Quyết định 45/2005/QĐ-UB

Quyết định 45/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại cơ quan hành chính Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 45/2005/QĐ-UB cơ chế một cửa giải quyết công việc cơ quan hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 27/2015/QĐ-UBND cơ chế một liên thông cơ quan hành chính nhà nước Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2005/QĐ-UB cơ chế một cửa giải quyết công việc cơ quan hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2005/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 25 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính năm 2005 tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh, bao gồm:

1. Sở Nội vụ.

2. Sở Tư pháp.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Sở Thể dục - Thể thao.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Điều 2.

a. Việc thực hiện cơ chế “một cửa” phải đảm bảo nguyên tắc:

- Đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

- Công khai hồ sơ, thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

b. Việc thực hiện cơ chế “một cửa” phải đạt được mục tiêu:

- Giảm tối đa phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Góp phần chống tệ nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng của bộ phận cán bộ công chức.

- Nâng cao chất lượng công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cũng như thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời góp phần làm rõ, đúng trách nhiệm của bộ máy hành chính Nhà nước trong giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, công dân.

Điều 3.

a. Thủ trưởng các cơ quan nêu tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa” quy định tại phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định này.

b. Giao Thủ trưởng các cơ quan nêu tại điều 1, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình quản lý, xây dựng đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

c. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan nêu tại điều 1 từ khâu xây dựng đề án đến khi đưa vào giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan nêu tại điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ
- TTTU, TTHĐND
- CT, PCT
- Như điều 4
- LĐVP, CV. Các khối.
- Sở Nội vụ: 20 bản
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 của UBND tỉnh)

1. Sở Nội vụ, bao gồm:

- Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, nâng bậc lương, chuyển ngạch, giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức…

- Thành lập, chia tách, giải thể, sát nhập hợp nhất các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức hội…

- Tổ chức bộ máy.

- Cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài.

- Thành lập, chia tách, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã…

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức…

2. Sở tư pháp, bao gồm:

- Thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Công nhận kết hôn, ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.

- Công nhận việc nuôi con nuôi giữa người nước ngoài với trẻ em Việt Nam

- Cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp.

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp, bao gồm:

- Tiếp nhận đơn xin đầu tư, tổ chức thẩm định và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp.

- Cấp, điều chỉnh và thu hồi các loại giấy chứng chỉ thuộc thẩm quyền; cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép theo thẩm quyền đối với các đối tượng hoạt động trong khu công nghiệp.

4. Sở Thể dục - Thể thao:

Cấp giấy phép về các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận vệ sinh thú y, giấy phép hành nghề thú y, dịch vụ thú y, thuốc thú y.

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, giấy phép làm dịch vụ bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật và khử trùng sản phẩm thực vật.

- Cấp giấy phép khai thác công trình thủy lợi, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Thẩm định các dự án nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế khai thác rừng tự nhiên, rừng trồng.

- Cấp giấy phép khai thác lâm sản phụ từ rừng.

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN TẠI CÁC SỞ, NGÀNH NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương và để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính của tỉnh năm 2005, trong đó năm 2005 tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thể dục - Thể thao và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian chậm nhất phải hoàn thành

Cơ quan thực hiện

1

Ban hành Quyết định thực hiện CCHC theo cơ chế “một cửa” đối với các cơ quan Sở

25/4/2005

UBND tỉnh (Sở Nội vụ tham mưu)

2

Các Sở họp triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” tại đơn vị mình

5/5/2004

các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thể dục - Thể thao, Ban Quản lý các KCN.

3

Xây dựng đề án CCHC theo cơ chế “một cửa”, bao gồm các nội dung:

+ Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả của các phòng chuyên môn; mối quan hệ giữa các phòng chuyên môn với nhau trong việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”).

+ Quy định các thủ tục hành chính, trình tự và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

+ Sơ đồ quy trình giải quyết hồ sơ cho từng loại thủ tục.

+ Các loại biểu mẫu, giấy tờ v.v… trên cơ sở các văn bản quy định mẫu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

30/5/2005

các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thể dục - Thể thao, Ban Quản lý các KCN.

4

Gởi dự thảo đề án về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét phê duyệt.

5/6/2005

Các cơ quan lập đề án

5

Quyết định phê duyệt đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của các đơn vị

30/6/2005

UBND tỉnh

6

Căn cứ vào đề án đã được phê duyệt, các Sở tiến hành:

- Ban hành Quy chế làm việc theo cơ chế “một cửa” cho các phòng chuyên môn.

- Quy định các thủ tục hành chính, trình tự và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trên cơ sở đề án đã được phê duyệt.

10/7/2005

các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thể dục - Thể thao, Ban Quản lý các KCN.

7

Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại các Sở

Từ khi đề án được phê duyệt

Các cơ quan thực hiện cơ chế “một cửa” và các đơn vị thông tin đại chúng

8

Khai trương, chính thức đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi vào hoạt động

01/8/2005

Các cơ quan thực hiện cơ chế “một cửa”

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” đạt kết quả.

Các cơ quan thực hiện đề án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện nội dung đề án đã được phê duyệt, cũng như thời gian khai trương chính thức thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành báo cáo về UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/04/2005
Ngày hiệu lực 25/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/09/2015
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 45/2005/QĐ-UB cơ chế một cửa giải quyết công việc cơ quan hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 45/2005/QĐ-UB cơ chế một cửa giải quyết công việc cơ quan hành chính
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành 25/04/2005
Ngày hiệu lực 25/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/09/2015
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 45/2005/QĐ-UB cơ chế một cửa giải quyết công việc cơ quan hành chính

Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2005/QĐ-UB cơ chế một cửa giải quyết công việc cơ quan hành chính