Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban bồi thường thu hồi đất Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố bồi thường hỗ trợ tái định cư Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban bồi thường thu hồi đất Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư: số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Liên Bộ (Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2638/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 03/4/2016, Tờ trình bổ sung số 2843/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 08/4/2016; Báo cáo thẩm định số 617/STP-VBPQ ngày 07/4/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố gồm: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

a) Sửa đổi đoạn đầu (trước khoản 1 Điều 39) như sau:

“Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện là cơ quan thường trực, đầu mối chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện có trách nhiệm sau:”

b) Sửa đổi khoản 6 như sau:

“6. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy chế bốc thăm tái định cư, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện quy chế bốc thăm tái định cư.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- VP UBND TP: PCVP, TH, Phòng chuyên viên;
- Trung tâm tin học công báo;
- Lưu: VT, TN. (130b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực30/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban bồi thường thu hồi đất Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban bồi thường thu hồi đất Hà Nội
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu15/2016/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
      Người kýNguyễn Đức Chung
      Ngày ban hành20/04/2016
      Ngày hiệu lực30/04/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban bồi thường thu hồi đất Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2016/QĐ-UBND sửa đổi 23/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban bồi thường thu hồi đất Hà Nội