Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi 21/2014/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê đất dự án đầu tư Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê chuyển mục đích sử dụng đất đầu tư Hà Nội 2017 và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi 21/2014/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê đất dự án đầu tư Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2016/-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định s 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1795/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 14 tháng 3 năm 2016; Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 477/STP-VBPQ ngày 18 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố như sau:

1. Sửa đổi Điều 7 như sau:

“Điều 7. Quyết định thu hồi đất và thông báo thu hồi đất

1. y ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai.

2. y ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai.

3. y ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điu 66 Luật Đất đai.

4. Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 ca Chính phủ.

y ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện ra thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân Thành ph.”

2. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định s32/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố.”

3. Sửa đổi mục e khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như sau:

e) Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với tổ chức khi Nhà nước thu hồi và tài sản trong phạm vi dự án được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thẩm định theo quy định và danh sách các tổ chức sử dụng đất trong phạm vi thu hồi (thể hiện rõ vị trí, diện tích, loại đất) kèm theo văn bản báo cáo của UBND cp huyện (trong đó có nội dung đnghị UBND Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng tổ chức).

2. Trình tự giải quyết

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Tờ trình, dự thảo Quyết định thu hồi đất trình UBND Thành phố (thời gian 10 ngày làm việc).

b) y ban nhân dân Thành phố xem xét, ký Quyết định thu hồi đất (thời hạn 5 ngày làm việc); thông báo việc ban hành Quyết định thu hồi đất cho UBND cấp huyện để quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng tổ chức.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, Tư pháp, KH&ĐT;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: các PCVP, TH, Phòng CV, TNth;
- Trung tâm tin học và công báo;
- Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quốc Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2016
Ngày hiệu lực24/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi 21/2014/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê đất dự án đầu tư Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi 21/2014/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê đất dự án đầu tư Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu13/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành14/04/2016
       Ngày hiệu lực24/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi 21/2014/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê đất dự án đầu tư Hà Nội

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2016/QĐ-UBND sửa đổi 21/2014/QĐ-UBND thu hồi giao cho thuê đất dự án đầu tư Hà Nội