Quyết định 68/2009/QĐ-UBND

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009–2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2009/QĐ-UBND Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009–2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 68/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2009 – 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;
Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Hà Nội tại Tờ trình số 880/TTr-SCT ngày 26 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với các nội dung của Chương trình kèm theo Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các Quận, huyện, thành phố trực thuộc, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐB Quốc hội TP HN;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Báo Hà Nội mới, Đài PTTH TP;
- CVP, các PVP, TH, XD, GT, CT;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT, CT (li2b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2009
Ngày hiệu lực23/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/2009/QĐ-UBND Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009–2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/2009/QĐ-UBND Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009–2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành13/05/2009
        Ngày hiệu lực23/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 68/2009/QĐ-UBND Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009–2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2009/QĐ-UBND Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009–2015