Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND điều hành tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối 2014 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/CT-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2014

Trong 8 tháng đầu năm 2014, các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế của Thành phố đã tích cực chủ động triển khai các giải pháp của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Thành phố về điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố vẫn còn khó khăn, thách thức; Sản xuất kinh doanh phục hồi chậm; các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn cao, khó tiếp cận vốn, tăng trưởng tín dụng thấp; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, tiến độ thu ngân sách. Ngoài ra, việc khắc phục những tồn tại trong điều hành ngân sách nhà nước (phân bổ, bố trí vốn ngân sách...) tuy đã đạt một số kết quả bước đầu, nhưng tiến độ còn chậm.

Để giải quyết các khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ, HĐND Thành phố giao, chủ động đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết phát sinh; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND Thành phố để chủ động trong chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đồng thời triển khai quyết liệt và hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2014; trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

I. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát trên địa bàn, ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, dự báo những khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách các cấp của Thành phố trong thời gian tới, chuẩn bị tốt các giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh. Trên cơ sở đó, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 khoảng 8-10%.

1. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện các giải pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp; giảm dần số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực gia nhập thị trường, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn, tín dụng, thuế và hải quan, đất đai, bất động sản, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động... tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành tín dụng, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát, lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xử lý nợ xấu; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố chủ động tiếp cận doanh nghiệp để tư vấn cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; khuyến khích áp dụng các hình thức đánh giá tín nhiệm để tăng cường khả năng cho vay tín chấp, cơ cấu lại các khoản vay vốn lãi suất cao trước đây.

3. Cục thuế Hà Nội thực hiện các chính sách ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Cục Thuế Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan theo chỉ đạo của Bộ Tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện quyền và trách nhiệm đối với nhà nước.

5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND các quận huyện tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường giá cả, kịp thời đề xuất biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật để can thiệp thị trường nhằm bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát trên địa bàn, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết.

6. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển giá, buôn lậu, làm hàng giả và gian lận thương mại.

II. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế:

1. Các cấp, các ngành, đơn vị của Thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, chống thất thu; Rà soát kết quả thu ngân sách 8 tháng đầu năm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu của từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp quản lý thu cụ thể, phù hợp và hiệu quả trong những tháng cuối năm. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc triển khai công tác quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; đặc biệt phối hợp đôn đốc thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất.

2. Cục thuế Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện:

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và thu ngân sách được gia hạn trong năm 2013 đến hạn phải nộp vào ngân sách.

- Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

- Cục Hải quan triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế thí điểm chuyển cửa khẩu hàng tiêu dùng ICD Mỹ Đình theo Công văn số 789/TTg-KTTH ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8669/BTC-TCHQ ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính.

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu.

3. Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố (Ban chỉ đạo 389/TP) tập trung chỉ đạo các ngành (Công thương, Công an, Tài chính, Thuế, Hải quan…) tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số lĩnh vực, địa bàn trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

4. Đối với các quận, huyện, thị xã có nợ đọng ngân sách lớn; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã làm Trưởng ban; Chỉ đạo các cơ quan ban, ngành thuộc quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương, tăng cường khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực đôn đốc thu nộp ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác cưỡng chế nợ thuế;

5. Sở Thông tin và truyền thông cùng với các báo đài của Thành phố phối hợp với với cơ quan Thuế tuyên truyền chính sách thuế, đặc biệt là các chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước, chính sách thuế mới; tuyên truyền, vận động để người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, để toàn thể nhân dân ủng hộ, hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế; Phối hợp với cơ quan Thuế đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng những tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài.

III. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả:

Các cấp ngân sách (Thành phố; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn) thực hiện nghiêm túc nguyên tắc đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định của Luật NSNN; thực hiện chi trong phạm vi ngân sách theo dự toán năm 2014 đã được HĐND các cấp thông qua, đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

1. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng dự toán phân bổ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước mà chưa xác định được nguồn đảm bảo; chấp hành đúng các chế độ chính sách quy định, bảo đảm nguồn chi trả và thanh toán kịp thời các chính sách, chế độ đã ban hành về an sinh xã hội, dân tộc và miền núi; tiếp tục quán triệt và triển khai tích cực, triệt để Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới các cấp, các ngành trong chi tiêu ngân sách. Tăng cường chế độ kiểm tra, thanh tra công vụ đối với các đơn vị trong việc triển khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố.

2. Đối với chi đầu tư

- Thực hiện thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp đối với số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 chưa phân bổ cho các dự án, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện các công việc của dự án theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương và số 14/CT-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Trong đó chú ý:

+ Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014, các khoản ứng trước ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, các khoản bổ sung kế hoạch sang năm 2015 (trừ một số trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài).

+ Hạn chế tối đa việc ứng vốn từ ngân sách nhà nước cho các công trình, dự án, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phải cân đối bố trí được nguồn để hoàn trả vốn ứng trước.

3. Đối với chi thường xuyên

Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Trong đó:

- Thực hiện thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp đối với kinh phí thường xuyên đã giao dự toán cho các đơn vị nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 vẫn chưa phân bổ hết (trừ một số khoản được phép để lại phân bổ sau theo quy định).

- Chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô... tuy đã đến thời hạn thanh lý, thải loại nhưng vẫn có thể sử dụng được. Sau ngày 31 tháng 10 năm 2014, sẽ ngừng thực hiện và hủy bỏ kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán của các đơn vị nhưng đến thời điểm đó vẫn chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu.

- Các đơn vị dự toán hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành; kiên quyết cắt giảm, không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực. Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý và kết hợp hợp lý các loại cuộc họp, tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan... qua đó tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, tiếp khách, đi công tác trong nước; dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết.

4. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND Thành phố (nêu tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014)

IV. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp:

Các cấp các ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện:

1. Quản lý chặt chẽ việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách. Các quận, huyện, thị xã cần chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để ứng phó với thiên tai, bão lũ và các nhu cầu đột xuất, cấp thiết phát sinh. Ngân sách Thành phố chỉ xem xét, hỗ trợ địa phương trong trường hợp các nhu cầu chi phát sinh nêu trên vượt quá khả năng của địa phương.

2. Căn cứ vào khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của các cấp ngân sách (ngân sách cấp Thành phố; ngân sách cấp quận, huyện, thị xã; ngân sách xã, phường, thị trấn), chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để bảo đảm cân đối ngân sách các cấp. Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán, cần rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải bảo đảm nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư và xây dựng cơ bản các công trình quan trọng; đồng thời, chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp số hụt thu cân đối ngân sách địa phương còn lại. Các cấp ngân sách không được vay thương mại để chi ngân sách (kể cả chi đầu tư xây dựng cơ bản); việc huy động vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng, cấp thiết trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước và phải bảo đảm được nguồn trả nợ trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để Luật sớm đi vào cuộc sống.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao (theo lĩnh vực phân công); đồng thời chủ trì trình UBND Thành phố quyết định thu hồi bổ sung dự phòng ngân sách về kinh phí chi đầu tư và chi thường xuyên đến 30/6/2014 chưa phân bổ hoặc phân bổ nhưng chưa triển khai (nêu tại mục III2 và III3) trước ngày 20/9/2014; triển khai quy định về ngừng thực hiện và hủy bỏ dự toán chi mua sắm, sửa chữa nhưng đến thời điểm sau 31/10/2014 vẫn chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu (nêu tại mục III2)

2. Đối với quận, huyện, thị xã: Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện triển khai việc cắt giảm và tiết kiệm chi tới các đơn vị dự toán và các xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thị xã.

3. Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng ngân sách kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân, thanh toán các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước các cấp, đảm bảo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được phân công tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng (ngày 20-22 hàng tháng) gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- VP CP, Bộ Tài chính, (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Các đ/c thành viên UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CP VP, các Phòng CV;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2014
Ngày hiệu lực10/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND điều hành tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối 2014 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND điều hành tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối 2014 Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành10/09/2014
        Ngày hiệu lực10/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND điều hành tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối 2014 Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND điều hành tài chính ngân sách nhà nước những tháng cuối 2014 Hà Nội

         • 10/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực