Quyết định 362/QĐ-UBND

Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành hết hiệu lực thực hiện

Nội dung toàn văn Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thực hiện (đính kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 


DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN

(Đính kèm Quyết định số:362/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

Stt

Hình thức

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

21/2008/NQ-HĐND

05/12/2008

Về việc ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân 3 cấp tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Nghị quyết số 28/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

02

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND

17/12/2009

Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực

Thay thế bởi Nghị quyết số 26/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

03

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đã ban hành Nghị quyết số 20/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

QUYẾT ĐỊNH

01

Quyết định

79/2004/QĐ-UB

07/02/2004

Về việc thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Thay thế bởi Quyết định số 22/2011/QĐ- UBND ngày 20/6/2011

02

Quyết định

106/2004/QĐ-UB

12/4/2004

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 07/2011/QĐ- UBND ngày 21/02/2011

03

Quyết định

109/2004/QĐ-UB

15/4/2004

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 20/2011/QĐ- UBND ngày 05/5/2011

04

Quyết định

117/2004/QĐ-UB

29/5/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 19/2011/QĐ- UBND ngày 04/5/2011

05

Quyết định

29/2005/QĐ-UBND

08/7/2005

Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 29/2011/QĐ- UBND ngày 17/8/2011

06

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND

08/9/2006

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ- UBND ngày 26/01/2011

07

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND

18/9/2006

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 13/2011/QĐ- UBND ngày 10/3/2011

08

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND

27/11/2006

Ban hành quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 38/2011/QĐ- UBND ngày 08/11/2011

09

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND

25/12/2006

Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2007 - 2010

Thay thế bởi Quyết định số 04/2011/QĐ- UBND ngày 21/02/2011

10

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 05/2011/QĐ- UBND ngày 21/02/2011

11

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

29/10/2007

Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 10/2011/QĐ- UBND ngày 28/02/2011

12

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND

04/6/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 15/2011/QĐ- UBND ngày 20/4/2011

13

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND

15/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ- UBND ngày 20/4/2011

14

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

16/9/2008

Về việc ban hành hạn mức tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 28/2011/QĐ- UBND ngày 16/8/2011

15

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

23/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 44/2011/QĐ- UBND ngày 27/12/2011

16

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

16/9/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

17

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

21/9/2009

Quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2009 - 2010)

Thay thế bởi Quyết định số 41/2011/QĐ- UBND ngày 02/12/2011

18

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND

30/9/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế bởi Quyết định số 17/2011/QĐ- UBND ngày 20/4/2011

19

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

26/3/2010

Quy định mức chi kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 17/8/2011

20

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

31/12/2010

Về việc ban hành Quy định về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 47/2011/QĐ- UBND ngày 28/12/2011

CHỈ THỊ

01

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

15/3/2004

Về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo

Thay thế bởi Chỉ thị số 02/2011/CT- UBND ngày 16/02/2011

02

Chỉ thị

12/2004/CT-UBND

10/6/2004

Về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy

Thay thế bởi Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 01/4/2011

03

Chỉ thị

20/2004/CT-UBND

17/11/2004

Về việc kiện toàn và đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Chỉ thị số 16/2011/CT- UBND ngày 24/11/2011

04

Chỉ thị

18/2005/CT-UBND

02/6/2005

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Chỉ thị số 07/2011/CT- UBND ngày 28/6/2011

05

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND

31/01/2007

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Chỉ thị số 06/2011/CT- UBND ngày 01/4/2011

06

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND

09/10/2008

Về việc kiện toàn, cũng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Chỉ thị số 16/2011/CT- UBND ngày 24/11/2011

07

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

18/5/2010

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Chỉ thị số 04/2011/CT- UBND ngày 30/3/2011

08

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND

28/02/2011

Về công tác quốc phòng địa phương năm 2011

Đã thực hiện xong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 362/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu362/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2012
Ngày hiệu lực30/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 362/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu362/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành30/01/2012
       Ngày hiệu lực30/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực

           • 30/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực