Quyết định 1592/QĐ-UBND

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 về chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2009 – 2013 của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 1592/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng đã được thay thế bởi Quyết định 01/2011/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1592/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1592/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO, CẬN NGHÈO THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 – 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội và kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn dự kiến;
Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo Hà Nội tại Tờ trình số 444/TTr-BCĐ ngày 26/3/2009 về việc đề nghị ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2009 – 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2009 – 2013 của Thành phố Hà Nội như sau:

1. Chuẩn nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 330.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

2. Chuẩn cận nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân trên 500.000 đồng/người/tháng đến 650.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân trên 330.000 đồng/người/tháng đến 430.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND quận, huyện:

- Tổ chức bình xét, công khai danh sách, lập sổ quản lý, theo dõi hộ nghèo, cận nghèo.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2009 – 2013 của Thành phố Hà Nội sau khi được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan đề xuất bố trí ngân sách phục vụ kế hoạch giảm nghèo và các cơ chế, chính sách liên quan đối với hộ nghèo, cận nghèo, trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6673/QĐ-UB ngày 28/9/2005 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UB MTTQ TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đài PTTH HN, Báo HNM;
- CVP, các PVP UBND TP;
- LĐCSXHDần,QSơn, VHKG, TH, NC;
- Lưu VP, LĐCSXHPhong.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1592/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1592/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2009
Ngày hiệu lực07/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1592/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1592/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1592/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1592/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐào Văn Bình
       Ngày ban hành07/04/2009
       Ngày hiệu lực07/04/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1592/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1592/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng