Quyết định 103/2007/QĐ-UBND

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 16/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 103/2007/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 103/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ;
Căn cứ Thông tư số 110/2005/NĐ-CP">19/2005/TT-BTM ngày 8/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý  hoạt động bán hàng đa cấp;
Căn cứ Quyết định số 5884/QĐ-UB ngày 29/12/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2007;
Xét đề nghị của Sở Thương mại Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 97/TTr-STM ngày 06 tháng 09 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP (để biết);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VPUBND TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦTỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc, trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố Hà Nội (dưới đây gọi tắt là các cơ quan) trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; bao gồm việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, kiểm tra hướng dẫn, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý và thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (dưới đây gọi tắt là Giấy đăng ký) theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;

2. Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia;

3. Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

1. Việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, kiểm tra hướng dẫn, giám sát, thanh tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật và thu hồi Giấy đăng ký phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện những điều pháp luật không quy định.

2. Sở thương mại là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chương 2

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Thương mại

1. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố theo qui định của pháp luật và qui định của Thành phố.

2. Thực hiện việc thu, nộp ngân sách và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước; Đôn đốcdoanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp báo cáo hoạt động theo quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

3. Chỉ đạo chi cục Quản lý thị trường tổ chức (hoặc phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức) làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật kinh doanh bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy đăng ký đã cấp, phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

5. Đầu mối tổng hợp danh sách các doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký, doanh nghiệp thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

6. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong chỉ đạo quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 5. Trách nhiệm của Công an Thành phố

1. Chỉ đạo các lực lượng Công an từ Thành phố đến Quận, Huyện, Xã, Phường và phối hợp với cơ quan quản lý có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp tuân thủ các quy định của pháp luật; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở thương mại và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục thuế Hà Nội

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở thương mại và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan kiểm tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật thuế của các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở y tế Hà Nội

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng đối với các mặt hàng kinh doanh theo  phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do Ngành quản lý.

2. Phối hợp với Sở thương mại và các cơ quan chức năng  có liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi tổ chức bán hàng đa cấp đối với hàng hóa không được phép kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 5 khoản 1 điểm b của Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp trên địa bàn Quận, Huyện trong việc chấp hành pháp luật.

2. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp trong đoàn thể của mình và trong nhân dân địa phương.

Chương 3

QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 10. Quan hệ phối hợp

1. Theo yêu cầu và tình hình cụ thể về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng có chức năng liên quan của thành phố chủ động xác lập mối quan hệ, tổ chức phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, đảm bảo cho công tác điều tra, phát hiện và xử lý các vi phạm trên địa bàn Thành phố có hiệu quả và đúng pháp luật.

2. Việc tổ chức phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác điều tra của từng bộ phận và phải do người đứng đầu bộ phận đó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm các cán bộ dưới quyền tự ý tổ chức sự phối hợp các cơ quan để tiến hành kiểm tra, kiểm soát trái quy chế này.

Điều 11. Nội dung và phương pháp phối hợp cụ thể

1. Sở Thương mại có trách nhiệm:

a) Chủ trì tổ chức việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan theo trách nhiệm đã được phân công, quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

b) Phối hợp chỉ đạo, tổ chức huy động (khi cần thiết) lực lượng của các cơ quan để tham gia thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép. Tạo điều kiện cho lực lượng của cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của từng đơn vị.

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi thông tư, đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương để bổ sung, điều chỉnh những điểm không phù hợp với tình hình thực tế, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong việc cấp phép và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

d) Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức việc giao ban giữa các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Thành phố về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Hàng năm có sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị theo quy chế này. Qua đó, kịp thời đề xuất, bổ sung sửa đổi những điểm chưa phù hợp của Quy chế để việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đạt hiệu quả hơn.

e) Sao gửi Giấy đăng ký cho các đơn vị, cơ quan có liên quan; Sao gửi hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan khi cần thiết để phối hợp hoạt động quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn.

f) Lập kế hoạch triển khai, hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng, văn hóa tuyên truyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân Thủ đô.

g) Đối với từng chuyên đề, vụ việc cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, Lãnh đạo Sở Thương mại chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và có trách nhiệm:

g.1) Phải bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra.

g.2) Chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành.

g.3) Phải thống nhất bằng văn bản với đơn vị phối hợp kiểm tra về kết luận hành vi vi phạm và mức độ xử lý trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

h) Kết thúc từng chuyên đề, vụ việc, đoàn kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản trình lãnh đạo các Bộ, Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân Quận có liên quan kết quả xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị biện pháp xử lý ngoài thẩm quyền với các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện:

a) Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách với Sở Thương mại để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Công Thương.

b) Cử cán bộ, chuyên viên tham gia phối hợp công tác theo đề nghị của Sở Thương mại.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Cán bộ, công chức, đơn vị khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 103/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/09/2007
Ngày hiệu lực 09/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 103/2007/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thành phố Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 103/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Phí Thái Bình
Ngày ban hành 24/09/2007
Ngày hiệu lực 09/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 103/2007/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/2007/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thành phố Hà Nội