Quyết định 106/2004/QĐ-UB

Quyết định 106/2004/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang

Quyết định 106/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 07/2011/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 03/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 106/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang


UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 12 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính Phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Quyết định số 180/2004/QĐ-UB ngày 23/02/2 của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị tại Công văn số 26/CV.PTTH ngày 01/04/2004 của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình kèm theo "Đề án xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang" và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang là cơ quan báo chí (báo nói, báo hình) của Đảng bộ, chính quyền địa phương; diễn đàn của nhân dân; là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có chức năng tổ chức phát sóng các chương trình phát thanh - truyền hình địa phương; tổ chức phát sóng các chương trình tuyên truyền, giáo dục và giải trí phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của người nghe đài, xem đài; tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về truyền thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về hoạt động, tổ chức, biên chế của ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa - Thông tin, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác phát thanh - truyền hình tỉnh. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt.

2. Thực hiện các mặt công tác như xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất các chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển báo chí của tỉnh.

Tổ chức thực hiện sáng tác, đầu tư xây dựng và sản xuất các chương trình như: chương trình khoa giáo, phim tài liệu, chương trình thiếu nhi, chương trình ca nhạc, sân khấu, thể thao... (từ khâu viết kịch bản, đạo diễn, quay phim, thiết kế, mỹ thuật, thu thanh, lồng tiếng, hòa âm... ) đạt chất lượng nghệ thuật và mỹ thuật, góp phần phục vụ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mặt trận văn hóa tư tưởng, mang đậm bản sắc dân tộc theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

3. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân kỹ thuật lành nghề; đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và công nhân viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

5. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Đài Phát thanh - Truyền hình theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng và bảo quản tốt cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị, từng bước trang bị kỹ thuật hiện đại, đưa chất lượng phát sóng phát thanh và phát hình của Đài đạt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật; đồng thời, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên phạm vi hoạt động của Đài.

6. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn các Đài truyền thanh các huyện, thị trong tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Về Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình:

+ Giám đốc: là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ các hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình.

+ Phó Giám đốc: từ 1 đến 3 Phó Giám đốc, là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ công tác được giao.

- Cơ cấu tổ chức của Đài:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp.

+ Phòng Kỹ thuật.

+ Ban Thư ký biên tập.

+ Phòng Phóng viên.

+ Phòng Khoa giáo và Giải trí.

+ Phòng Khai thác chương trình qua vệ tinh.

+ Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo (đơn vị sự nghiệp có thu).

2. Về biên chế:

Thực hiện theo Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/06/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; riêng công nhân, viên chức hợp đồng thực hiện theo Bộ Luật Lao động và Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đài, phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộ phận trực thuộc Đài và từng cán bộ, viên chức; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5.
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, TT.UBND tỉnh.
- UBMTTQ & các đoàn thể tỉnh.
- Lưu VP.UB (LT, NC-TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu106/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2004
Ngày hiệu lực12/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 106/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 106/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu106/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrịnh Quang Hưng
        Ngày ban hành12/04/2004
        Ngày hiệu lực12/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 106/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 106/2004/QĐ-UB nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang