội dung phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

2. Xác định vị trí việc làm, số lượng, cơ cấu công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tương ứng và kiểm tra quỹ lương.

3. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ công chức, viên chức.

4. Tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức.

5. Đánh giá đối với công chức, viên chức.

6. Tuyển dụng viên chức.

7. Xét tuyển đặc cách viên chức.

8. Ký hợp đồng làm việc và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

9. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

10. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối vi công chức, viên chức.

11. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và viên chức đạt kết quả khi hết thời gian tập sự.

12. Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức, viên chức.

13. Giải quyết thôi việc và cho nghỉ hưu công chức, viên chức.

14. Khen thưởng đối với công chức, viên chức.

15. Kỷ luật công chức, viên chức.

16. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về công chức, viên chức.

Điều 5. Cơ quan quản lý và cơ quan, đơn vị được phân cấp, giao quyền tham mưu quản lý công chức, viên chức

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước thuộc tỉnh theo các nội dung quản lý nêu tại Điều 4 của Quy định này.

2. Cấp s; cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Điều 2 Quy định này có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc và chịu trách nhiệm trưc cơ quan quản lý cấp trên; Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung quản lý đã được phân cấp.

3. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý công chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo các nội dung quản lý được Quy định tại Điều 4 Quy định này.

4. Phòng Nội vụ thuộc y ban nhân dân cấp huyện là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo các nội dung quản lý được Quy định tại Điều 4 Quy định này.

Điều 6. Nguyên tắc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý công chức, viên chức của Đảng và Nhà nước.

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định đi đôi với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý công chức, viên chức.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Các sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định của Tỉnh ủy và y ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Xác định vị trí việc làm, số lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tương ứng và kiểm tra quỹ lương

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

2. Sở Nội vụ:

a) Tham mưu y ban nhân dân tỉnh thẩm định đề án vị trí việc làm; đề án điều chỉnh vị trí việc làm hàng năm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thông báo số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Duyệt danh sách số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 6 (sáu) tháng 1 (một) lần.

d) Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định đề án vị trí việc làm; đề án điều chỉnh vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo và đơn vị sự nghiệp y tế thuộc y ban nhân dân cấp huyện.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm của đơn vị gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp.

4. Cấp sở, y ban nhân dân cấp huyện:

a) Xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án điều chnh vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Thông báo số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

c) Duyệt danh sách số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo định kỳ 6 (sáu) tháng 1 (một) lần.

5. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm hằng năm của cơ quan, đơn vị mình trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Duyệt danh sách số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo định kỳ 6 (sáu) tháng 1 (một) lần.

6. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm hằng năm của cơ quan, đơn vị mình trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Điều 9. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền:

a) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở sau khi có ý kiến của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các chức danh do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm).

b) Tham mưu Ban Cán sự Đảng y ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ công chức, viên chức là Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường dân tộc nội trú tỉnh).

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, biệt phái, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ công chức, viên chức:

a) Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường Dân tộc nội trú tỉnh) sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

b) Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phó Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường dân tộc nội trú tỉnh), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông), Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú huyện.

3. Thủ trưởng cấp sở ra quyết định bnhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ cấp Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc còn lại sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ cấp Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương.

5. Thủ trưởng cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với các chức vụ cấp Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cấp sở.

6. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cấp sở.

7. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưng phòng và tương đương.

8. Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ các chức vụ: Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy.

9. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, miễn nhiệm, luân chuyển, cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị.

10. Thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Quyền trưởng (Quyền Giám đốc...) được thực hiện như các quy định về thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng đơn vị nêu tại điều này.

Điều 10. Tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, phân công nhiệm vụ; cho chuyển công tác ra ngoài tỉnh, chuyển ra ngoài vị trí việc làm và quỹ tiền lương của tỉnh đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công chức, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng y ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Nội vụ:

2.1. Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ ngoài tỉnh, từ các tổ chức đảng, đoàn thể và các tổ chức ngành dọc trong tỉnh và ngoài tỉnh đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh).

2.2. Phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp hạng II, III, IV trong các trường hợp sau:

a) Viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện.

c) Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh.

d) Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở đến nhận công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

e) Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc các cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở.

2.3. Ra quyết định cho viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh chuyển công tác đến các tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức ngành dọc trong tỉnh và chuyển ra ngoài tỉnh, chuyển ra ngoài vị trí việc làm và quỹ tiền lương của tỉnh.

3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền phân công nhiệm vụ viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp hạng II, III, IV thuộc thẩm quyền quản lý trong nội bộ đơn vị.

4. Thtrưởng cấp sở có thẩm quyền phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp hạng II, III, IV thuộc thẩm quyền quản lý trong các trường hợp sau:

a) Phân công nhiệm vụ viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

b) Tiếp nhận, ra quyết định cho viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc cấp sở khác trong tỉnh.

5. Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp hạng III, IV thuộc thm quyền quản lý trong các trường hợp sau:

a) Phân công nhiệm vụ viên chức giữa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

b) Tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện khác trong tỉnh để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

c) Ra quyết định cho viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc và cán bộ, công chức cấp xã chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện khác trong tỉnh.

d) Cán bộ, công chức cấp xã đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện.

6. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện có thm quyền phân công nhiệm vụ đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong nội bộ đơn vị.

Điều 11. Đánh giá đối với công chức, viên chức

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh đánh giá công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh đánh giá đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong nội bộ đơn vị.

3. Thủ trưởng cấp sở; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện đánh giá đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc cấp sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá đối với công chức, viên chức còn lại thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 12. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho cấp sở tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức).

2. Thủ trưởng cấp sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt.

b) Thành lập Hội đồng và tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

c) Ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả tuyển dụng viên chức.

d) Ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức.

e) Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

3. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Nội vụ:

a) Thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc: Cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện.

b) Thanh tra, kiểm tra quá trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Đề nghị tạm ngưng quá trình tuyển dụng hoặc đình chquá trình tuyển dụng của cơ quan, đơn vị khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và báo cáo kết quả về y ban nhân dân tỉnh.

c) Yêu cu các cơ quan, đơn vị ra quyết định bãi bỏ các quyết định tuyển dụng trái quy định và báo cáo kết quả về y ban nhân dân tỉnh.

Điều 13. Xét tuyển đặc cách viên chức

Thủ trưởng cấp sở, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện:

1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển của người được đề nghị xét tuyển đặc cách vào viên chức không qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Ra quyết định xét tuyển đặc cách vào viên chức không qua tuyển dụng sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Điều 14. Ký hợp đồng làm việc và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm:

1. Căn cứ quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức, tiến hành ký hợp đồng làm việc và ra quyết định cử viên chức có chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng truyền đạt hướng dẫn tập sự đối với viên chức trúng tuyển.

2. Thực hiện việc chấm dứt hợp đồng khi viên chức nghỉ việc hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác; việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

3. Căn cứ vào quyết định phân công nhiệm vụ đối với viên chức của cấp có thẩm quyền, năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tiến hành ký hp đồng làm việc đối với viên chức mới chuyển đến.

Điều 15. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng sơ tuyển, lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I; Thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, công nhận kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II.

2. Sở Nội vụ:

a) Tổ chức sơ tuyển, lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng II lên hạng I trình y ban nhân dân tỉnh.

b) Tham mưu y ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch gửi Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ III lên hạng II.

c) Sơ tuyển, lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.

d) Tham mưu y ban nhân dân tỉnh tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II.

Điều 16. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xét chuyển chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I.

2. Thủ trưởng cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện quyết định xét chuyển chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II, III, IV thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 17. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và viên chức đạt kết quả khi hết thời gian tập sự

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức trong các trường hợp sau:

a) Công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc y ban nhân dân tỉnh khi đạt kết quả kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II và từ hạng IV lên hạng III;

b) Công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II.

2. Thủ trưởng cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với: Viên chức đã trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ; viên chức đạt kết quả khi hết thời gian tập sự.

Điều 18. Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ra quyết định nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I.

2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trưc thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các viên chức còn lại thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Thủ trưởng cấp sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc. Phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc.

4. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định: Nâng bậc lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp sở, y ban nhân dân cấp huyện và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức còn lại thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 19. Giải quyết thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức, viên chức

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền:

a) Ra quyết định cho nghỉ hưu; nghỉ việc sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; cho nghỉ hưu, nghỉ việc sau khi có ý kiến của Ban cán sự Đảng y ban nhân dân tỉnh đối với Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở (trừ các chức danh do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm).

b) Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thôi việc, nghỉ hưu để Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho thôi việc, nghỉ hưu đối với Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường Dân tộc nội trú tỉnh).

2. Thủ trưởng cấp sở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân cấp tnh; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc đối với công chức, viên chức thuộc, trực thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 20. Thực hiện khen thưởng đối với công chức, viên chức

Việc khen thưởng công chức, viên chức thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hiện hành có liên quan.

Điều 21. Kỷ luật công chức, viên chức

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở do y ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Quy định này và viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng y ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định xử lý kỷ luật đối vi Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng sư phạm, các Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường dân tộc nội trú tỉnh) sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy định này.

3. Thủ trưởng cấp sở ra quyết định kỷ luật đối các chức vụ Phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc còn lại.

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định kỷ luật đối với viên chức trong nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định kỷ luật đối với công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý do Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm theo Quy định tại Khoản 5 Điều 9 Quy định này sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy.

6. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập: Trực thuộc cấp sở; trực thuộc cơ quan hành chính trực thuộc cấp sở; thuộc, trực thuộc y ban nhân dân cấp huyện ra quyết định kỷ luật đối với viên chức giữ các chức vụ còn lại thuộc thẩm quyền quản lý. Riêng hình thức kỷ luật cách chức đối với viên chức giữ các chức vụ: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc đơn vị phải có có ý kiến của cấp sở; y ban nhân dân cấp huyện.

Điều 22. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

1. SNội vụ có trách nhiệm triển khai công tác quản lý hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo thực trạng đội ngũ công chức, viên chức đến các cơ quan, đơn vị; đồng thời tiến hành quản lý hồ sơ công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cấp sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm triển khai và quản lý hồ sơ công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện chế độ thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, y ban nhân dân tỉnh.

3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp sở có trách nhiệm triển khai và quản lý hồ sơ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện chế độ thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, y ban nhân dân tỉnh.

Điều 23. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về viên chức

Sở Nội vụ thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra các nội dung quản lý được Quy định tại Điều 4 của Quy định này.

Điều 24. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển; thực hiện việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Áp dụng Quy định này đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ được thành lập theo quy định (gọi chung là Hội), các Quỹ được giao biên chế sự nghiệp.

Thủ trưởng các tổ chức Hội cấp tỉnh, cấp huyện; các Quỹ được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc, được áp dụng Quy định này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý người làm việc trong các tổ chức Hội như các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Quy định này; báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm trái Quy định này.

Điều 27. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức tại Quy định này được khen thưởng theo quy định; nếu có sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo tính chất, mức độ vi phạm và nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền tuyển dụng quản lý công chức viên chức Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản gốc Quyết định 33/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền tuyển dụng quản lý công chức viên chức Bình Phước

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2013/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền tuyển dụng quản lý công chức viên chức Bình Phước