Quyết định 105/2007/QĐ-UBND

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng doanh nghiệp doanh nhân Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TNG CÚP THĂNG LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

n cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua Khen thưởng;

Theo đề nghị của Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số: 178/TTr-BTĐ ngày 13/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thành ủy, HĐND TP (để báo cáo);
-
Ban TĐ-KT TW (để báo cáo);
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
-
Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c CPVP,TH,PC,NC;
- Đài PTvà TH HN;
- Báo Hà Nội mới;
- Báo Kinh tế và Đô thị;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phí Thái Bình

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG CÚP THĂNG LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cúp Thăng Long là hình thức khen thưởng của UBND Thành phố đối với các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy chế này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét tặng Cúp Thăng Long.

Điều 3. Đối tượng xét tặng

Tất cả các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CÚP THĂNG LONG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng Cúp Thăng Long:

1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

a) Doanh nghiệp có mức tăng trưởng liên tục trong hai năm, tốc độ tăng doanh thu hàng năm phải đảm bảo mức tăng bình quân chung theo ngành nghề từ 10% trở lên (đối với doanh nghiệp có từ 300 lao động trở xuống phải tăng từ 15% trở lên).

b) Lợi nhuận trước thuế năm sau cao hơn năm trước 10%.

c) Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các khoản nộp khác theo chế độ Nhà nước quy định, năm sau nộp cao hơn năm trước 10% trở lên.

d) Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/vốn chủ sở hữu đạt từ 8% trở lên.

đ) Không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn từ 1 trở lên.

e) Các hoạt động không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.

2. Về lĩnh vực khoa học, công nghệ: có áp dụng các hình thức quản lý chất lượng tiên tiến, đổi mới công ngh, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

3. Về lao động và môi trường lao động: 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện, thu nhập năm sau cao hơn năm trước từ 5% trở lên, thu nhập bình quân không dưới 3 lần mức lương tối thiểu hiện hành (riêng các doanh nghiệp nông nghiệp, HTX không dưới 2 lần mức lương tối thiểu). Môi trường lao động, rác thải, nước thải, khí thải thực hin đúng quy định hiện hành, đảm bảo an toàn không để xy ra tai nạn nghiêm trọng, phòng chống cháy nổ.

4. Về tổ chức Đảng, đoàn th:

a) Doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả Công ty cổ phần Nhà nước chi phối, Công ty TNHH nhà nước một thành viên) có tổ chức Đảng, đoàn thể. Tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả được các cấp công nhận.

b) Các loại hình doanh nghiệp khác (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có tổ chức Công đoàn. Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả được các cấp công nhận.

5. Về công tác từ thiện xã hội: Doanh nghiệp tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Tổng mức tham gia công tác từ thiện xã hội (trong và ngoài Thành phố) từ 30 triệu đồng một năm trở lên.

6. Về công tác thi đua, khen thưởng: Doanh nghiệp hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thành phố phát động. Trong thời gian xét tặng, doanh nghiệp được tặng ít nhất một danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng của Trung ương hoặc thành phố (doanh nghiệp tư nhân được tặng giấy khen của sở, ngành, quận, huyện).

7. Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có sản phẩm chất lượng, uy tín và được bình chọn tại các cuộc thi, hội chợ trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp đủ 7 tiêu chuẩn trên sẽ được xét chọn để tặng Cúp Thăng Long. Trường hợp đặc biệt Hội đồng tư vn có báo cáo đề nghị UBND Thành phố xét, tặng Cúp.

Chương 3.

THỦ TỤC HỒ SƠ, QUY TRÌNH XÉT TẶNG

Điều 5. Thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng

Cúp Thăng Long được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Hồ sơ đăng ký đề nghị xét tặng gồm:

1. Công văn của cấp trên đơn vị đề nghị UBND Thành phố xét tặng Cúp Thăng Long (theo Hướng dẫn số 166/BTĐ-HCTH ngày 18/11/2006 của Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố về tuyến trình và thủ tục hồ sơ khen thưởng);

2. Báo cáo thành tích 2 năm của đơn vị (theo mẫu).

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Thành lập Hội đồng tư vấn xét tặng Cúp Thăng Long gồm: Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Thống kê và một số sở chuyên ngành khác liên quan. Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố là Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Phó Giám đốc Sở Thương mại là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn.

2. Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố là cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn căn cứ vào từng lĩnh vực xét tặng để mời các sở, ngành liên quan tham gia Hội đồng tư vấn.

3. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đề nghị UBND Thành phố tặng Cúp Thăng Long. Các thành viên Hội đồng tư vấn có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp bình xét, đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu, xứng đáng tặng Cúp Thăng Long. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Hội đng tư vấn báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết đnh.

Chương 4.

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hình thức khen thưởng

Doanh nghiệp được tặng Cúp Thăng Long:

1. UBND Thành phố tặng Cúp, Bằng công nhận và kèm theo tiền thưởng. Mức thưởng căn cứ vào điều kiện cụ thể hàng năm, Ban Thi đua-Khen thưởng đề xuất, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

2. Tôn vinh, biểu dương, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Thành phố.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Cúp Thăng Long được tổ chức xét tặng hàng năm. Căn cứ tình hình thực tế hàng năm, UBND Thành phố sẽ quyết định số lượng Cúp tặng.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích. Doanh nghiệp bị thu hồi Cúp nếu phát hiện thấy thành tích trong báo cáo không đúng sự thật.

3. Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố phối hợp Sở Thương mại và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu xét thấy còn có những điều chưa phù hợp, Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung.

 

Đơn vị chủ quản
Đơn vị báo cáo thành tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 200

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Cúp Thăng Long

1. Một số thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa ch:                                                                                   Mã sthuế:

- Điện thoại số:                                                  Fax:

- Ngày tháng năm thành lập:

- Tổng số cán bộ công nhân viên:

- Chức năng sản xuất, kinh doanh chính:

- Tóm tắt quá trình phát triển,

2. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của doanh nghiệp trong thời gian đề nghị khen thưởng.

3. Thành tích của doanh nghiệp.

Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng Cúp Thăng Long gồm 7 nội dung để báo cáo thành tích. Báo cáo thành tích cần sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, sơ đồ, biểu đồ để nêu bật được những cố gắng, thành tích của đơn vị. Đặc biệt chú ý các giải pháp, biện pháp, các ứng dụng tiến bộ trong quản lý, khoa học, công nghệ để đưa doanh nghiệp phát triển.

Báo cáo theo biểu bảng (trang sau).

TT

Nội dung

Đơn vị

Năm 2005

Năm 2006

Ghi chú

Thực hin

Tỷ lệ % 2005/2004

Thực hiện

Tỷ lệ (%) 2006/2005

 

1

Tổng số CBCNV

Người

 

 

 

 

 

2

Doanh thu

Tr đồng

 

 

 

 

 

3

Lơi nhuận trước thuế

Tr đng

 

 

 

 

 

4

Vốn chủ sở hữu

Tr đồng

 

 

 

 

 

5

Nộp ngân sách

Tr đồng

 

 

 

 

 

6

Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu

(%)

 

 

 

 

 

7

Nợ phải trả quá hạn

Tr đồng

 

 

 

 

 

8

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hn

 

 

 

 

 

 

9

Thu nhập bình quân

Tr đồng/ ng/tháng

 

 

 

 

 

10

Tham gia công tác từ thin xã hi

Tr đồng

 

 

 

 

 

11

Vi phạm pháp luật

 

 

 

 

 

Ghi ở phần này có hoặc không

12

ng dụng KHCN

 

 

 

 

 

Ghi ở phần này, chỉ nêu ứng dụng KHCN tiêu biểu.

13

Đóng bảo hiểm XH được bao nhiêu % người lao động.

(%)

 

 

 

 

 

14

Tổ chức Đảng

 

 

 

 

 

Ghi ở phần này, Có phải là Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh không.

15

Tổ chức đoàn thể

 

 

 

 

 

Ghi ở phần này, được khen thưởng hình thức nào.

16

Khen thưởng của đơn vị.

 

 

 

 

 

Ghi ở phần này, được khen thưởng hình thức nào.

17

Sản phẩm có uy tín

 

 

 

 

 

Ghi ở phần này, ghi tên sản phẩm uy tín.

 

Tổ chức Đảng (nếu có) hoặc Công đoàn
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Giám đốc Doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2007
Ngày hiệu lực07/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 105/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành27/09/2007
        Ngày hiệu lực07/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 105/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Cúp Thăng Long