Quyết định 1950/QĐ-UBND

Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2016 về chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1950/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/QĐ-UBND

Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2013/QĐ-UBND NGÀY 04/9/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1292/BC-KH&ĐT ngày 21/12/2015, văn bản số 217/KH&ĐT-ĐTNN ngày 18/01/2016, văn bản s 1204/KH&ĐT-ĐTNN ngày 28/3/2016; ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 3449/STP-KT&THPL ngày 17/11/2015 và Báo cáo số 12/BC-STP ngày 07/3/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành, cơ quan của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- VPUB: Các PCVP, các P.CV, TH;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Trung tâm tin học Công báo Thành phố;
- Lưu: VT, CTh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1950/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1950/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1950/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1950/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1950/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1950/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Doãn Toản
       Ngày ban hành21/04/2016
       Ngày hiệu lực21/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1950/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1950/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội 2016

           • 21/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực