Quyết định 2842/QĐ-UBND

Quyết định 2842/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2842/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 47/BC-STP ngày 16 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, gồm 41 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (18 Nghị quyết, 23 Quyết định) và 03 Quyết định hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên cổng giao tiếp điện tử và Công báo Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tư pháp; (để báo cáo)
- TTTU, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP, PVP Phạm Chí Công;
Các phòng: NC, TKBT, TH;
- TTTH công báo TP, Cổng giao tiếp ĐTTP;
- Lưu: VT, NC(B).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 


 

Mẫu số: 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của UBND Thành phố)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 17/07/2009

Về một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

2.

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND ngày 17/07/2009

Về việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo và y tế của Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2009 - 2015)

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

3.

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

4.

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội

Do thay thế bởi Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở

15/12/2014

5.

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 5 năm 2011-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

6.

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Các quy định phí và lệ phí do Nghị quyết điều chỉnh không còn bởi Danh mục Phí, Lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết đã được các Nghị quyết số: 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 và 13/2014/NQ-HĐND Ngày 03/12/2014 bãi bỏ toàn bộ.

13/12/2014

7.

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 -2015.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

8.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội.

Nội dung đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội.

01/01/2016

9.

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

12/12/2015

10.

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012­-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

11.

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

12.

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố

Các quy định phí và lệ phí do Nghị quyết điều chỉnh không còn bởi Danh mục Phí, Lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết đã được các Nghị quyết số: 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 và 13/2014/NQ-HĐND Ngày 03/12/2014 bãi bỏ toàn bộ.

13/12/2014

13.

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 02/07/2013

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Hà Nội.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2014

14.

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 03/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2015

15.

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND Ngày 09/07/2014

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2014 của thành phố Hà Nội

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2015

16.

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND Ngày 02/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2016

17.

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND Ngày 05/12/2014

Về điều chỉnh danh mục và tiến độ các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2016

18.

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND Ngày 06/07/2015

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2016

19.

Quyết định

28/2002/QĐ-UBND Ngày 01/3/2002

Về việc ban hành quy chế Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của Thành phố

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 ban hành quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

30/4/2016

20.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 14/9/2008

Về việc tiếp tục áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (mới) các văn bản quy phạm pháp Luật, các cơ chế chính sách do UBND Thành phố Hà Nội (cũ), UBND tỉnh Hà Tây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành trước ngày 01/08/2008.

Các cơ chế chính sách đã được xây dựng, ban hành thay thế, sửa đổi bổ sung thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/05/2016

21.

Quyết định

68/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009

Về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2015

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2016

22.

Quyết định

83/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

Về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bởi Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 và Quyết định 3980/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

24/7/2014

23.

Quyết định

94/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

29/01/2016

24.

Quyết định

97/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009

Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 về Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/02/2016

25.

Quyết định

1066/QĐ-UBND Ngày 04/3/2009

Về việc thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 quy định về mạng lưới tổ chức Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của Thành phố Hà Nội.

25/02/2016

26.

Quyết định

84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

18/3/2016

27.

Quyết định

1397/QĐ-UBND ngày 29/3/2010

Về việc quy định hệ thống mã số thủ tục hành chính, mã số hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

18/3/2016

28.

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010

Ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại

Bởi các Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 ban hành quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội, Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 ban hành quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành phố Hà Nội, Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND ngày 10/02/2015 về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

20/02/2015

29.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010

Ban hành "Quy định tạm thời phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 Ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

19/5/2016

30.

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

Về việc thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 quy định về mạng lưới tổ chức Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của Thành phố Hà Nội.

25/02/2016

31.

Quyết định

55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010

Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2016

32.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Ban hành Chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

33.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

34.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND Thành phố.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

10/4/2016

35.

Quyết định

2966/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

Về việc thành lập phòng Quy hoạch - Kiến trúc và đổi tên phòng Quy hoạch - Xây dựng và Giao thông thành phòng Xây dựng - Giao thông thuộc Văn phòng UBND Thành phố.

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

10/4/2016

36.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

Sửa đổi một số quy định tại Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

37.

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 4/9/2013

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

Bởi Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 về việc chấm dứt hiệu lực đối với Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 4/9/2013.

21/4/2016

38.

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/01/2016

39.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2016

40.

Quyết định

95/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/01/2016

41.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

30/4/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1

HHL một phần bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND thành phố

05/02/2013

2.

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 7; Điều 9; mục e Khoản 1, Khoản 2 Điều 14.

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND thành phố

24/4/2016

3.

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 4; Đoạn đầu trước Khoản 1 Điều 39; Khoản 6 Điều 39

HHL một phần bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố.

30/4/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2842/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2842/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/06/2016
Ngày hiệu lực 02/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2842/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2842/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành 02/06/2016
Ngày hiệu lực 02/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016

  • 02/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực