Chỉ thị 17/1998/CT-UB

Chỉ thị 17/1998/CT-UB tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư do tỉnh Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 17/1998/CT-UB đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/1998/CT-UB đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/1998/CT-UBT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 8 năm 1998

 

CHỈ THỊ

“ VỀ TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA UBND VỚI UBMTTQVN CÁC CẤP TRONG TỈNH, ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI Ở KHU DÂN CƯ "

Thực hiện Chỉ thị số 23/1998/CT.TTg ngày 20-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với UBTW.MTTQVN đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư “. Đây là cuộc vận động do UBTW.MTTQVN phát động đã được phát triển rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước hưởng ứng, bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực và có triển vọng phát triển bền vững. Việc tăng cường phối hợp đầy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư “ là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQVN các cấp trong những năm tới.

Để tổ chức thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ được nghiêm túc, UBND tỉnh yêu cầu:

1- Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và các huyện, cần quán triệt hơn nữa cho các tổ chức và địa phương mình về nhận thức nội dung, ý nghĩa, yêu cầu và đánh giá cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”.

Đây là cuộc vận động chính trị-xã hội có quy mô rộng lớn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các cuộc vận động, các phong trào yêu nước của nhân dân ta trong thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước.

- Cuộc vận động đã trở thành phong trào thường xuyên, liên tục ở khu dân cư, nhằm vươn tới những mục tiêu chung rất cơ bản theo yêu cầu phát triển của đất nước. Do vậy, cần được nhận thức đầy đủ và tác động tích cực hơn nữa trong mối ’’liên hệ giữa các nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội ‘’. Phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa UBND các cấp, các cơ quan nhà nước với UBMTTQ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Từ nhận thức trên, UBND các cấp và các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến huyện và cơ sở cần liên hệ kiểm điểm việc thực hiện Công văn số: 968/CV.HC.96 của UBND tỉnh tại đơn vị, địa phương mình thời gian qua,đánh giá những kết quả, hạn chế như thế nào, để có hướng thực hiện trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tổ chức, địa phương.

2- Về thực hiện qui chế phối hợp thống nhất hành động giữa UBND với UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể (theo tinh thần nội dung Nghị quyết liên tịch số: 02/NQ.LT ngày 10-06-1995 của UBND và UBMTTQ tỉnh đã ban hành), UBND và các cấp, ngành quản lý Nhà nước trong tỉnh, chủ động quan hệ với UBMTTQ cùng cấp để xây dựng chương trình phối hợp chung và chương trình phối hợp cụ thể với các ngành có liên quan đến nội dung cuộc vận động.

Nội dung chương trình phối hợp ở mỗi cấp, chú ý những việc cần bổ sung và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước, liên quan đến công tác của mình, của địa phương vào nội dung cuộc vận động hiện nay như: thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng và Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí v.v...

3- UBND cấp huyện và cơ sở cần có sự phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong việc chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án Quốc gia tới khu dân cư (ấp, khu vực) có hiệu quả. Kết hợp vận động hướng dẫn nhân dân vừa tham gia thực hiện, vừa tham gia giám sát. Thực hiện công khai các mục tiêu và nguồn lực của từng chương trình, dự án cũng như việc sử dụng các nguồn kinh phí của từng chương trình, dự án gắn với công tác chỉ đạo cuộc vận động để tạo điều kiện thuận lợi cho UBMTTQ ở cơ sở chủ trì cuộc vận động. Kết quả được đánh giá hàng năm cũng như khi nhiệm thu các chương trình, dự án được thực hiện, cần được xem xét từ khu dân cư và có ý kiến nhận xét của UBMTTQ cùng cấp.

4- UBND tỉnh giao Trưởng ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở VH-TT phối hợp với UBMTTQ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm đề xuất với UBND tỉnh về việc lồng ghép nội dung, thống nhất các Ban chỉ đạo, Ban vận động có nội dung, thành phần sát hợp với các nội dung cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc theo tinh thần Thông tri số 04.TT/TMTW ngày 03-5-1995 hướng dẫn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Trước mắt, sớm tổ chức thống nhất thành một Ban chỉ đạo gồm có: Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo; Ban chỉ đạo xây dựng ấp, xã văn hóa, gia đình văn hóa; Ban chỉ đạo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống AIDS; Ban chỉ đạo xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; về thành phần, số lượng và Trưởng ban này trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trưởng ban TCCQ tỉnh chủ trì phối hợp với Ban TGTU, Sở Tư pháp, UBMTTQ tỉnh, nghiên cứu và đề xuất cách phối hợp hoạt động ở khu dân cư (ấp, khu vực) về mối quan hệ, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” không ngừng vươn lên theo yêu cầu phát triển như: về chức trách, cơ chế chọn cử, chính sách và quan hệ phối hợp giữa Bí thư Chi bộ ấp, với Trưởng Ban nhân dân ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp (khu dân cư) về mối quan hệ giữa quản lý hành chính với hình thức tự quản lý của nhân dân; mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước, quy ước, về quy chế dân chủ trực tiếp của nhân dân ở khu dân cư, để hướng dẫn cho cơ sở thực hiện.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá phối hợp UBMTTQ tỉnh nghiên cứu và đề xuất UBND tỉnh về hổ trợ kinh phí cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư “ cho trước mắt và lâu dài.

- Giao Thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng tỉnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh có hình thức hướng dẫn nhằm khởi động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng đất nước, xây dựng các mô hình, điển hình tốt trong cuộc vận động ở khu dân cư, hàng năm tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời.

5- Sở Văn hóa- Thông tin và cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tốt với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp tục tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, giới thiệu các mô hình tốt, biểu dương các điển hình tiên tiến của cuộc vận động nhằm góp phần cổ vũ, phổ biến và nhân rộng phong trào trong các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và các huyện tổ chức triển khai học tập thông suốt trong hệ thống chính quyền các cấp, trong hệ thống chính trị, Mặt trận, các đoàn thể và có kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

T/M. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Hoàng Xinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/1998/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/1998/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/1998
Ngày hiệu lực29/08/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/1998/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 17/1998/CT-UB đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/1998/CT-UB đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/1998/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Hoàng Xinh
        Ngày ban hành29/08/1998
        Ngày hiệu lực29/08/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 17/1998/CT-UB đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/1998/CT-UB đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới Cần Thơ