Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND về tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016; Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, số 111/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi NSNN tỉnh Quảng Bình năm 2016, Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhờ sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, hiện tượng hải sản chết bất thường do sự cố môi trường biển đã làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, đặc biệt là tác động mạnh đến tư tưởng, tâm lý và đời sống của người dân các xã ven biển, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh; nhiều doanh nghiệp còn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất, đánh bắt, nuôi trồng chế biến hải sản, kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng; một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn chưa đạt tiến độ đề ra, nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ đọng thuế còn lớn v.v…

Ngày 03/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 và Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016, để đảm bảo sự chủ động trong điều hành các nhiệm vụ thu, chi NSNN theo dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016, đồng thời tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước như sau:

I. Về thu ngân sách nhà nước

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có số thu lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2016, cụ thể:

- Cơ quan Thuế, chủ trì các cơ quan có liên quan tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung tổ chức rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, nhất là đối với loại kinh doanh tư nhân, lĩnh vực XDCB, dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn; đôn đốc các khoản phải thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại; tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế mới đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan;

- Đẩy mạnh việc xử lý thu hồi nợ đọng thuế, tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế; định kỳ công khai số thuế nợ đọng của từng địa phương, doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, phấn đấu tăng thu trên 30% so vi dự toán được giao.

II. Về chi ngân sách nhà nước

Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phí để đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán; đồng thời tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện một số giải pháp như sau:

1. Dừng triển khai và hủy bỏ đối với các khoản chi thường xuyên (không bao gồm phần vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia)

1.1. Hủy bỏ đối với các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho các đơn vị dự toán mà sau ngày 30/6/2016 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp (trừ các khoản được phép thực hiện phân bổ, cấp phát theo tiến độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và các trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép).

Sau ngày 30/6/2016, cơ quan tài chính các cấp không thẩm tra phân bổ dự toán đối với các khoản chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị (trừ các khoản được phép thực hiện phân bổ, cấp phát theo tiến độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và các trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các khoản chưa phân bổ và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát của mình báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

1.2. Dừng thực hiện và hủy bỏ đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm, nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp (trừ một số trường hợp: Kinh phí phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện theo tiến độ quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định), cụ thể:

- Các đơn vị dự toán cấp tỉnh thực hiện rà soát và gửi kết quả rà soát cắt giảm kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm (nếu có), nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa thực hiện về Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giảm dự toán của cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch trước ngày 20/7/2016 để thực hiện kiểm soát chi.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện rà soát kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm (nếu có), nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa thực hiện và gửi kết quả rà soát về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã để tham mưu cho UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh giảm dự toán của cơ quan, đơn vị trên địa bàn và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 20/7/2016 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện kiểm soát chi.

- Trường hợp các đơn vị, địa phương không gửi kết quả rà soát, cắt giảm thì Kho bạc Nhà nước (nơi kiểm soát, thanh toán) phải thực hiện kiểm soát thanh toán chặt chẽ cho đơn vị theo dự toán ngân sách nhà nước đã giao theo quy định hiện hành. Trong quá trình kiểm soát chi, trường hợp Kho bạc Nhà nước phát hiện các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa được phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, thì Kho bạc Nhà nước phải tạm dừng thanh toán, đồng thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

1.3. Đối với việc mua sắm xe ô tô thực hiện theo Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016. Thực hiện nghiêm quy định không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác.

2. Về tiết kiệm các khoản chi thường xuyên

2.1. Mục tiêu, yêu cầu chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, các địa phương thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí">188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

2.2. Nội dung tiết kiệm:

- Chi đi công tác nước ngoài: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí. Công văn số 158/VPCP-QHQT ngày 27/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về tình hình Đoàn ra, Đoàn vào năm 2016 và Kế hoạch Đoàn ra, Đoàn vào của UBND tỉnh năm 2016.

- Chi phí đi công tác trong nước: Rà soát việc tổ chức các đoàn công tác theo tinh thần triệt để tiết kiệm, nắm thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị. Trường hợp cần thiết phải tổ chức đoàn công tác, phải xác định cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong đoàn, triệt để ngăn chặn việc kết hợp đi công tác với tham quan, du lịch. Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; không tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các cơ quan có liên quan.

- Chi phí văn phòng phẩm: Triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện nhận văn bản chỉ đạo qua mạng công nghệ thông tin để hạn chế in, sao chụp giấy tờ không cần thiết, tăng cường tận dụng giấy in 2 mặt.

- Chi phí sử dụng điện: Thực hiện tiết kiệm điện theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành công trình:

+ Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo; chế độ tiếp khách trong nước và quốc tế; hạn chế tình trạng phô trương, hình thức, tiếp khách tràn lan gây lãng phí ngân sách nhà nước. Cắt giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổ chức các lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành; không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực.

+ Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý và kết hợp hợp lý các loại cuộc họp; chuẩn bị kỹ đầy đủ đúng yêu cầu, nội dung cuộc họp, tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

+ Hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung (trừ các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước); đối với các cuộc họp, hội nghị bắt buộc phải tổ chức trên phạm vi liên tỉnh (tổ chức tại Quảng Bình) phải được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản.

2.3. Thực hiện công khai đối với các khoản chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài từ ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau:

- Nội dung công khai: Dự toán đã bố trí, kinh phí đã phân bổ, sử dụng, số lượng đoàn đi công tác nước ngoài.

- Hình thức công khai: Phù hợp với hoạt động của đơn vị (niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử...).

3. Về quản lý và điều hành ngân sách

3.1. Không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo.

3.2. Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán ngân sách đầu năm của cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã nhưng đến 30/6/2016 chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu (trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật và trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

3.3. Không ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau; trường hợp đặc biệt (thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách...) thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3.4. Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm mạnh các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thật sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

3.5. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Tổ chức điều hành chi NSNN theo nguyên tắc:

a) Quản lý chặt chẽ, trước mắt điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; 50% nguồn dự phòng ngân sách còn lại tạm giữ lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết trong dự toán được giao (mua sắm, sửa chữa....).

b) Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2016 để đảm bảo dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền thông qua; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định của từng cấp chính quyền địa phương các cấp.

c) Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương cũng bị giảm thu tổng thể thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

d) Các địa phương trước mắt tạm giữ lại 50% dự phòng ngân sách để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn; căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, theo nguyên tắc:

- Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) đạt dự toán, nguồn kinh phí tạm giữ lại tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán đầu năm và đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết phát sinh theo quy định.

- Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán: Nguồn kinh phí tạm giữ lại được sử dụng để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; nếu vẫn còn thiếu nguồn thì sử dụng thêm nguồn lực tài chính ngân sách của địa phương (kết dư ngân sách địa phương năm 2015...); kết hợp với rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết,... để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

III. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những nội dung của Chỉ thị này khẩn trương triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân sách năm 2016; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị dự toán rà soát các khoản chi thường xuyên chưa phân bổ, các khoản mua sắm, sửa chữa chưa thực hiện theo quy định, định kỳ hàng quý các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

- Giao Sở Tài chính tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai các nội dung tại Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét xử lý theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Bình 2016
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 17/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Bình 2016

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Bình 2016

  • 01/07/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/07/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực