Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2014 của thành phố Hà Nội

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2014 Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2014 Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 10
(Từ ngày 08/7 đến ngày 11/7/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét các báo cáo của UBND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND Thành phố trình.

HĐND Thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2014, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô cần phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cả năm, trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thành phố (PCI). Xây dựng và thực hiện Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp Hà Nội. Hoàn thành quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Hoàn thiện các chính sách ưu đãi đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp. Xem xét điều chỉnh giảm giá cho thuê đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thực hiện hiệu quả chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Đẩy mạnh xuất khẩu; kích thích tiêu dùng nội địa, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho. Quan tâm thực hiện cả kích cầu tiêu dùng và kích cầu đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản trên địa bàn. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác các nguồn lực từ đất để huy động vốn cho phát triển. Cung cấp thông tin, dự báo kịp thời về thị trường; chú trọng đa dạng hóa, mở rộng thị trường mới, tiềm năng. Triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với diễn biến bất lợi do tình hình phức tạp trên Biển Đông. Đẩy mạnh hoạt động Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 03/01/2014 của UBND Thành phố.

2. Triển khai quyết liệt các biện pháp khai thác nguồn thu, đẩy mạnh đầu tư.

Thực hiện tốt các chính sách tài khóa, huy động trái phiếu Thủ đô (3.000 tỷ đồng trong quý III) để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Triển khai tích cực các dự án đầu tư, xác định các công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2015, các dự án thực hiện vốn ODA theo hiệp định đã ký kết để tập trung nguồn lực, chỉ đạo đẩy mạnh giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đề ra. Tổ chức giao ban thường xuyên, đôn đốc thực hiện và tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư.

Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, các dự án BT, BOT và thu hút FDI, ODA. Ban hành một số chính sách khuyến khích huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Ban hành và thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường hoạt động của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

3. Tiếp tục đẩy nhanh công tác quy hoạch; tăng cường quản lý trật tự, xây dựng đô thị, quản lý đất đai, môi trường.

Hoàn thành phê duyệt 10 đồ án quy hoạch chung xây dựng cấp huyện, 05 đồ án quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ, 07 đồ án quy hoạch phân khu và 02 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. Đẩy mạnh triển khai các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, mạng lưới,…; phấn đấu đến hết năm 2014 hoàn thành cơ bản quy hoạch xây dựng trên toàn địa bàn. Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, cấp bách, bảo đảm đầu tư dứt điểm, tránh dàn trải, kéo dài tiến độ công trình.

Tiếp tục thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tạo sự chuyển biến mới trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của từng người dân. Rà soát điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến phố. Mỗi quận, huyện lựa chọn 2 - 3 tuyến đường/phố để xây dựng thành các tuyến văn minh đô thị. Thực hiện tốt nhất kế hoạch thoát nước mùa mưa năm 2014. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xử lý kiên quyết các dự án đầu tư có sử dụng đất chậm tiến độ. Thực hiện tốt Luật Đất đai có hiệu lực từ 01/7/2014.

Tăng cường quản lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rà soát, đổi mới phương thức quản lý cung ứng các dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật do nhà nước trả tiền theo hướng quản lý theo mục tiêu đầu ra và tăng cường phân cấp cho quận, huyện, thị xã. Thực hiện chuyển nhanh từ đặt hàng sang đấu thầu các dịch vụ công ích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng ngân sách.

4. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và kế hoạch sản xuất vụ mùa 2014, vụ đông 2014-2015.

Thực hiện tốt công tác tu bổ sửa chữa đê kè, công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa, vụ đông 2014-2015, đảm bảo số lượng và chất lượng giống cây, con. Gieo cấy hết diện tích vụ mùa, phấn đấu cấy sớm để phòng chống úng đồng thời đảm bảo thời vụ cho cây trồng vụ đông.

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi, tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm. Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, không để bùng phát dịch. Thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, chương trình: sản xuất lúa hàng hóa; nuôi trồng thủy sản; sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; phát triển cây ăn quả, hoa cây cảnh;...

Thực hiện dồn điền đổi thửa 3.030 ha để hoàn tất kế hoạch dồn điền đổi thửa trên địa bàn. Tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tăng dư nợ tín dụng đối với nông nghiệp - nông thôn. Hoàn thành chỉ tiêu 62 xã nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch nông thôn.

5. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh.

Nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường quản lý các công trình văn hóa, công tác tu bổ, tôn tạo phát huy các giá trị di sản văn hóa. Chuẩn bị và tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm: 60 năm Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình, 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Thực hiện tốt Chương trình hành động về đổi mới giáo dục, công tác tuyển sinh đầu năm học và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Tăng cường quản lý chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, sản xuất, nhập khẩu và cung cấp thuốc chữa bệnh. Chú trọng tuyên truyền, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm mùa hè; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các cơ sở y tế trọng điểm và tuyến y tế cơ sở.

Thực hiện hiệu quả các chính sách: an sinh xã hội, kế hoạch giảm nghèo, kế hoạch hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm, hỗ trợ các đối tượng chính sách, nhất là đối với các xã vùng dân tộc miền núi, .... Triển khai các biện pháp phòng, chống trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế; xử lý các doanh nghiệp nợ tiền Bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

6. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và chống đối trong nước. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm những người có hành vi tuyên truyền kích động.

Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân khẩu, quản lý lao động, quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ,... Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, sử dụng vũ khí nóng, thiết bị công nghệ cao, tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá... Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141, 79. Chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tại 2 quận, 4 huyện và diễn tập trị an xã, phường, thị trấn. Đảm bảo chất lượng công tác quốc phòng thường xuyên, công tác tuyển quân đợt 2. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư thực hiện tốt các quy định về phòng chống cháy nổ. Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Thủ đô.

Thực hiện tốt các nội dung, dự án hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành cụ thể hóa Luật Thủ đô và các quy định của Trung ương. Tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thành các mục tiêu về cải cách hành chính; thanh tra công vụ thường xuyên và đột xuất. Rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế. Hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công tại 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 gắn với thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện pháp luật, các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần đấu tranh với các tiêu cực xã hội và nâng cao quyết tâm, đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2014.

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Tán thành những nhiệm vụ, giải pháp trong điều hành ngân sách Thành phố 6 tháng cuối năm 2014 do UBND Thành phố báo cáo và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tăng cường quản lý thu, khai thác nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Tập trung triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch, đôn đốc thu tiền sử dụng đất các dự án đã hết thời hạn gia hạn; đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận, kê khai thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và chủ động thực hiện kịp thời các chính sách thuế mới trên địa bàn.

2. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách. Kiên quyết điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách đối với các nội dung chi không có đủ điều kiện hoặc khả năng triển khai. Kiểm soát chi trong phạm vi dự toán được giao, ưu tiên nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội khi nguồn thu ngân sách chưa kịp thời.

3. Hoàn thiện các cơ chế quản lý tài sản công, đặc biệt là quản lý tài chính đối với quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài sản công; tăng cường xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Công ty Nhà nước thuộc Thành phố theo phương án đã được phê duyệt. Điều chỉnh cơ chế khuyến khích xã hội hóa; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, công trình phục vụ đời sống dân sinh: giao thông vận tải, hệ thống cấp nước, cải tạo nhà chung cư cũ, nhà tái định cư,...

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Các cấp, các ngành rà soát, đảm bảo thanh toán nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015, không phát sinh nợ mới. Yêu cầu các huyện bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản chưa đảm bảo tỷ lệ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố phải rà soát lại, giãn, hoãn tiến độ đầu tư các dự án để dành vốn thanh toán nợ theo quy định; trường hợp không thực hiện nghiêm túc, yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm ngừng giải ngân đối với các quận, huyện không thực hiện. Kiên quyết hủy bỏ dự toán, chấm dứt chuyển nguồn dư dự toán đối với những khoản chi không còn cấp bách phải thực hiện sau khi đã chuyển nguồn liên tục từ hai năm trở lên. Thường xuyên giám sát, kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; đồng thời đề cao vai trò và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Điều 3. HĐND Thành phố kịch liệt phản đối hành động sai trái của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam. Thống nhất thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. HĐND Thành phố bày tỏ sự tin tưởng, thống nhất cao và tích cực thực hiện chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giữ gìn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

1. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

HĐND Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09/7/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Các bộ, ngành Trung ương;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các Ban Đảng Thành ủy, VP Thành ủy;
- Các Ban HĐND TP;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo TP; Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2014
Ngày hiệu lực19/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2014 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2014 Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành09/07/2014
        Ngày hiệu lực19/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2014 Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2014 Hà Nội