Quyết định 25/2005/QĐ-UB

Quyết định 25/2005/QĐ-UB về Quy chế quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 25/2005/QĐ-UB Quy chế quản lý Cụm công nghiệp địa bàn Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND quản lý cụm công nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2005/QĐ-UB Quy chế quản lý Cụm công nghiệp địa bàn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2005/QĐ-UB   

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao;
Căn cứ các Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 và số: 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tại Tờ trình số 11/TTr-BQL-ĐT ngày 11/1/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc Ban Quản lý các Cụm công nghiệp, các Doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 2 năm 2005 của UBND Thành phố Hà nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Quy chế này nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả và thống nhất phương thức quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để xây dựng những Cụm công nghiệp mang tính đặc thù của Thủ đô.

2. Quy định trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và mối quan hệ của các cơ quan liên quan đến công tác quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

3. Điều kiện, trình tự, thủ tục lựa chọn các doanh nghiệp được thuê đất của Thành phố để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh trong các Cụm công nghiệp của Thành phố.

Điều 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho các Cụm công nghiệp do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội quyết định thành lập và có sử dụng một phần vốn ngân sách Thành phố để hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

1. “Cụm công nghiệp” là các khu công nghiệp vừa và nhỏ, Cụm công nghiệp, Cụm tiểu-thủ công nghiệp được Uỷ Ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập và cho phép đầu tư xây dựng.

2. “Chủ đầu tư” là doanh nghiệp hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân, được Uỷ ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp. Chủ đầu tư có thể là doanh nghiệp, Ban quản lý dự án các quận, huyện hoặc Ban quản lý dự án Cụm công nghiệp các quận, huyện.

3. “Ban quản lý Cụm công nghiệp” là doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân, được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và giao nhiệm vụ quản lý Cụm công nghiệp.

4. “Doanh nghiệp Cụm công nghiệp” là các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ sản xuất, tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế thuê nhà xưởng, thuê lại đất hoặc thuê đất để đầu tư xây dựng trình nhà xưởng, tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh trong cụm công nghiệp.

5. “Doanh nghiệp thuê nhà xưởng”: là doanh nghiệp Cụm công nghiệp thuê nhà xưởng của Ban quản lý Cụm công nghiệp để tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh trong Cụm công nghiệp.

6. “Doanh nghiệp thuê lại đất”: là doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng của Ban quản lý Cụm công nghiệp để xây dựng nhà xưởng và tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh trong Cụm công nghiệp.

7. “Doanh nghiệp thuê đất”: là doanh nghiệp được thuê đất trực tiếp của Thành phố trong Cụm công nghiệp với mức giá thuê đất theo quy định của nhà nước, thời hạn thuê đất tối đa là 50 (năm mươi) năm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, nhà xưởng, tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh.

8." Suất đầu tư” là chi phí đầu tư xây dựng 1m2 (một mét vuông) đất có đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quyết định đầu tư của Uỷ ban nhân dân Thành phố để cho doanh nghiệp thuê trong Cụm công nghiệp.

Chi phí để tính suất đầu tư bao gồm các khoản kinh phí: chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, chiếu sáng, hàng rào, cây xanh, nhà điều hành và các hạng mục khác), trừ những khoản kinh phí  được Thành phố hỗ trợ ghi rõ trong quyết định đầu tư.

Diện tích đất để tính suất đầu tư là toàn bộ diện tích đất các doanh nghiệp được thuê trong Cụm công nghiệp (bao gồm cả diện tích đất để xây dựng nhà xưởng cho thuê hoặc công trình phụ trợ để kinh doanh); không tính phần diện tích đất sử dụng chung như: đường, hè đường, thoát nước, hàng rào chung của Cụm công nghiệp, trạm điện, khu xử lý nước thải, nhà điều hành và các hạng mục công cộng khác (nếu có).

Chương 2:

CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư

1. Lập và trình duyệt dự án.

2. Nhận vốn từ ngân sách và huy động các nguồn vốn theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án.

3. Tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

4. Thanh quyết toán theo đúng các quy định của nhà nước và chịu trách nhiệm về chất lượng các hạng mục đầu tư xây dựng theo quy định của nhà nước.

5. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quy định tại quyết định thành lập và giao nhiệm vụ.

Điều 5. Thay đổi Chủ đầu tư

Khi thay đổi Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp, Chủ đầu tư mới được thay thế phải chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ nội dung công việc của Chủ đầu tư trước. Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan đến dự án (kể cả trên thực địa) phải được tổ chức thực hiện xong trong vòng 30 ngày kể từ khi có văn bản của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Chương 3:

BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 6. Bàn giao giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý Cụm công nghiệp

1. Trường hợp Chủ đầu tư không phải là Ban quản lý Cụm công nghiệp: Sau khi hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan khác đến Cụm công nghiệp (kể cả trên thực địa) cho Ban quản lý Cụm công nghiệp để đưa Cụm công nghiệp vào hoạt động. Việc bàn giao phải được tổ chức thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi có văn bản của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp do Ban quản lý Cụm công nghiệp thực hiện.

2. Trường hợp Chủ đầu tư đồng thời là Ban quản lý Cụm công nghiệp thì không phải thực hiện quy định tại khoản 1 điều này.

Điều 7. Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Ban quản lý Cụm công nghiệp

1. Công khai quy hoạch mặt bằng Cụm công nghiệp; công bố các tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục lựa chọn các doanh nghiệp được thuê đất (hoặc thuê nhà, xưởng) để các doanh nghiệp biết và đăng ký nhu cầu.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tính toán suất đầu tư, báo cáo sở Tài chính xem xét, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt, thông báo công khai cho các doanh nghiệp biết.

3. Tổ chức vận động các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp bằng các hình thức theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận, tổng hợp và phân loại hồ sơ các doanh nghiệp đăng ký; dự kiến bố trí, sắp xếp các doanh nghiệp vào Cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch của Cụm công nghiệp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

5. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà nội để hướng dẫn doanh nghiệp lập dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư vào Cụm công nghiệp.

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp được lựa chọn vào Cụm công nghiệp .

7. Xác nhận vào hồ sơ dự án, tài liệu thiết kế xây dựng và các hồ sơ tài liệu khác (khi có yêu cầu) của doanh nghiệp Cụm công nghiệp để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Hướng dẫn các doanh nghiệp hoặc làm đầu mối đại diện cho các doanh nghiệp (nếu được ủy quyền) làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

8. Được sử dụng vốn ngân sách hoặc huy động vốn theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, quản lý đầu tư và xây dựng.

9. Thực hiện việc quản lý, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cho các công trình này hoạt động thường xuyên, liên tục, không gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Cụm công nghiệp.

10. Được thu phí theo mức do Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật chung của Cụm công nghiệp. Quản lý và sử dụng các nguồn thu đúng quy định, đúng mục đích.

11. Ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp, đơn vị làm dịch vụ công cộng trong Cụm công nghiệp (thu gom và xử lý chất thải, chiếu sáng công cộng, duy tu bảo dưỡng định kỳ và đột xuất các công trình công cộng), nghiệm thu và thanh quyết toán với các doanh nghiệp, đơn vị làm dịch vụ công cộng theo đúng quy định của pháp luật.

12. Được huy động vốn theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng và cho thuê nhà xưởng hoặc các công trình phụ trợ khác (nhà kho, bãi đỗ xe, nhà trưng bầy sản phẩm, nhà trọ cho người lao động) theo mức giá do Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức, cá nhân thuê nhà xưởng hoặc các công trình phụ trợ khác. Nội dung hợp đồng kinh tế do Ban quản lý Cụm công nghiệp soạn thảo với sự hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mức giá cho thuê nhà xưởng, công trình phụ trợ; xây dựng mức phí phục vụ công tác quản lý, vận hành Cụm công nghiệp, báo cáo sở Tài chính xem xét, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt khung giá cho thuê (giá thấp nhất, giá cao nhất) và khung mức phí quản lý (mức thấp nhất, mức cao nhất). Trường hợp do khung giá, khung phí không còn phù hợp, Ban quản lý Cụm công nghiệp xây dựng mức giá, mức phí mới theo trình tự nêu trên.

14. Đối với những Cụm công nghiệp được Uỷ ban nhân dân Thành phố cho phép cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật, Ban quản lý Cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ.

15. Quản lý toàn diện trong ranh giới Cụm công nghiệp về các lĩnh vực: an ninh, trật tự và an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ xây dựng theo hồ sơ dự án và quy định của Thành phố. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên kiểm tra tình hình xây dựng trong Cụm công nghiệp đảm bảo đúng theo hồ sơ, thiết kế đăng ký tại Ban quản lý Cụm công nghiệp, lập biên bản các hành vi vi phạm, kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) của các doanh nghiệp thuê đất trực tiếp của Thành phố trong Cụm công nghiệp được giao cho Ban quản lý Cụm công nghiệp giữ cho đến khi doanh nghiệp thực hiện xong việc xây dựng nhà xưởng, đưa vào hoạt động sản xuất-kinh doanh.

16. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp Cụm công nghiệp. Việc kiểm tra này được thực hiện không quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp Cụm công nghiệp.

17. Tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp, người lao động trong Cụm công nghiệp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Ban quản lý Cụm công nghiệp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kịp thời với các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp, người lao động trong Cụm công nghiệp biết.

18. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm công nghiệp theo sự hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

19. Báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) với các cơ quan chức năng có thẩm quyền về tình hình quản lý, hoạt động của Cụm công nghiệp và gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội để theo dõi, tổng hợp và quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chương 4:

DOANH NGHIỆP CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 8. Doanh nghiệp thuê nhà xưởng trong cụm công nghiệp:

1. Các doanh nghiệp có nhu cầu thuê mặt bằng nhà xưởng để tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh trực tiếp liên hệ với Ban quản lý Cụm công nghiệp để được giới thiệu về mặt bằng nhà xưởng, về các điều kiện, yêu cầu liên quan đến Cụm công nghiệp và đàm phán, thỏa thuận, ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng.

2. Căn cứ quy hoạch và các yêu cầu cụ thể của Cụm công nghiệp (về quy mô, ngành nghề, môi trường, công nghệ …) mà Ban quản lý Cụm công nghiệp trực tiếp thỏa thuận, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp và tổng hợp, báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội.

Điều 9. Doanh nghiệp thuê lại đất

1. Các doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng của Ban quản lý Cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh trực tiếp liên hệ với Ban quản lý Cụm công nghiệp để được giới thiệu về Cụm công nghiệp và đàm phán, thỏa thuận, ký kết hợp đồng.

2. Doanh nghiệp trực tiếp (hoặc ủy quyền cho Ban quản lý Cụm công nghiệp) nộp đơn và hồ sơ đầu tư vào Cụm công nghiệp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội. Trong vòng 7 ngày làm việc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và ra Quyết định chấp thuận đầu tư. Mẫu đơn và hồ sơ do Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội hướng dẫn thực hiện.

3. Các quy định cụ thể về thuê lại đất, sử dụng đất, xây dựng nhà xưởng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức hoạt động sản xuất-kinh doanh trong Cụm công nghiệp được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Cụm công nghiệp.

Điều 10. Điều kiện để doanh nghiệp được thuê đất trong Cụm công nghiệp

1. Doanh nghiệp thực sự có nhu cầu sử dụng đất và có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất-kinh doanh. Doanh nghiệp luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Dự án đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp phải có tính khả thi, phù hợp với quy hoạch chi tiết và các yêu cầu khác (ngành nghề, môi trường …) của Cụm công nghiệp.

Điều 11. Các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn Doanh nghiệp được thuê đất

1. Có nhà xưởng trong diện phải giải toả hoặc phải di dời theo quy hoạch của Thành phố.

2. Chưa có mặt bằng, đang phải đi thuê mặt bằng để sản xuất.

3. Dự án đầu tư sản xuất nằm trong danh mục ngành nghề và sản phẩm  Thành phố khuyến khích đầu tư, phát triển.

4. Dự án đầu tư lớn, có tính khả thi cao, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, sử dụng thiết bị tiên tiến, có giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường.

5. Doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất-kinh doanh, có nhiều đóng góp cho xã hội và địa phương.

Điều 12. Trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận đối với các doanh nghiệp được thuê đất

1. Các doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất gửi công văn đăng ký nêu rõ nhu cầu đến Ban quản lý Cụm công nghiệp để tổng hợp, phân loại. Công văn đăng ký nhu cầu theo mẫu hướng dẫn cụ thể của Ban quản lý Cụm công nghiệp gồm những nội dung chính sau:

a. Giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, ngành nghề đang hoạt động chủ yếu, sản phẩm chính, các số liệu chủ yếu về tình hình hoạt động những năm gần đây như: vốn kinh doanh, giá trị tài sản, doanh thu, giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp ngân sách, lao động …);

b. Nêu nhu cầu của doanh nghiệp: diện tích và mục đích cần thuê đất trong Cụm công nghiệp, công suất sử dụng điện, nước và nhu cầu về lao động;

c. Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Thành phố và chính quyền địa phương.

d. Khuyến khích các doanh nghiệp gửi đính kèm công văn đăng ký một bản Đề cương tóm tắt dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp.

2. Căn cứ quy hoạch Cụm công nghiệp và Quy chế này, Uỷ ban nhân dân quận (huyện) và Ban quản lý Cụm công nghiệp tổ chức kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế (nếu thấy cần thiết), phân loại và lựa chọn những Doanh nghiệp đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Quy chế này để tổng hợp, lập danh sách và hồ sơ trình Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội thụ lý.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan của Thành phố kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế (trường hợp cần thiết), thống nhất ý kiến đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận về nguyên tắc các doanh nghiệp được lập dự án xin thuê đất trong Cụm công nghiệp.

4. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội chủ trì phối hợp với Ban quản lý Cụm công nghiệp tổ chức hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp lập dự án xin thuê đất trong Cụm công nghiệp. Hồ sơ dự án của doanh nghiệp được lập theo mẫu thống nhất do Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội hướng dẫn. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày được hướng dẫn lập dự án, doanh nghiệp phải hoàn chỉnh hồ sơ dự án và nộp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội.

5. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án của doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan của Thành phố và Ban quản lý Cụm công nghiệp tổ chức xem xét các hồ sơ dự án và thống nhất ý kiến trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận về địa điểm, diện tích đất doanh nghiệp được thuê để thực hiện dự án trong Cụm công nghiệp.

Điều 13. Những quy định về sử dụng đất và xây dựng nhà xưởng của các doanh nghiệp được thuê đất trực tiếp của Thành phố trong Cụm công nghiệp 

Việc tổ chức bàn giao mốc giới trên thực địa, lập hồ sơ xây dựng công trình, nhà xưởng của các doanh nghiệp được thuê đất trực tiếp của Thành phố trong Cụm công nghiệp được quy định tại ‘Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; dự án xây dựng công trình, nhà xưởng trong các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà nội‘ ban hành kèm theo Quyết định số  24/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 2 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Cụm công nghiệp

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp Cụm công nghiệp còn có các quyền, nghĩa vụ cụ thể sau:

1. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng với nội dung Giấy chứng nhận đầu tư vào Cụm công nghiệp và các văn bản pháp lý có liên quan khác. Mọi thay đổi, bổ sung phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo sự hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội.

2. Sử dụng có trả tiền các công trình hạ tầng, các tiện nghi tiện ích công cộng, các dịch vụ trong Cụm công nghiệp theo hợp đồng đã ký kết với Ban quản lý Cụm công nghiệp.

3. Trong thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày được bàn giao mặt bằng, Doanh nghiệp phải tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng theo hồ sơ xây dựng đã được phê duyệt và đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng và những lý do chính đáng khác mà không triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng đúng tiến độ, doanh nghiệp phải báo cáo Ban quản lý Cụm công nghiệp và xin gia hạn. Ban quản lý Cụm công nghiệp  có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc gia hạn một lần với thời gian gia hạn không quá 3 (ba) tháng kể từ ngày nhận đơn và có trách nhiệm báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội. Hết thời gian gia hạn, doanh nghiệp không xây dựng nhà xưởng thì Ban quản lý Cụm công nghiệp báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội tổng hợp hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

5. Báo cáo định kỳ (quý, năm) về tình hình hoạt động cho Ban quản lý Cụm công nghiệp để tổng hợp, báo cáo chung theo hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội.

6. Doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hiện hành, các nội dung có liên quan của Quy chế này, Điều lệ Cụm công nghiệp, thực hiện theo đúng các nội dung Hợp đồng kinh tế đã ký kết với Ban quản lý Cụm công nghiệp. Nội dung hợp đồng do Ban quản lý Cụm công nghiệp soạn thảo với sự hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội.

Chương 5:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUẢN LÝ

Điều 15. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà nội

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo các quy định của pháp luật và theo Quy chế này.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Cụm công nghiệp, thống nhất và cụ thể hóa các quy định của pháp luật để hướng dẫn các Ban quản lý Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp Cụm công nghiệp thực hiện các nội dung được giao trong Quy chế này.

3. Hướng dẫn Ban quản lý Cụm công nghiệp xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm công nghiệp, trình Uỷ Ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

4. Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và các chứng chỉ thuộc thẩm quyền hoặc được uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì phối hợp với các Ban quản lý Cụm công nghiệp xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra định kỳ về tình hình hoạt động của các Cụm công nghiệp, việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp Cụm công nghiệp. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động quản lý nhà nước để đảm bảo việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên ngành được thực hiện không quá một lần trong một năm đối với mỗi Cụm công nghiệp và với mỗi doanh nghiệp.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện vận động xúc tiến đầu tư vào các Cụm công nghiệp.

7. Tổng hợp, kiểm tra việc gia hạn của Ban quản lý Cụm công nghiệp đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng tiến độ xây dựng nhà xưởng trong các Cụm công nghiệp.

8. Tham mưu, đề xuất với Uỷ Ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định xử lý theo thẩm quyền đối với những trường hợp vi phạm pháp luật và quy định của Thành phố trong các Cụm công nghiệp.

9. Theo dõi tình hình, phát hiện, đề xuất Uỷ ban nhân dân Thành phố thu hồi đất của doanh nghiệp thuê đất trong những trường hợp sau:

a. Vi phạm các quy định của pháp luật, không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo tiến độ quy định, vi phạm các quy định của Quy chế này.

b. Hết thời gian theo quy định của Quy chế này mà doanh nghiệp không triển khai xây dựng nhà xưởng theo đúng cam kết của doanh nghiệp và dự án được phê duyệt.

c. Sử dụng đất không đúng mục đích.

10. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy chế này.

11. Tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của các Cụm công nghiệp, báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) với Uỷ ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình quản lý, hoạt động của các Cụm công nghiệp trên địa bàn.

12. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 16: Trách nhiệm của các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện liên quan đến Cụm công nghiệp  của Thành phố

Ngoài chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, các sở ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện liên quan còn có các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a. Tham mưu đề xuất với Uỷ ban nhân dân Thành phố trong việc định hướng kế hoạch phát triển các Cụm công nghiệp, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho các Cụm công nghiệp.

b. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dự án đầu tư xây dựng các Cụm công nghiệp theo đúng tiến độ của Thành phố và quy định của pháp luật.

c. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội trong việc xem xét, đánh giá các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp.

2. Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất

a. Tham gia trong việc định hướng phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, lập kế hoạch sử dụng đất theo định hướng phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, kiểm tra việc sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt.

b. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội trong việc xem xét, đánh giá các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp.

c. Tổng hợp hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định cho các doanh nghiệp được thuê đất trong các Cụm công nghiệp.

Tổng hợp hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi đất của các doanh nghiệp vi phạm các quy định của Thành phố trong các Cụm công nghiệp theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

d. Hướng dẫn thủ tục và chủ trì phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường trong Cụm công nghiệp như: bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa, trích lục bản đồ khu đất, ký hợp đồng thuê đất với các doanh nghiệp, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp Cụm công nghiệp, thỏa thuận về môi trường với các doanh nghiệp Cụm công nghiệp …

e. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đất đai, môi trường trong các Cụm công nghiệp.

3. Sở Quy hoạch-Kiến trúc

a. Phê duyệt quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết mặt bằng Cụm công nghiệp.

b. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội trong việc xem xét, đánh giá các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp.

4. Sở Tài chính

a. Chủ trì thẩm định suất đầu tư trong Cụm công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định.

b. Phê duyệt quyết toán công trình sau khi hoàn thành.

c. Xác định các loại giá và phí trong Cụm công nghiệp.

5. Sở Xây dựng

Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình có sử dụng vốn ngân sách và vốn huy động trong Cụm công nghiệp theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân Thành phố để làm căn cứ tính toán, phê duyệt suất đầu tư. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội trong việc theo dõi, quản lý xây dựng trong Cụm công nghiệp.

6. Sở Công nghiệp

Phối hợp cùng các cơ quan liên quan trong việc tham mưu với Uỷ ban nhân dân Thành phố về định hướng phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp trong các Cụm công nghiệp.

7. Sở Giao thông công chính

Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình hạ tầng trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp sử dụng vốn ngân sách và vốn huy động theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân Thành phố để làm căn cứ tính toán, phê duyệt suất đầu tư.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội trong hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các doanh nghiệp Cụm công nghiệp.

Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trong việc tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân Thành phố về các cơ chế chính sách đối với lao động tại các Cụm công nghiệp như: đào tạo nghề, bổ túc về luật pháp, tạo nguồn lao động cho các Cụm công nghiệp.

9. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

a. Chịu trách nhiệm cùng với Chủ đầu tư trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ theo yêu cầu của Thành phố để đầu tư xây dựng các Cụm công nghiệp trên địa bàn.

b. Tham gia và phối hợp trong việc lựa chọn doanh nghiệp được thuê đất trong Cụm công nghiệp.

c. Là cấp trên trực tiếp của Ban quản lý Cụm công nghiệp thuộc quận, huyện theo quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban thuộc quận, huyện phối hợp với Ban quản lý Cụm công nghiệp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Thành phố về các mặt quản lý: an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng trong và ngoài Cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Chương 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Cụm công nghiệp

1. Đối với các Cụm công nghiệp đã hình thành, có doanh nghiệp được Uỷ ban nhân dân Thành phố chấp thuận lập dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, Ban quản lý các Cụm công nghiệp có trách nhiệm xây dựng và thông qua cơ quan cấp trên trực tiếp bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Cụm công nghiệp, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội chịu trách nhiệm hướng dẫn các Ban quản lý Cụm công nghiệp xây dựng bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Cụm công nghiệp theo bản Điều lệ mẫu (do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành) và theo điều kiện thực tế từng Cụm công nghiệp, tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để xem xét, phê duyệt.

2. Đối với các Cụm công nghiệp khác: ngay sau khi được Quyết định thành lập, Ban quản lý Cụm công nghiệp phải tiến hành xây dựng ngay bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Cụm công nghiệp theo trình tự nêu trên để tổ chức thực hiện.

Điều 18. Khen th­ưởng

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án và hoạt động của Cụm công nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của Quy chế này thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà nội chịu trách nhiệm tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2005
Ngày hiệu lực05/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 25/2005/QĐ-UB Quy chế quản lý Cụm công nghiệp địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2005/QĐ-UB Quy chế quản lý Cụm công nghiệp địa bàn Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành18/02/2005
        Ngày hiệu lực05/03/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 25/2005/QĐ-UB Quy chế quản lý Cụm công nghiệp địa bàn Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2005/QĐ-UB Quy chế quản lý Cụm công nghiệp địa bàn Hà Nội