Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý sử dụng tài sản nhà nước Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2014.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của tỉnh do đó công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã dần đi vào nề nếp. Công tác quản lý tài sản nhà nước từ chỗ thụ động với công tác lập và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đến nay đã chủ động gắn với công tác lập và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng mới, mua sắm, sử dụng tài sản. Tài sản tại các cơ quan, đơn vị được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu công tác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế: Nhận thức về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của một số đơn vị chưa đầy đủ, do đó chưa triển khai thực hiện tốt các quy định của nhà nước về mua sắm, đầu tư xây dựng, thanh lý, nhượng bán tài sản nhà nước; đăng ký, kê khai tài sản…Vẫn còn tình trạng sử dụng tài sản sai mục đích, lãng phí, tập trung ở lĩnh vực đất đai, trụ sở làm việc, một khối lượng lớn tài sản nhà nước được xây dựng hoàn thành đã đưa vào sử dụng, nhưng chưa được quyết toán, bàn giao tài sản cho các đơn vị quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán còn bất cập...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai thực hiện một số nội dung theo yêu cầu sau:

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009, Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đến cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

2. Sở Tài chính

- Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo phương châm “Cầm tay chỉ việc” tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế quản lý tài sản nhà nước, quy trình mua sắm; trình tự, thủ tục báo cáo kê khai, thanh lý, nhượng bán, công khai và hạch toán tài sản nhà nước.

- Thực hiện rà soát và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Cơ quan, đơn vị thực hiện công tác xác định giá trị quyền sử dụng đất lần đầu hoặc xác định lại theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 13/2006/NĐ-CP xác định giá trị QSDĐ tính vào giá trị tài sản tổ chức được NN giao đất không thu tiền SDĐ">29/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các sai phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục, y tế và các xã, phường, thị trấn.

3. Các sở, ban, ngành

- Phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

- Tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm trong quá trình thực hiện tại đơn vị.

4. Các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh

- Tổ chức quán triệt Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, các văn bản của HĐND, UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

- Rà soát tài sản nhà nước giao cho đơn vị, xây dựng phương án trang bị tài sản theo đúng định mức tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999; Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 tháng 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với yêu cầu sử dụng và thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính; Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện tốt nội dung quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị: Mở sổ sách theo dõi, lập thẻ và hồ sơ quản lý tài sản; thực hiện báo cáo kê khai tài sản (giá trị quyền sử dụng đất, nhà cửa vật kiến trúc, xe ôtô...; bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; mua sắm; thuê trụ sở làm việc, thuê tài sản phục vụ công tác; thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản; cho thuê tài sản; công khai tài sản và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1553/STC-QLGCS ngày 30 tháng 7 năm 2012.

- Tổ chức rà soát diện tích đất được giao, triển khai xác định giá trị quyền sử dụng đất (đối với các đơn vị chưa tổ chức xác định giá trị quyền sử dụng đất) hoặc điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất (đối với các đơn vị có biến động về diện tích đất) theo Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, Thông tư số 13/2006/NĐ-CP xác định giá trị QSDĐ tính vào giá trị tài sản tổ chức được NN giao đất không thu tiền SDĐ">29/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và hướng dẫn số 570/HD-STC ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Sở Tài chính.

- Rà soát, thống kê danh mục tài sản nhà nước tại đơn vị hiện không có nhu cầu sử dụng, hư hỏng không sử dụng được xây dựng phương án điều chuyển, thanh lý hoặc tiêu hủy trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, tiếp tục tổ chức quán triệt Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, các văn bản của HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

- Chỉ đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch:

+ Phối hợp với Sở Tài chính tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị.

+ Hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo nội dung Điểm 4 Chỉ thị này.

- Chỉ đạo Thanh tra huyện, thành phố phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các sai phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị dự toán đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục và các xã, phường, thị trấn. Kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc, phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Cơ quan hành chính; đơn vị SN cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT; KTTH; Tú 100 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2014
Ngày hiệu lực 30/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý sử dụng tài sản nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý sử dụng tài sản nhà nước Sơn La
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 16/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành 30/06/2014
Ngày hiệu lực 30/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý sử dụng tài sản nhà nước Sơn La

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2014 quản lý sử dụng tài sản nhà nước Sơn La

  • 30/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực