Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền Hội đồng thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG HÌNH THỨC HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành ph Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các Tờ trình: s 3264/TTr-SLĐTBXH ngày 08/12/2016 và số 190/TTr-SLĐTBXH ngày 23/01/2017, Báo cáo thẩm định s 2414/STP-VBPQ ngày 01/12/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đi tượng, thời gian và mức hỗ trợ:

TT

Đối tượng

Mức hỗ tr

I

Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.

 

1

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000đ/ca

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi

1.500.000đ/ca

2

Chi phí vận chuyển

 

 

- Khu vc ni thành

500.000đ/ca

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000đ/ca

3

Chi phí khác áp dụng người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi (áo quan hỏa táng, túi đồ khâm liệm và quản lý lưu giữ bình tro).

Theo mức giá thấp nhất của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

II

Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Bệnh viện 09 của Thành phố; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, mất trên địa bàn Thành phố.

Thời gian thực hiện từ ngày Quyết định có hiệu lực

 

1

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000đ/ca

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi

1.500.000đ/ca

2

Chi phí vận chuyển

 

 

- Khu vc ni thành

500.000đ/ca

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000đ/ca

3

Chi phí khác (áo quan hỏa táng, túi đồ khâm liệm và quản lý lưu giữ bình tro)

Theo mức giá thấp nhất của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội

2. Nguồn kinh phí: Bố trí trong dự toán kinh phí giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, khuyến khích UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đi tượng của địa phương.

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan

1. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và phương án thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng cụ thể hàng năm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng hàng năm; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích; chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định s05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng Ban Phục vụ ltang Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: LĐTB&XH, XD, Y tế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các Ban: KTNS, VHXH-HĐND Thành phố;
- Báo: HNM, KTĐT, TTXVN-Phân xã HN, Đài PT&TH Hà Nội;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo Thành phố;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng, các phòng: KGVX, KT, TH, TKBT;
- Lưu: VT
, KGVX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2017
Ngày hiệu lực20/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2020
Cập nhật4 tháng trước
(01/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành10/02/2017
       Ngày hiệu lực20/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2020
       Cập nhật4 tháng trước
       (01/08/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội