Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND 2019 quản lý nhà nước về giao rừng chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIC GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG.

Thực hiện Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 16/11/2017 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, các sở, ngành, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai khai áp dụng vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định, bước đầu đã được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc về trình tự thủ tục giải quyết, sự phối hp thiếu chặt chẽ giữa các ngành liên quan và chưa nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về giao rừng, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Đkhắc phục những tồn tại và vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, sở, ngành liên quan như sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến Luật Lâm nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác giao rừng, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các công trình, dự án có sử dụng đất có rừng trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nơi có rừng và đất lâm nghiệp, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

- Hàng năm, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại Điều 35, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Đối với chuyển mục đích sử dụng rừng, hàng năm, căn cứ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện tổ chức xây dựng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các công trình, dự án đầu tư trên đất có rừng theo quy định tại Điều 15 Luật Lâm nghip số 16/2017/QH14 ngày 16/11/2017.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị đăng ký nhu cầu, xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc giao rừng, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định ca pháp luật.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thủ tục trình phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chỉ thực hiện khi có Quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền; đảm bảo kế hoạch, các điều kiện và trình tự thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng rừng các dự án đầu tư; giao lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động và thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư tự chặt cây rừng để giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng dự án khi chưa có Quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ca các cấp, các ngành được giao nhiệm vụ tại Chỉ thị này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất có rừng phải nghiêm túc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; không trình UBND tỉnh phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với những diện tích đất có rừng nhưng không có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

4. Các ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng của Nhà nước và nội dung Chỉ thị này để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S
: NN&PTNT, TN&MT, T.chính, KH&ĐT;
- VP UBND t
nh;
- UBND các huyện, T.
X, TP.
- Chi cục Kiểm lâm;
- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Quảng Bình;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2019
Ngày hiệu lực02/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND 2019 quản lý nhà nước về giao rừng chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND 2019 quản lý nhà nước về giao rừng chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành02/12/2019
        Ngày hiệu lực02/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND 2019 quản lý nhà nước về giao rừng chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND 2019 quản lý nhà nước về giao rừng chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình

           • 02/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực