Quyết định 3463/QĐ-UBND

Quyết định 3463/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây (trước đây) đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3463/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3463/QĐ-UBND

 Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản của HĐND, UBND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3037/Tr-STP ngày 14/7/2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế; gồm 45 văn bản, trong đó: 38 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, 07 Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Điều 2. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Số ký hiệu và ngày ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội

1.

104/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

Được thay thế bởi Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

29/05/2011

2.

103/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ngày 18/05/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

28/05/2011

3.

132/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007

V/v Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/04/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

18/04/2011

4.

31/2007/QĐ-UBND ngày 14/3/2007

V/v ban hành “Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Được thay thế bởi Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 09/03/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

19/03/2011

5.

51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

V/v phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

Được thay thế bởi Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

12/03/2011

6.

79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Được thay thế bởi Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

12/03/2011

7.

483/QĐ-UBND ngày 01/9/2008

V/v phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường tại Khu xử lý chất thải Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Được thay thế bởi Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04/02/2011

8.

5449/QĐ-UBND ngày 22/10/2009

V/v phê duyệt mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây (giai đoạn 1).

Được thay thế bởi Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04/02/2011

9.

54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

V/v ban hành Quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.

Được thay thế bởi Quyết định 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý

20/01/2011

10.

1592/QĐ-UBND ngày 7/4/2009

V/v ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuẩn nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

20/01/2011

11.

124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Được thay thế bởi Quyết định 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 về Quy định giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

01/01/2011

12

1526/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004

Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội

27/12/2010

13.

196/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004

“Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, LĐTB&XH về chế độ, chính sách đối với CBCC xã, phường, thị trấn”

Được thay thế bởi Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

17/12/2010

14.

28/2005/QĐ-UB ngày 03/3/2005

V/v sửa đổi một số điểm của quyết định số 196/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Được thay thế bởi Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

17/12/2010

15.

52/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

Được thay thế bởi Quyết định 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

01/01/2011

16.

53/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010.

Được thay thế bởi Quyết định 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

01/01/2011

17.

38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

V/v ban hành “Quy định về quản lý nhà nước đối với các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố

Được thay thế bởi Quyết định 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

29/11/2010

18.

3021/QĐ-UBND ngày 31/7/2007

V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

28/11/2010

19.

45/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008

Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 52/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

04/11/2010

20.

13/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 51/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

28/10/2010

21.

3632/QĐ-UBND ngày 17/7/2009

V/v ban hành mức thu đối với các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 49/2010/QĐ-UBND ngày 22/09/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức thu đối với các đối tượng cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội

01/10/2010

22.

1067/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

V/v thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn

Được thay thế bởi Quyết định 48/2010/QĐ-UBND ngày 22/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn

01/10/2010

23.

3591/QĐ-UBND ngày 15/7/2009

V/v quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

Được thay thế bởi Quyết định 47/2010/QĐ-UBND ngày 22/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

01/10/2010

24

3631/QĐ-UBND ngày 17/7/2009

V/v áp dụng Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 46/2010/QĐ-UBND ngày 22/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội của Thành phố Hà Nội

01/10/2010

25.

25/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005

V/v ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20/09/2010

26.

44/2008/QĐ-UBND ngày 10/7/2008

V/v Quy chế quản lý cụm sản xuất làng nghề tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20/09/2010

27.

92/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố

Được thay thế bởi Quyết định 42/2010/QĐ-UBND ngày 30/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

09/09/2010

28.

133/2003/QĐ-UB ngày 22/10/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 42/2010/QĐ-UBND ngày 30/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

09/09/2010

29.

202/2006/QĐ-UBND ngày 16/11/2006

V/v ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04/09/2010

30.

47/2007/QĐ-UBND ngày 25/4/2007

V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.

Được thay thế bởi Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

03/09/2010

31

217/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006

V/v liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

30/08/2010

32.

15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007

V/v đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

30/08/2010

33.

22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007

V/v Quy định về quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

30/08/2010

34.

60/2009/QĐ-UB ngày 09/04/2009

V/v Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

30/08/2010

35.

06/2008/QĐ-UBND ngày 9/9/2008

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Được thay thế bởi Quyết định 36/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

26/08/2010

36.

195/QĐ-UB ngày 22/11/2005

Về việc cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xã nước thải vào nguồn nước; cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

31/8/2010

37.

27/2006/QĐ-UB ngày 14/3/2006

Về việc ban hành Quy định về giải thể, xóa tên hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 12/08/2010 ban hành Quy định về giải thể, xóa tên hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

22/8/2010

38.

40/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Về việc ban hành giá trị xây mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội

Được thay thế bởi Quyết định 32/2010/QĐ-UBND ngày 04/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố

01/08/2010

II. Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây

39.

1457/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007

V/v ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Được thay thế bởi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/04/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

18/04/2011

40.

2327/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006

V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Được thay thế bởi Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội

27/12/2010

41.

872/2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2005

V/v đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20/09/2010

42.

1682/QĐ-UBND ngày 12/9/2007

V/v ban hành quy định về quản lý hoạt động tại các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20/09/2010

43.

902/2003/QĐ-UB ngày 01/7/2003

V/v ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

09/09/2010

44.

753/QĐ-UB ngày 04/5/2006

V/v tiếp nhận, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Được thay thế bởi Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

31/08/2010

45.

2377/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, hỗ trợ triển khai và quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tây theo Luật Đầu tư; các Luật chuyên ngành, Nghị định hướng dẫn và văn bản pháp luật hiện hành có liên quan

Được thay thế bởi Quyết định 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

31/08/2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3463/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3463/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2011
Ngày hiệu lực25/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3463/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3463/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3463/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3463/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành25/07/2011
       Ngày hiệu lực25/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3463/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3463/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 25/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực