Quyết định 3585/QĐ-UBND

Quyết định 3585/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 3585/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3585/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 839/TTr-STP ngày 28 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ (chi tiết theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử và Công báo Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNB Thành phố; Giám đốc sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy
, (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo);
- Chủ tịch
UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;

- Ban Pháp chế HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP:
CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, TH, HCTC;
- Trung tâm tin học Công báo Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC(B).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn


 

Mu số 03

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND Thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Quyết định

105/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/2/2017

2.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND Ngày 21/03/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/02/2017

3.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/02/2017

4.

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND Ngày 15/09/2014

Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

03/03/2017

5.

Quyết định

58/2010/QĐ-UBND ngày 7/12/2010

Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

10/03/2017

6.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 21/01/2016

Về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/03/2017

7.

Quyết định

114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009

Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/03/2017

8.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 16/01/2014

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số

07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/03/2017

9.

Quyết định

68/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Ban hành Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/4/2017

10.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND

ngày 30/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

02/04/2017

11.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND Ngày 20/06/2014

Về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của UBND Thành phố Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08/04/2017

12.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của UBND Thành phố Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08/04/2017

13.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2017

14.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

Sửa đổi Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2017

15.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND Ngày 18/12/2015

Ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2017

16.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND Ngày 20/06/2014

Về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/4/2017

17.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015

Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 1495/QĐ-UBND 02/03/2017 về việc ban hành bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2017

18.

Quyết định

54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/4/2017

19.

Quyết định

99/2014/QĐ-UBND Ngày 31/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của y ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/4/2017

20.

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/4/2017

21.

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích công tác năm đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/4/2017

22.

Quyết định

103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009

Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/04/2017 của UBND Thành phố Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/04/2017 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội

24/4/2017

23.

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012

Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/04/2017 của UBND Thành phố Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/04/2017 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội

24/4/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3585/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3585/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2017
Ngày hiệu lực13/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3585/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3585/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3585/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3585/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Hồng Sơn
       Ngày ban hành13/06/2017
       Ngày hiệu lực13/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3585/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3585/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Hà Nội

           • 13/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực