Quyết định 28/2010/QĐ-UBND

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng đã được thay thế bởi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 28/2010/QĐ-UBND  

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;
Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính tại Tờ trình số 446/TTr-LĐTBXH-TC ngày 5/4/2010 và tờ trình số 867/TTr-LĐTBXH-TC ngày 16/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

I. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỎA TÁNG VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN:

1. Đối tượng:

1.1. Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ kinh phí khi hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội.

1.2. Đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, chết trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Chi phí hỏa táng:

- Đối với thi hài người lớn: 3.000.000 đ/trường hợp hỏa táng

- Đối với thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đ/trường hợp hỏa táng

2.2. Chi phí vận chuyển:

- Đối với khu vực nội thành: 500.000 đ/trường hợp hỏa táng

- Đối với khu vực ngoại thành: 1.000.000 đ/trường hợp hỏa táng

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng quy định tại điểm 1.1 Mục 1: hỗ trợ trong 3 năm (2010 - 2012).

- Đối với đối tượng quy định tại điểm 1.2 Mục 1: Từ năm 2010

II. HỖ TRỢ CÁC CHI PHÍ KHÁC:

1. Đối tượng:

1.1. Thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.

1.2. Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố, Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, mất trên địa bàn Thành phố.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: gồm áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro theo giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang tại thời điểm thanh toán.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng tại điểm 1.1 Mục II: Hỗ trợ trong 3 năm (2010 - 2012)

- Đối với đối tượng tại điểm 1.2 Mục II: Từ năm 2010

III. NGUỒN KINH PHÍ: Ngân sách Thành phố đảm bảo

Ngoài ra, khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

3. Giao UBND các Quận, Huyện, Thị xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỏa táng hàng năm và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/C Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng: LĐ, KT,TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2010
Ngày hiệu lực02/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành22/06/2010
        Ngày hiệu lực02/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng