Chỉ thị 18/2005/CT-UBND

Chỉ thị 18/2005/CT-UBND về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý Hậu Giang đã được thay thế bởi Chỉ thị 07/2011/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:18/2005/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 02 tháng 6 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng và người chưa thành niên, nhất là TGPL cho các đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành và các cấp đặc biệt quan tâm, đã góp phần rất lớn vào việc xóa đói giảm nghèo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa, đem lại công bằng xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và nhân dân; làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân, giữ đoàn kết trong cộng đồng, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được. Từng lúc, từng nơi công tác TGPL chưa được thật sự coi trọng và quan tâm đúng mức. Việc phối hợp triển khai giữa các ngành, các cấp với cơ quan TGPL chưa được chặt chẽ và thường xuyên, đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý còn thiếu. Vì vây, việc đáp ứng nhu cầu TGPL miễn phí cho các đối tượng còn hạn chế.

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoạt động TGPL, xem đây là trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, nhằm mục đích bảo vệ pháp chế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của công dân. Công tác này là một bộ phận quan trọng trong tổng thể chính sách thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ cương phép nước và thực hiện công bằng xã hội.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quan và tổ chức có liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý; tập trung chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã Vị Thanh và các huyện trong việc thực hiện TGPL; tăng cường củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ TGPL ở cơ sở.

- Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, luôn trau dồi nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng việc tu dưỡng đạo đức cho chuyên viên và cộng tác viên TGPL, đảm bảo phục vụ tốt lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm; đề ra phương hướng hoạt động quý, 6 tháng, năm và phương hướng hoạt động năm sau cho công tác TGPL tỉnh.

3. Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh, khi nhận được văn bản kiến nghị của cơ quan TGPL phải xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

 4. Sở văn hóa Thông tin - Thể thao, các cơ quan Báo, Đài phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, miễn phí các thông tin về tổ chức và hoạt động TGPL cho nhân dân biết. Từng bước thiết lập các chuyên trang, chuyên mục TGPL miễn phí trên Báo, Đài với thời lượng thích đáng.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn chế độ tài chính, để UBND thị xã Vị Thanh và các huyện đảm bảo kinh phí phù hợp cho hoạt động TGPL ở địa phương, tạo điều kiện cho các tổ TGPL hoạt động, đáp ứng kịp thời yêu cầu TGPL của nhân dân.

6. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức chính trị - xã hội và các Đoàn thể tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả công tác TGPL ở địa phương.

 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành, Đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh và các huyện có kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng CP (HN-TPHCM)
- Cục trợ giúp pháp lý
- Cục Kiểm tra Văn bản – BTP
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh
- Sở, Ban, ngành tỉnh
- UBND TX. Vị Thanh và các huyện
- Các cơ quan Báo, Đài
- Phòng VBTT - Sở Tư pháp
- Lưu VP (2A, 4, LT).

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2005
Ngày hiệu lực12/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrịnh Quang Hưng
        Ngày ban hành02/06/2005
        Ngày hiệu lực12/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý Hậu Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/2005/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý Hậu Giang