Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 triển khai Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi và Nghị định hướng dẫn thi hành do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 triển khai Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/02/2013; Chính phủ đã ban hành các Nghị định; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 31/7/2013); Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về Minh bạch tài sản, thu nhập (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2013) và Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (có hiệu lực 30/9/2013).

Để triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và giai đoạn hai (2011-2016) các nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 ban hành theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 12/5/2009 của Chính phủ đã đề ra trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật: Tổ chức thực hiện tốt Đề án của Bộ Tư pháp về tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ nay đến năm 2016 và Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh về Kế hoạch để thực hiện Đề án nêu trên. Căn cứ Kế hoạch, các cấp các ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở đơn vị mình gắn với việc triển khai “Ngày pháp luật”; đây là một trong những nội dung đánh giá chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với ngành Thanh tra, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung của Đề án phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 21/12/2012. Do đó, Thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan Tư pháp cùng cấp để tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng: Chế độ kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng đã được quy định cụ thể từ Điều 40 đến Điều 51 của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012. Do đó, các cơ quan, tổ chức đơn vị phải xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Đây là công tác kiểm tra nội bộ, được thực hiện thường xuyên đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, kể cả đối với các cơ quan không có đơn vị trực thuộc.

Tổ chức thanh tra các cấp theo thẩm quyền được giao phải tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng là công tác thường xuyên nhằm để xem xét, đánh giá và tăng cường biện pháp phòng ngừa để bảo đảm việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình.

3. Công tác kê khai tài sản, thu nhập: Ngày 17/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Theo đó, việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện hàng năm theo một mẫu Bản kê khai (bỏ trình tự kê khai lần đầu, kê khai bổ sung); việc kê khai tài sản, thu nhập hoàn thành chậm nhất ngày 31 tháng 12 hàng năm; sau khi kê khai, kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai theo đúng mẫu quy định, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành công khai Bản kê khai theo đúng quy định và phải hoàn thành trước ngày 31/3 năm sau. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nghiên cứu các văn bản quy phạm có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập.

Riêng năm 2013, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu và thời gian (phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai trước ngày 30/11/2013; tiến hành việc kê khai, giao nhận bản kê khai hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2013; thực hiện việc công khai bản kê khai và tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/3 năm 2014 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/3/2014).

4. Về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao sẽ có tác động mạnh mẽ lên thái độ, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đây là công cụ pháp lý quan trọng để tăng cường sự giám sát của người dân đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước; là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; do đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như của các cơ quan nhà nước, nhất là những cơ quan trực tiếp giải quyết công việc của công dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nội dung này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình; Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm giải trình và xử lý trong trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm giải trình.

5. Nghiêm túc thực hiện đúng thời gian và nội dung chế độ báo cáo về PCTN định kỳ và đột xuất theo quy định

Giao Sở Nội vụ phối hợp cùng Thanh tra tỉnh theo dõi việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đưa việc thực hiện nhiệm vụ này vào để xét thi đua hàng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

6. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c)
- Thanh tra Chính phủ (b/cáo);
- Ban Nội chính TW;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh, TT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Ban Quản lý Dự án thuộc tỉnh;
- Các Tổng Cty, Công ty; Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Lưu VT-LT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2013
Ngày hiệu lực13/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 triển khai Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 triển khai Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành13/11/2013
        Ngày hiệu lực13/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 triển khai Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 triển khai Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi Khánh Hòa

           • 13/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực