Quyết định 79/2009/QĐ-UBND

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế-xã hội địa bàn thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 11/2011/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 79/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế-xã hội địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 79/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 51/2008/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 706/TTr-KH&ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1. Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của UBND Thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 – Mục III. Phân cấp quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội như sau:

“3. Lĩnh vực Y tế

- Thành phố quản lý y tế dự phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; các bệnh viện (bao gồm cả bệnh viện quận, huyện, thị xã); các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã (bao gồm cả phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế phường, xã, thị trấn); cấp phép hoạt động cho các cơ sở y tế tư nhân, dược tư nhân; các Trường Cao đẳng y tế.

- Quận, huyện, thị xã quản lý Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình cấp quận, huyện, thị xã; cấp giấy chứng nhận cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế; phối hợp quản lý y tế, dược tư nhân trên địa bàn”.

2. Sửa đổi, bổ sung Tiểu tiết b – Tiết 2.2 – Khoản 2 – mục V. Phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý đầu tư và xây dựng như sau:

“b. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

- Thành phố thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực Thành phố quản lý sử dụng vốn ngân sách Thành phố; các dự án nhóm A, B thuộc các lĩnh vực quận, huyện quản lý có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

- Quận, huyện, thị xã thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực quận, huyện, thị xã quản lý sử dụng vốn ngân sách quận, huyện, thị xã; các dự án đến nhóm C thuộc các lĩnh vực quận, huyện, thị xã quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên sau khi có văn bản chấp thuận của UBND Thành phố về nguồn vốn hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo cân đối kế hoạch vốn; các dự án ngân sách quận, huyện, thị xã hỗ trợ ngân sách xã, phường, thị trấn có mức đầu tư trên 500 (năm trăm) triệu đồng.

- Xã, thị trấn thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư do xã, thị trấn quản lý sử dụng vốn ngân sách xã, thị trấn; các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực xã, thị trấn quản lý có tổng mức vốn đầu tư đến 500 (năm trăm) triệu đồng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên sau khi có văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện để đảm bảo cân đối kế hoạch vốn.

- Phường thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư cải tạo công trình do phường quản lý sử dụng nguồn tăng thu của ngân sách phường, thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho ngân sách phường”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác không sửa đổi bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu QH TPHN (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Đài PT&THHN, Báo KTĐT, Báo HNM;
- Website Chính phủ, Trung tâm Công báo;
- Chánh, phó Văn phòng UBND TP;
- Các phòng chuyên viên VP;
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu79/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2009
Ngày hiệu lực21/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 79/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế-xã hội địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 79/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế-xã hội địa bàn thành phố Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu79/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNguyễn Thế Thảo
     Ngày ban hành11/06/2009
     Ngày hiệu lực21/06/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 79/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế-xã hội địa bàn thành phố Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 79/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 51/2008/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế-xã hội địa bàn thành phố Hà Nội