Quyết định 35/2013/QĐ-UBND

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quản lý doanh nghiệp hoạt động hộ kinh doanh Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 1950/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quản lý doanh nghiệp hoạt động hộ kinh doanh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 và Điều 3, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 quy định việc đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1854/STP-VBPQ ngày 25/7/2013 của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 319/TTr-KH&ĐT ngày 10/6/2013 và số 511/TTr-KH&ĐT ngày 07/8/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 13 trong Chương 3 Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

g) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, ký văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và quy định thời hạn hiệu lực bổ sung hồ sơ đối với doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

- Cấp mới, cấp điều chỉnh, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội.

- Cấp mới, cấp điều chỉnh, cấp lại, cấp đổi văn bản chấp thuận việc đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Thành phố Hà Nội của bên hợp doanh nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Ký văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động của chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh, kho hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm (không mang tính sản xuất) trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được cấp trước ngày 01/7/2006 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thông báo về việc giải thể chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh, kho hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm (không mang tính sản xuất), văn phòng điều hành tại Thành phố Hà Nội của bên nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Ký văn bản xác nhận đăng ký nhân sự chủ chốt quản lý điều hành của doanh nghiệp như danh sách giám đốc hoặc tổng giám đốc, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH), hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), ban điều phối (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh), văn phòng điều hành (đối với bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh), được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài và chưa đăng ký lại theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

- Thời hạn hiệu lực đối với các hồ sơ lưu giữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chờ nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lưu giữ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày có thông báo yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ. Quá thời hạn nêu trên nhà đầu tư không thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ mặc nhiên hết hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PVP, các phòng CV, TH;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực14/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quản lý doanh nghiệp hoạt động hộ kinh doanh Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quản lý doanh nghiệp hoạt động hộ kinh doanh Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành04/09/2013
       Ngày hiệu lực14/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quản lý doanh nghiệp hoạt động hộ kinh doanh Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quản lý doanh nghiệp hoạt động hộ kinh doanh Hà Nội