Quyết định 3021/QĐ-UBND

Quyết định 3021/QĐ-UBND năm 2007 quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 3021/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc đã được thay thế bởi Quyết định 53/2010/QĐ-UBND nâng bậc lương trước thời hạn và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 3021/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3021/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- HĐ Thi đua – Khen thưởng TP;
- Như Điều 3
- Kho bạc nhà nước TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 21/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức cơ sở), viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao và được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội;

2. Hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế được giao và được xếp lương theo ngạch, bậc lương công chức, viên chức đang làm việc trong các tổ chức, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Điều 2. Đối tượng không áp dụng

Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo do bầu cử (kể cả cán bộ chuyên trách cơ sở) xếp lương theo nhiệm kỳ, không áp dụng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

Điều 3. Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

1. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng lập thành tích xuất sắc được tặng thưởng danh hiệu thi đua từ cấp chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm;

2. Mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần trở lên trong thời gian giữ một bậc lương;

3. Việc nâng lương trước thời hạn được xét từ thành tích xuất sắc cao đến thành tích thấp hơn. Thành tích đã được tính để xét nâng lương trước thời hạn lần này thì không được tiếp tục cộng dồn để tính nâng lương trước thời hạn lần sau;

4. Đảm bảo số người được nâng lương trước thời hạn không vượt quá tỷ lệ 5% biên chế được giao của đơn vị (riêng các đơn vị có số biên chế được dưới 20 người được quy định cụ thể tại khoản 3, Điều 5 của Quy định này);

5. Thời điểm tính bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn, cách tính truy lĩnh, thời gian tính nâng bậc lần sau (thực hiện theo điểm (1.2), mục III, Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ).

Chương 2.

CHỈ TIÊU, CẤP ĐỘ VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 5. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị;

2. Các đơn vị thuộc Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện có dưới 20 biên chế trả lương, hàng năm Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giao chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các đơn vị trực thuộc không vượt quá 5% tổng số biên chế được giao của Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện;

3. Các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố có dưới 20 biên chế (như: Ban Tôn giáo Thành phố, Văn phòng Ban chỉ đạo Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, .v.v…) số lượng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được xác định như sau:

a. Đơn vị có từ 10 biên chế trở lên thì mỗi năm được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc cho 01 người;

b. Đơn vị có dưới 10 biên chế trở xuống thì hai năm được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc cho 01 người.

Điều 6. Cấp độ thành tích và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cấp độ thành tích

Các đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn là những người đạt thành tích xuất sắc được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua từ cấp cơ sở trở lên (xét thành tích xuất sắc từ cấp độ thành tích cao nhất trở xuống theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng);

2. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn là thời gian số tháng còn thiếu để được nâng bậc lương thường xuyên.

Điều 7. Ưu tiên trong bình xét nâng lương trước thời hạn

1. Trường hợp trong một lần xét nâng bậc lương, số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ được phép thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn;

2. Trường hợp có từ hai người đạt tiêu chuẩn ngang nhau trở lên mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

a. Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tuổi cao (có thành tích xuất sắc), nếu không nâng bậc lương kỳ này thì không còn điều kiện để được nâng lương trước thời hạn;

b. Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ nâng lương trước do vượt quá chỉ tiêu để xét trong kỳ trước, trong kỳ này lại đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

c. Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học của Thành phố xác nhận);

d. Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng có số năm công tác nhiều hơn, chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng là nữ;

Điều 8. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Các Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện Quyết định này;

Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố căn cứ vào quy định này thống nhất với cấp ủy Đảng, công đoàn cùng cấp, tổ chức bình chọn hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng xét nâng bậc lương của Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố xem xét nâng bậc lương trước thời hạn;

2. Định kỳ hàng năm vào đầu Quý I, Hội đồng nâng bậc lương của Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện căn cứ 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương của đơn vị, để xem xét, phân bổ chi tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn cho các đơn vị trực thuộc;

3. Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị (kèm theo văn bản chứng nhận thành tích khen thưởng) được gửi cơ quan tổ chức của Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện để tổng hợp trình Hội đồng xét nâng bậc lương của Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc Thành phố UBND quận, huyện xem xét vào các kỳ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm của các đơn vị. Sau khi có kết quả, cơ quan, đơn vị thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (trong thời hạn 10 ngày làm việc);

4. Hết thời hạn thông báo công khai nêu trên cấp có thẩm quyền Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đạt thành tích xuất sắc (riêng cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý phải có Thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy).

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và báo cáo UBND Thành phố về kết quả thanh tra, kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn của ngành mình, cấp mình kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 10. Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm phổ biến, công bố công khai cho các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, nhân viên và hợp đồng lao động của đơn vị được biết và nghiêm chỉnh chấp hành. Trong quá trình thực hiện Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực31/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3021/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3021/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành31/07/2007
        Ngày hiệu lực31/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3021/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3021/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc