Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi đã được thay thế bởi Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2010/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/03/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6897/STC-QLNS ngày 29/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm 6 mục III phần A phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố quy định về tỷ lệ % phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 như sau:

Nội dung

Đã quy định tại Quyết định 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010

Sửa đổi

NSTW (%)

NSTP (%)

NSQH (%)

NSXP (%)

NSTW (%)

NSTP (%)

NSQH (%)

NSXP (%)

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

50

50

 

 

 

100

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho năm ngân sách giai đoạn 2011-2015.

Các nội dung khác tại Quyết định 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; để báo cáo
- TT Thành ủy, HĐND TP; để báo cáo
- Đoàn ĐB QH TPHN;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: các PVP, KTh, TH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2013
Ngày hiệu lực18/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Huy Tưởng
       Ngày ban hành08/01/2013
       Ngày hiệu lực18/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi