Quyết định 31/2007/QĐ-UBND

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ địa bàn thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và được áp dụng kể từ ngày 19/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2007/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ địa bàn thành phố Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Quyết định số 559/TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 9/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc "Quy định về quy hoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn thành phố hà Nội", Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc "Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội";
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội tại Tờ trình số 26 ngày 07 tháng 03 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch liên minh HTX Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quyết định này quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ đơn vị sự nghiệp có thu (Ban quản lý chợ) sang mô hình doanh nghiệp, Hợp tác xã (gọi tắt là doanh nghiệp) quản lý kinh doanh khai thác chợ.

2. Áp dụng cho các chợ đang hoạt động theo mô hình Ban quản lý, tổ quản lý thuộc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã quản lý trong quy hoạch được Thành phố phê duyệt, bao gồm các chợ thuộc thành phố quản lý, các chợ thuộc quận, huyện quản lý, các chợ thuộc xã, phường thị trấn quản lý.

3. Các chợ được xây dựng mới theo quy hoạch không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc chuyển đổi:

1. Thực hiện chuyển đổi theo đúng các quy định của pháp luật và của Thành phố.

2. Quy trình chuyển đổi phải đảm bảo ổn định xã hội, quan tâm đến đời sống người lao động thuộc Ban quản lý chợ sau chuyển đổi.

3. Uỷ ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm xây dựng phương án chuyển đổi các chợ trên địa bàn được giao quản lý.

4. Phương án chuyển đổi phải được thẩm định, phê duyệt đúng quy định và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại Ban quản lý chợ tiến hành chuyển đổi.

5. Nhà nước không giữ cổ phần chi phối trong các doanh nghiệp. Hợp tác xã kinh doanh, khai thác chợ (trừ một số chợ đầu mối, chợ loại 1 nằm ở vị trí trung tâm có tầm ảnh hưởng kinh tế của quận, huyện do UBND Thành phố quyết định nắm cổ phần chi phối).

Điều 3. Mô hình tổ chức quản lý sau chuyển đổi:

1. Mô hình quản lý - kinh doanh chợ sau khi chuyển đổi: Công ty cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chi phối; công ty cổ phần Nhà nước không nắm cổ phần chi phối; Hợp tác xã.

2. Các chợ đầu mối, chợ loại 1, loại 2: Tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quản lý kinh doanh khai thác chợ.

3. Các chợ loại 3: Chuyển đổi sang công ty cổ phần hoặc mô hình Hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ.

4. Đối với các chợ chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại: Thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ căn cứ theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chương II

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

Điều 4. Các bước tiến hành:

1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ (sau đây gọi tắt là Ban chuyển đổi chợ).

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình chuyển đổi chợ.

3. Xây dựng Phương án chuyển đổi chợ.

4. Thẩm định và phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ.

5. Công khai Phương án chuyển đổi chợ.

6. Tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ.

7. Ra quyết định chuyển đổi.

Điều 5: Thành lập Ban chuyển đổi

1. Ban chuyển đổi chợ được thành lập ở 2 cấp: Cấp Thành phố và cấp quận, huyện do Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định trên cơ sở đề nghị của đơn vị thường trực Ban chỉ đạo chương trình phát triển chợ Thành phố và Ban chỉ đạo chương trình phát triển chợ quận, huyện đã được thành lập.

2. Thành phần của Ban chuyển đổi chợ:

2.1. Ban chuyển đổi chợ cấp Thành phố: Đồng chí Phó chủ tịch UBND Thành phố là Trưởng ban; Giám đốc sở Thương mại là Phó ban thường trực; Lãnh đạo các sở: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Liên minh HTX Thành phố, Phó chủ tịch UBND các quận huyện là thành viên.

2.2 Ban chuyển đổi chợ cấp quận, huyện: Đồng chí Phó chủ tịch UBND quận, huyện là Trưởng ban; trưởng phòng Kế hoạch kinh tế (hoặc Tài chính) là phó ban thường trực: lãnh đạo các phòng, ban chức năng quận, huyện, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có chợ tiến hành chuyển đổi mô hình quản lý trên địa bàn, trưởng ban quản lý chợ là thành viên.

3. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ:

3.1 Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý sang doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ giai đoạn 2007 - 2010 đối với cấp Thành phố và cấp quận, huyện.

3.2 Ban chuyển đổi chợ cấp Thành phố thẩm định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý sang doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ giai đoạn 2007 - 2010 của các quận huyện; thẩm định phê duyệt phương án chuyển đổi và quyết định công nhận doanh nghiệp tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ đầu mối, chợ loại 1.

3.3. Ban chuyển đổi chợ cấp quận, huyện thẩm định phê duyệt phương án chuyển đổi và quyết định công nhận doanh nghiệp tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ loại 2, loại 3, triển khai tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6: Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ:

1. Ban chuyển đổi chợ có nhiệm vụ xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

2. Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm phổ biến kế hoạch và các quy định có liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ để chính quyền địa phương (nơi có chợ tiến hành chuyển đổi) và các tổ chức hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 7: Phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ:

1. Ban chuyển đổi chợ quận, huyện phân công và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn (hoặc BQL chợ) lập phương án chuyển đổi đối với từng chợ trên địa bàn.

2. Nội dung phương án chuyển đổi:

2.1 Đánh giá hiện trạng chợ: Nội dung đánh giá hiện trạng của chợ phải làm rõ về đất đai; vị trí lợi thế kinh doanh; quy mô xây dựng; tài sản, nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ; tình hình hoạt động kinh doanh của chợ; số đơn vị, số hộ kinh doanh tại chợ; mô hình tổ chức quản lý chợ nhằm đề ra yêu cầu khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ và là cơ sở để các doanh nghiệp lập phương án tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ.

2.2 Phương án quản lý kinh doanh khai thác chợ:

Căn cứ đặc điểm, hiện trạng từng chợ, đơn vị lập phương án chuyển đổi cho xây dựng phương án quản lý kinh doanh khai thác chợ, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Thời gian quản lý - kinh doanh khai thác chợ, quản lý và sử dụng đất đai, phương án tài chính, phương án giải quyết lao động, các yêu cầu khác (nếu có) để phục vụ công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

2.3 Cơ chế khuyến khích hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Đối với những chợ có khó khăn trong khi chuyển đổi thì đơn vị lập phương án chuyển đổi đề xuất cơ chế hỗ trợ để việc chuyển đổi được tiến hành thuận lợi.

2.4 Trách nhiệm - nghĩa vụ - quyền lợi các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ, doanh nghiệp tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ, chính quyền địa phương có chợ trên địa bàn, các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

2.5 Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chợ tiến hành chuyển đổi.

Điều 8: Thẩm định, phê duyệt phương án chuyển đổi:

1. Ban chuyển đổi tiến hành họp thẩm định phương án chuyển đổi đối với từng chợ theo phân cấp quản lý và ra thông báo kết quả thẩm định phương án chuyển đổi chợ.

2. Thông báo kết quả thầm định phương án chuyển đổi chợ gồm toàn bộ các nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi chợ. Trường hợp còn có ý kiến chưa thống nhất của các thành viên Ban chuyển đổi thì báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản.

3. Ban chuyển đổi chợ tổng hợp kết quả thẩm định phương án và các văn bản có liên quan trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét, phê duyệt phương án chuyển đổi chợ.

4. Phương án chuyển đổi chợ được phê duyệt tại Khoản 3 Điều này là căn cứ để đơn vị được giao lập phương án chuyển đổi chợ công bố công khai cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và các cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 9: Thông báo phương án chuyển đổi chợ.

1. Phương án chuyển đổi chợ phải được thông báo công khai tại BQL chợ hoặc trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có chợ chuyển đổi để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

2. Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm thông tin, giải thích, vận động, tuyên truyền với các đối tượng có liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu để tham gia tiếp nhận chuyển đổi mô hình quản lý chợ (có thu phí theo quy định hoặc tính vào chi phí hoạt động của Ban chuyển đổi chợ).

3. Thời hạn thông báo công khai và cung cấp hồ sơ là 10 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Điều 10: Tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp tham gia quản lý kinh doanh khai thác chợ:

1. Căn cứ phương án chuyển đổi chợ được phê duyệt, các doanh nghiệp lập hồ hồ sơ tham gia tiếp nhận kinh doanh khai thác chợ. Nội dung hồ sơ gồm:

1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp.

1.2 Phương án giải quyết các nội dung, yêu cầu, điều kiện trong phương án chuyển đổi chợ.

1.3. Quyền lợi, trách nhiệm của các đối tượng liên quan thực hiện việc chuyển đổi chợ.

1.4. Đề xuất, kiến nghị.

1.5. Tài liệu kèm theo.

2. Doanh nghiệp tham gia đấu thầu quản lý kinh doanh khai thác chợ gửi hồ sơ cho đơn vị lập phương án chuyển đổi chợ trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai phương án chuyển đổi chợ và nhận hồ sơ. Số lượng hồ sơ do đơn vị lập phương án chuyển đổi chợ quy định.

Điều 11: Tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ:

1. Ban chuyển đổi chợ tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Căn cứ các yêu cầu, điều kiện của phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt, Ban chuyển đổi chợ lập bảng điểm đánh giá đối với từng chỉ tiêu. Căn cứ phương án tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ của doanh nghiệp. Ban chuyển đổi chấm điểm cho các chỉ tiêu.

3. Doanh nghiệp được lựa chọn tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ là doanh nghiệp có số điểm cao nhất. Trường hợp có từ 02 doanh nghiệp trở lên có số điểm bằng nhau, Ban chuyển đổi xem xét, lựa chọn doanh nghiệp nào đáp ứng tốt nhất các yêu cầu điều kiện của phương án chuyển đổi, đảm bảo ổn định xã hội tại địa phương, có khả năng tài chính và kinh nghiệm quản lý kinh doanh khai thác chợ. Trường hợp chỉ có một doanh nghiệp nộp phương án tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ thì Ban chuyển đổi lựa chọn doanh nghiệp đó sau khi thoả thuận, điều chỉnh phương án của doanh nghiệp, phương án chuyển đổi chợ cho phù hợp.

4. Ưu tiên lựa chọn mô hình doanh nghiệp có vốn góp của các hộ đang kinh doanh trong chợ, của người lao động thuộc Ban quản lý chợ để đảm bảo ổn định xã hội địa phương, giải quyết hài hoà quyền lợi các hộ kinh doanh và người lao dộng.

5. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ tham gia của doanh nghiệp.

Điều 12: Quyết định công nhận doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ.

1. Sau khi lựa chọn được doanh nghiệp tiếp nhận quản lý kinh doanh khai thác chợ, Ban chuyển đổi tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ra Quyết định công nhận Doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ.

2. Nội dung Quyết định gồm:

2.1 Doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ.

2.2 Nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi chợ.

2.3 Quyền lợi, trách nhiệm của các bên liên quan.

2.4 Tổ chức thực hiện

2.5 Xử lý vi phạm nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các Sở, Ngành Thành phố:

1. Sở Thương mại:

1.1 Chủ trì và phối hợp với các Sở, Ngành Thành phố phổ biến, hướng dẫn các quận, huyện, Ban quản lý các chợ triển khai thực hiện Quyết định này.

1.2 Chủ trì và phối hợp với các Sở, Ngành Thành phố xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ giai đoạn 2007 - 2010 trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

1.3 Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành Thành phố, UBND các quận huyện thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý, trình UBND Thành phố quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi và doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ đầu mối, chợ loại 1.

2. Sở Tài chính:

2.1 Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành Thành phố thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt định giá tài sản của các chợ đầu mối, chợ loại 1.

2.2 Ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục định giá tài sản của các chợ loại 2, chợ loại 3.

3. Sở Kế hoạch Đầu tư: Hướng dẫn quy trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ căn cứ theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội đối với các chợ chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại.

4. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thẩm định thực trạng sử dụng đất, tình hình môi trường của các chợ và hướng dẫn trình tự thủ tục cho thuê đất đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ theo quy định của Luật đất đai 2003.

5. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Cung cấp các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng các chợ trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Xây dựng: Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, cải tạo chợ đối với các chợ chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 316 : 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế”.

Điều 14. Trách nhiệm của UBND các quận: huyện:

1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ cấp quận, huyện.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn giai đoạn 2007 - 2010 trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Phê duyệt phương án chuyển đổi và ra quyết định công nhận doanh nghiệp. Hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn.

4. Triển khai tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 15. Thời gian thực hiện:

1. Năm 2007 - 2008: Uỷ ban nhân dân các quận, huyện triển khai chuyển đổi 30% số chợ trên địa bàn quản lý;

2. Năm 2009 - 2010: Uỷ ban nhân dân các quận, huyện hoàn thành kế hoạch chuyển đổi xong 100% chợ sang mô hình doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác chợ.

3. Ban Chuyển đổi chợ quận, huyện gửi kế hoạch chuyển đổi, báo cáo tình hình, tiến độ triển khai phương án chuyển đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định vào ngày 25 của tháng cuối quý về Ban chỉ đạo chương trình phát triển chợ Thành phố Hà Nội (qua Sở Thương mại).

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Thương mại để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/03/2007
Ngày hiệu lực 29/03/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2007/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ địa bàn thành phố Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Phí Thái Bình
Ngày ban hành 14/03/2007
Ngày hiệu lực 29/03/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 31/2007/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ địa bàn thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2007/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ địa bàn thành phố Hà Nội