Quyết định 6673/QĐ-UB

Quyết định 6673/QĐ-UB năm 2005 về chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 6673/QĐ-UB chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1592/QĐ-UBND chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng và được áp dụng kể từ ngày 07/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 6673/QĐ-UB chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6673/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện Chương trình trợ giúp người nghèo của Thành phố giai đoạn 2001 – 2005;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại Công văn số 144/HĐND-VHXH ngày 16/9/2005;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 844/TTr-LĐTBXH ngày 25/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành chuẩn nghèo và chuẩn cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 của Thành phố Hà Nội như sau:

1. Chuẩn nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 350.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 270.000 đồng/người/tháng trở xuống là hộ nghèo.

2. Chuẩn cận nghèo:

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân trên 350.000 đồng/người/tháng đến 500.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân trên 270.000 đồng/người/tháng đến 400.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện:

- Tổ chức bình xét, công khai danh sách, lập sổ quản lý, theo dõi hộ nghèo; tổ chức điều tra, bình xét, công khai danh sách, lập sổ quản lý, theo dõi hộ cận nghèo.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 của Thành phố Hà Nội sau khi được UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan đề xuất bố trí ngân sách phục vụ kế hoạch giảm nghèo và các cơ chế, chính sách liên quan đối với hộ nghèo, trình UBND Thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6303/QĐ-UB ngày 20/11/2000 của UBND Thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/C Chủ tịch UB MTTQ TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban KT-NS, Ban VX (HĐNDTP);
- Như Điều 5;
- VP Thành ủy, VP HĐND TP, VP Đoàn ĐBQHHN;
- Đài PTTHHN, Báo HNM, KT&ĐT;
- CPVP, các tổ CV,TH.
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6673/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6673/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2005
Ngày hiệu lực28/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/04/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6673/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 6673/QĐ-UB chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6673/QĐ-UB chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6673/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành28/09/2005
        Ngày hiệu lực28/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/04/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6673/QĐ-UB chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6673/QĐ-UB chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010