Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015;

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2013;

Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 6739/TTr: LS TC-LĐTBXH ngày 27/12/2012 và Báo cáo thẩm định số 2907/STP-VBPQ ngày 28/12/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng và mức hỗ trợ: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2013.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo, ngoài ra khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỏa táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỏa táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể đối với các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Trung tâm thuộc Sở, các đối tượng vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân chết trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm công báo TP;
- Các phòng: VHXH, KT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

PHỤ LỤC

ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Đối tượng

Mức hỗ trợ

1

Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại các cơ sở của Hà Nội

 

a

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000 đồng/trường hợp

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi

1.500.000 đồng/trường hợp

b

Chi phí vận chuyển

 

 

- Khu vực nội thành

500.000 đồng/trường hợp

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000 đồng/trường hợp

2

Người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi

 

a

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000 đồng/trường hợp

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi

1.500.000 đồng/trường hợp

b

Chi phí vận chuyển

 

 

- Khu vực nội thành

500.000 đồng/trường hợp

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000 đồng/trường hợp

c

Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro)

Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang

3

Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không cỏ người thân, mất trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

a

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000 đồng/trường hợp

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi

1.500.000 đồng/trường hợp

b

Chi phí vận chuyển

 

 

- Khu vực nội thành

500.000 đồng/trường hợp

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000 đồng/trường hợp

c

Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro)

Theo mức giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang

* Thời gian thực hiện:

- Đối tượng tại điểm 1, 2: thực hiện trong 3 năm 2013-2015, từ ngày 01/01/2013.

- Đối tượng tại điểm 3: thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2013
Ngày hiệu lực04/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 05/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng Hà Nội
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
      Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
      Ngày ban hành25/01/2013
      Ngày hiệu lực04/02/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 05/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng Hà Nội