Chỉ thị 16/CT-UBND

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành giáo dục Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy; Căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tiếp tục rà soát bổ sung, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng các chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm chất lượng giáo dục gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Tham mưu với Thành phố bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục; Đề xuất xây dựng phương án, giải pháp công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và giải quyết việc thiếu trường, lớp học tại một số địa phương, nhất là các quận trung tâm; Quan tâm việc sửa chữa, nâng cấp trường học, hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời định hướng theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nhà giáo, lòng yêu nghề, giữ gìn sự cao quý của nghề giáo; không để xảy ra các vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo trong các nhà trường.

- Tiếp tục quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, song song với việc nâng cao chất lượng đại trà. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần yêu lao động, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho học sinh nhằm kiềm chế, kiểm soát và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường. Tiếp tục triển khai giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội; triển khai giảng dạy bộ tài liệu về giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong trường phổ thông. Quan tâm việc phát triển và hoàn thiện mô hình phòng Tư vấn tâm lý học đường trong các trường phổ thông.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc thí điểm đào tạo chương trình song bằng THPT quốc gia Việt Nam và Chứng chỉ A Level của đại học Cambridge tại trường THPT Chu Văn An; tổng kết, đánh giá, mở rộng mô hình đối với một số trường khác trên địa bàn Thành phố; Tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi có sự tham gia của học sinh quốc tế tại Hà Nội.

- Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục, các hoạt động dạy học; tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh khi cần cập nhật thông tin hay liên hệ với nhà trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục; sử dụng hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế để kiểm định chất lượng đào tạo các chương trình tiên tiến; kiểm định trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh theo chuẩn quốc tế.

- Đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm quy định quản lý thu - chi, dạy thêm - học thêm trên địa bàn Thành phố.

- Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại từng địa phương, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Đẩy mạnh phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới giáo dục, giới thiệu những gương thầy cô giáo điển hình, mẫu mực, các học sinh tiêu biểu của Thành phố; Huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với giáo dục, góp phần đổi mới, phát triển giáo dục.

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp chặt chẽ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm v năm hc 2017 - 2018.

- Căn cứ Quy hoạch phát triển ngành giáo dục của Thành phố, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đảm bảo chuẩn, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất nhân lực, vật lực hiện có.

4. Các Cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy và phối hợp, cung cấp thông tin gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng và bài viết định kỳ để đăng tải các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thành phố về giáo dục và đào tạo; bám sát thực tế ở cơ sở để kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố đã đề ra.

5. Các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Thành phố

- Tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục; đồng thời căn cứ Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 theo đúng yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Thành phố và các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các trường ĐH, CĐ thuộc Thành phố;
- Đài PT&THHN; Báo HNM, KT&ĐT, TTXVN (phân xã tại Hà Nội);
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ; KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX
Chiến

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành giáo dục Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành giáo dục Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành giáo dục Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/CT-UBND 2017 nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành giáo dục Hà Nội

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực