Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 05/2013/QĐ-UBND khuyến khích hỏa táng Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 05/2013/QĐ-UBND khuyến khích hỏa táng Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính tại Tờ trình số 2636/TTr LS: LĐTBXH-TC ngày 16/9/2015; Tờ trình số 564/TTr-LĐTBXH-BTXH ngày 15/3/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Báo cáo thẩm định số 217/STP-VBPQ ngày 25/01/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng, mức hỗ trợ tại điểm 1, 2 thực hiện đến hết năm 2020.

2. Nguồn kinh phí:

a. Năm 2016, ngân sách Thành phố đảm bảo (Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 có hiệu lực từ năm 2013 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2011 - 2015 được kéo dài hết năm 2016).

b. Từ năm 2017 đến năm 2020: theo quy định về phân cấp ngân sách của Thành phố. Khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính: Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí theo đúng mục đích; chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ni dung khác không thay đổi vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTB&XH;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; (để b/c)
- TT TU, TT HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)

- Các PCT UBND TP; (để b/c)
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- TTTH&CB TP;
- Cổng giao tiếp điện tử HN;
- VPUB: PVP P.V.Chiến
, VX, KT, TH;
- Lưu: VT, VX(Ngọ
c).

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC

ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết địn
h số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Đối tượng

Mức hỗ trợ

1

Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi thực hiện hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội

 

a

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000 đ/trường hợp

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tui

1.500.000 đ/trường hợp

b

Chi phí vận chuyn

 

 

- Khu vực nội thành

500.000 đng/trường hợp

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000 đng/trường hợp

2

Người dân thuộc hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tui

 

a

Chi phí hỏa táng

 

 

- Thi hài người lớn

3.000.000 đ/trường hợp

 

- Thi hài trẻ em dưới 6 tui

1.500.000 đ/trường hợp

b

Chi phí vận chuyn

 

 

- Khu vực nội thành

500.000 đng/trường hợp

 

- Khu vực ngoại thành

1.000.000 đồng/ trường hp

c

Chi phí khác (áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro)

Theo mức giá thp nht của Ban phục vụ lễ tang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực31/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 05/2013/QĐ-UBND khuyến khích hỏa táng Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 05/2013/QĐ-UBND khuyến khích hỏa táng Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Sửu
       Ngày ban hành21/03/2016
       Ngày hiệu lực31/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 05/2013/QĐ-UBND khuyến khích hỏa táng Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 05/2013/QĐ-UBND khuyến khích hỏa táng Hà Nội