Chỉ thị 16/2009/CT-UBND

Chỉ thị 16/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2009/CT-UBND quản lý chăm sóc giáo dục trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2009/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; thời gian qua, thành phố đã quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục mầm non, mạng lưới trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ trên địa bàn.

Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 08/2005/CT-UB ngày 11/4/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non (viết tắt là GDMN) ngoài công lập, mặc dù công tác quản lý đối với loại đối tượng này đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý trong tình hình mới. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Tổ chức quán triệt chủ trương các chính sách phát triển GDMN theo các văn bản mới ban hành của Bộ Giáo dục Đào tạo đến lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, phường và cán bộ quản lý (viết tắt là CBQL) trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, chủ các cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

b) Tổ chức điều tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở GDMN độc lập tư thục; chỉ đạo cho phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt việc phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở này trên địa bàn;

c) Đối với địa bàn có khu công nghiệp, cơ quan, xí nghiệp lớn, cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phục vụ cho con em cán bộ, công nhân đang công tác trong các cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp đóng trên địa bàn;

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra giấy phép và hoạt động của các cơ sở GDMN độc lập tư thục trên địa bàn, có biện pháp kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các trường, cơ sở không đảm bảo các điều kiện theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008, Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ. Đồng thời, phát huy tốt kinh nghiệm quản lý chỉ đạo về chất lượng nuôi dạy ở các cơ sở đã thực hiện trong năm học trước, tích cực duy trì, nâng cao chất lượng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự và cơ sở vật chất nhà trường.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt chức năng quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong cơ sở mầm non ngoài công lập.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo về trình độ đào tạo chuẩn, có phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các trường, lớp, cơ sở GDMN;

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình phát triển các loại hình GDMN trên địa bàn các quận, huyện, xã, phường;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các sở, ban, ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục mầm non theo Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2006-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy nhanh tiến trình đầu tư, hoàn thành kế hoạch xây dựng các trường mầm non theo đề án “Quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non giai đoạn 2001-2010” ban hành theo Quyết định 141/2001/QĐ-UB ngày 18/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai, cần quan tâm đến chính sách về phát triển các cơ sở GDMN độc lập tư thục, đề xuất ý kiến tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có hướng giải quyết phù hợp, nhằm đảm bảo các yêu cầu theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện xác định định mức biên chế giáo dục mầm non trong các trường mầm non công lập căn cứ quy định hiện hành để đáp ứng tốt yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đồng thời tạo điều kiện về nhân sự để các trường mầm non công lập tham gia hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ sở GDMN độc lập tư thục trên địa bàn xã, phường.

6. Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhà trường, cơ sở GDMN độc lập tư thục thực hiện tốt công tác CSGD trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ sở GDMN thực hiện đúng các quy định có liên quan; tổ chức giám sát hoạt động giáo dục, chăm sóc và nuôi dạy trẻ tại các cơ sở GDMN, nhất là các cơ sở GDMN độc lập tư thục để phối hợp chấn chỉnh kịp thời những trường hợp sai phạm. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các loại hình GDMN, nhằm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chính sách phát triển GDMN theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

8. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm giới thiệu những điển hình tốt về công tác nuôi dạy trẻ đặc biệt là các cơ sở GDMN độc lập tư thục, nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia đầu tư xây dựng và phát triển các trường lớp độc lập tư thục. Đồng thời, phản ánh những hoạt động tiêu cực, sai quy định để các cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 11/4/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ TP;
- Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại Biểu QH và HĐND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các sở, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các báo, đài thành phố;
- Lưu: VTLT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2009/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2009
Ngày hiệu lực 14/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2009/CT-UBND quản lý chăm sóc giáo dục trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 16/2009/CT-UBND quản lý chăm sóc giáo dục trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Đà Nẵng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Văn Minh
Ngày ban hành 04/12/2009
Ngày hiệu lực 14/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 16/2009/CT-UBND quản lý chăm sóc giáo dục trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2009/CT-UBND quản lý chăm sóc giáo dục trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Đà Nẵng

  • 04/12/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực