Quyết định 01/2011/QĐ-UBND

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO, CẬN NGHÈO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 14/12/2004;
Căn cứ Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương và phục vụ xây dựng chuẩn nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ ý kiến kết luận của UBND thành phố Hà Nội tại Hội nghị tập thể UBND Thành phố phiên họp ngày 24/12/2010 về thống nhất mức chuẩn nghèo và cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trợ giúp người nghèo Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 16/TTr-BCĐ ngày 6/01/2011 về việc đề nghị ban hành Chuẩn nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 của Thành phố Hà Nội như sau:

1. Chuẩn nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 750.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 550.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

2. Chuẩn cận nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 751.000 đồng/người/tháng đến 1.000.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 551.000 đồng/người/tháng đến 750.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo tổ chức lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo chính thức.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 sau khi UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan đề xuất bố trí ngân sách phục vụ kế hoạch giảm nghèo và các cơ chế, chính sách liên quan đối với hộ nghèo, cận nghèo, trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTB&XH; Tư pháp;
- Chủ tịch UBND TP;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- VP: HĐND, Đoàn ĐB QH TPHN;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các ban HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thành viên UBND TP;
- Như điều 5;
- Sở Tư pháp;
- Các đoàn thể TP;
- Trung tâm Công báo;
- Đài PTTH HN, Báo HNM, KT&ĐT;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, Sơn (LĐCSXH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2011
Ngày hiệu lực20/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýHoàng Mạnh Hiển
       Ngày ban hành10/01/2011
       Ngày hiệu lực20/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội