Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban bồi thường thu hồi đất Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 30/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 32/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị đnh của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư: số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Liên Bộ (Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Liên ngành (Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính - Sở Xây dựng) tại Tờ trình s 693/TTrLN-BCĐTNMTTCXD ngày 18/9/2015; Báo cáo thẩm định số 2820/VBPQ-STP ngày 24/9/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện.”

2. Sửa đổi khoản Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 35; khoản 1, 3 Điều 37; Điều 42, cụ thể như sau:

Thay thế cụm từ “Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng” thành “Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội”.

3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 29, như sau:

Sửa đổi tên, nhiệm vụ của thành viên Tổ công tác “Đại diện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng - T viên” thành “Trung tâm phát trin quỹ đất Hà Nội - Tổ phó”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

a) Sửa đổi đoạn đầu (trước khoản 1 Điều 39) như sau:

“Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện là cơ quan thường trực, đầu mối chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện có trách nhiệm sau:”

b) Sửa đổi khoản 6 như sau:

“6. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy chế bốc thăm tái định cư, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện quy chế bốc thăm tái định cư.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; các tchức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Ch tịch HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- VPUB: PCVP, TH, Phòng chuyên viên;
- Trung tâm tin học công báo;
- Lưu: VT, TN. (130b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/04/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành30/10/2015
       Ngày hiệu lực09/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/04/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Hà Nội